نام پژوهشگر:

حمید صالحی

تاثیر تمرینات پیلاتس بر بیماران زن دارای کمردرد مزمن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1388
    سمیه علی زمانی     غلامعلی قاسمی

شواهد زیادی وجود دارد که حرکت درمانی برای بهبود بیماران دارای کمردرد مزمن مؤثر است. علاوه بر این ادعا شده است که حرکت درمانی از مراقبت های معمولی مؤثرتر است. با این حال هیچ پیشنهاد خاصی در مورد نوع ورزش وجود ندارد. یکی از روش های حرکت درمانی که در سال های اخیر مورد توجه متخصصین ورزشی و توانبخشی قرار گرفته است و به طور وسیعی در حال فراگیر شدن می باشد، ورزش پیلاتس است. پیلاتس یک شیوه تمرینی است که با حرکات فیزیکی ساده طراحی شده است و باعث ثبات تنه و افزایش قدرت و توازن بدن می شود. اگرچه تاکید این حرکات بیشتر روی تنفس می باشد ولی به عنوان یک روش تمرینی حرفه ای و مهم می تواند مورد استفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن می باشد. در این مطالعه 28 بیمار زن مبتلا به کمردرد مزمن که برای درمان به بیمارستان الزهرا شهر اصفهان مراجعه کرده¬ بودند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 بیمار) و کنترل (13 بیمار) قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت 6 هفته، هفته¬ای سه جلسه و هر جلسه یک ساعت تمرینات تعدیل شده پیلاتس را انجام دادند، و گروه کنترل نیز در مدت زمان مشابه، درمان های رایج به اضافه مدالیته¬های فیزیوتراپی را دریافت کردند. از آزمودنی¬ها پیش و پس از اتمام دوره درمانی آزمون بعمل آمد. متغیر های درد، ناتواتی، سلامت عمومی، استقامت عضلات خم کننده و باز کننده تنه، انعطاف پذیری تنه و فلکشن جانبی تنه به ترتیب توسط شاخص اندازه گیری بصری میزان درد، پرسشنامه ناتوانی¬ عملکردی اسوستری، پرسشنامه سلامت عمومی، آزمون استقامت ایستای خم کننده ها و بازکننده های تنه (آزمون ایتو)، آزمون بشین وبرس و آزمون فلکشن جانبی تنه اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس، با عامل کووریت (پیش¬آزمون) در سطح 0/05=α استفاده گردید. نتایج نشان داد که پس از 6 هفته درمان، میانگین شاخص درد در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل بود (p=0/024)، میانگین شاخص ناتوانی گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل بود (0/016=p)، میانگین شاخص سلامت عمومی گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل بود (p=0.04)، میانگین میزان استقامت عضلات خم کننده و باز کننده تنه گروه آزمایش نیز بیشتر از گروه کنترل بود