پژوهشگر :

عطیه کامیابی گل

a contrastive study of rhetorical functions of citation in iranian and international elt scopus journals
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    اسماعیل مهدوی سقندیکلایی     عطیه کامیابی گل

writing an academic article requires the researchers to provide support for their works by learning how to cite the works of others. various studies regarding the analysis of citation in m.a theses have been done, while little work has been done on comparison of citations among elt scopus journal articles, and so the dearth of research in this area demands for further investigation into citations in articles. to aim this, the researcher of the present study compares the use of citations between 60 iranian and international elt sopus journal articles. citation frameworks are petric (2007) and thompson and tribble (2001). each framework is further divided into sub-categories and whole sections of articles are analyzed in terms of citation based on the frameworks mentioned earlier. the findings show that iranian researchers unlike the international ones tend to use integral more than non-integral citations according to thomspson and tribble’s (2001) framework, indicating that they emphasize the writers rather than information. the analysis of citations based on petric’s (2007) framework demonstrates that the use of citation for non-attribution functions is found to be considerably lower in iranian articles than in international articles, both in the whole articles and in individual sections. the data also reveal that there is a relationship between articles’ sections and type of citations use. in conclusion, the study argues that functions of citations should receive more attention in elt courses in order to raise the awareness of researchers and avoid the practice of plagiarism.

تهیه و سنجش روایی و پایایی پرسشنامه معلم زبان انگلیسی موفق و یافتن ذهنیت معلمین زبان انگلیسی و دانش آموزان آن ها درباره معلم زبان موفق و کارآمد در مدارس دولتی ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
    حمیدرضا عسگریان یزدی     رضا پیشقدم

تهیه و سنجش روایی و پایایی پرسشنامه معلمین موفق زبان انگلیسی در مدارس دولتی در ایران و یافتن ذهنیت های مدیران، معلمین و دانش آموزان در این باره از اهداف اصلی این تحقیق است. سوالات پرسشنامه از میان ایده ها و نظرات حاصل از مصاحبه با پنج مدیر، پنج دبیر زبان انگلیسی و پنج دانش آموز دبیرستانی در مشهد استخراج شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه وجود پنج فاکتور زیر را نشان داد : "روش تدریس"، "ابعاد روانشناختی"، "دانش"، "ابعاد فرهنگی و زبانی"، و "شخصیت". این روند بخش کیفی کار را تشکیل داد. در بخش کمی پرسشنامه حاصله بعد از اجرای آزمایشی، ویرایش نهایی و تایید اساتید به بیست و شش دبیر زبان انگلیسی و ششصد و ده دانش آموز آنها داده شد که همگی داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند. تجزیه و تحلیل آمارهای توصیفی و تحلیلی نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظرات معلمین و دانش آموزان درباره ی یک معلم موفق وجود دارد. این تفاوت بین نظرات داوطلبان مرد و زن نیز مشهود بود. متخصصین و افراد عادی (دبیران و دانش آموزان) نیز باهم در این رابطه اختلاف عقیده معناداری داشتند. امید می رود مباحث، نتایج کاربردی ارائه شده و پیشنهادات این تحقیق بتواند تا حدی این شکاف عقیده را پر کند و پلی باشد میان معلمین، مسئولین و دانش آموزان. تحقیق همچنین نشان داد که معلمین و دانش آموزان آنها به فاکتور شخصیت بهای زیادی میدهند، مخصوصا سوالات مربوط به "منظم بودن" و "دلسوز بودن" بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادند. تفاوت این تحقیق با مطالعات دیگر در آن بود که افراد مورد تحقیق به علم و توانایی و مهارت دبیران هم تاکید زیادی داشتند.

validation of a revised logical-mathematical intelligence scale and exploring its relationship with english language proficiency
   پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    مرجان محمدپور     ابراهیم خدادادی

نظریه هوش چندگانه قسمتهای متفاوت هوش بشری را مورد بررسی قرار می دهد که با شناخت آن شخص به درک بهتری از توانایی های خود میرسد و در نتیجه سعی در استفاده از آن جهت یادگیری بهتر میکند. همچنین با شناخت استعداد دانش آموزان، فرایند یادگیری بهتر میشود. هدف از انجام دادن این تحقیق بررسی رابطه بین هوش ریاضی و استعداد یادگیری زبان انگلیسی میباشد. برای انجام این تحقیق از پرسشنامه هوش ریاضی که توسط شیرر در سال 1994 طراحی شده برای سنجش هوش ریاضی شرکت کنندگان و جهت بررسی توانایی زبان انگلیسی گزیده ای از تست تافل مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات به دست آمده نشان داد که پرسشنامه ریاضی روی چهار عامل کاربرد ریاضی، حل مسئله، حافظه عددی و کنجکاوی قرار گرفته است و همبستگی بین هوش ریاضی و تافل نشان داد که بین عامل دوم ریاضی یعنی حل مسئله و خواندن که زیر مجموعه تافل است، رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج آماری به دست آمده به صورت کامل توضیح داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است

بررسی متغیر فلو در متون پیش دانشگاهی: ساختن متنی فلودار
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    سلمی سادات علوی     بهزاد قنسولی

این تحقیق فلو را در متون پیش دانشگاهی بررسی کرد و متنی براساس فلو ساخت. فلو به معنای بهترین وجه انجام کار است و تمرکز زیاد، کنترل، علاقه و تعادلی بین مهارت و چالش انجام کارکه منجر به بهترین عملکرد درآن کار میشود را در بر میگیرد(چیکسی میهای،1975).هدف از انجام این تحقیق اینست که آیا متون پیش ئدانشگاهی فلو ایجاد میکند یا نه. این مطالعه بررسی میکند که چه فاکتورهایی یک متن را آنقدر جذاب میکند که باعث ایجاد فلو میشود ودر دانش آموزیادگیری عمیق ایجاد میکند. به این منظور هشتاد ودو دانش آموز ایرانی که در پایه پیش دانشگاهی مدارس مشهد مشغول تحصیل هستند سه متن از کتاب زبان را مورد مطالعه قرار میدهند(درس اول دوم و پنجم). بعد از خواندن هر درس آنها به پرسشنامه فلو پاسخ میدهند(اگبرت،2003).محقق با استفاده از anova با اندازه های مکرر، تغییرات فلو در سه متن متفاوت را بررسی میکند. نتایج نشان میدهد که فلو در متون پیش دنشگاهی وجود دارد و همچنین تفاوت قابل ملاحظهای بین فلوی سه درس مختلف وجود دارد. به منظور مشخص کردن اینکه چه فاکتورهایی متن را جالبتر میکند، چهار معلم زبان انگلیسی وچهار دانش آموز از میان جامعه آماری مرحله اول به صورت تصادفی مورد مصاحبه قرار میگیرندو بر طبق نظرات آنها ، تغییراتی در متن درس اول انجام میشود. این تغییرات باعث افزایش میزان فلوی درس اول میگردد.

a criical evaluation of prospect 1: iranian junior high school english book
   پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    جواد بقائیان     عطیه کامیابی گل

این پایان نامه کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم(پراسپکت 1) را بر اساس چک لیست کانینگ ورث (1995) مورد ارزیابی قراردهده و نقاط قوت و ضعب کتاب مذکور را بررسی می نماید. در گام دوم نیز از طریق مصاحبه با تعدادی از دبیران زبان انگلیسی که کتاب مورد نظر را تدریس می کنند، نظر دبیران را در مورد پراسپک 1 جویا می شود.

بررسی استعاره های مفهومی در سوره های واقعه و نبأ
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
    حیدرعلی امینی     عطیه کامیابی گل

لیکاف و جانسون استعاره های مفهومی را به سه دسته ی استعاره های جهتی، هستی شناختی و ساختاری تقسیم می کنند. در زبان شناسی شناختی، استعاره فهم یک حوزه ی مفهومی در قالب یک حوزه ی مفهومیِ دیگر است. محقق در پژوهش حاضر به دنبال یافتن استعاره های مفهومی در سوره های «نبأ» و «واقعه» که سراسر از معاد بحث می کنند بوده تا به این وسیله نشان دهد که مفاهیم و استعارات به کاررفته در این سوره ها باعث درک بهتر از معاد می شود چراکه طبق نظریه ی استعاره های مفهومی انسان استعاری فکر می کند، می اندیشد و در دنیای افکار خود زندگی می کند. محقق، پس از بررسی آیات سوره های «نبأ» و «واقعه» در قرآن از نظر کاربرد استعاره های مفهومی از منظر زبان شناسی شناختی، موفق به استخراج 19 استعاره ی مفهومی در سوره ی «نبأ» و 22 مورد در سوره ی «واقعه» در قرآن کریم گردید. سپس تلاش شد تا انواع آن به صورت مجزا و در ارتباط با هم مشخص شود.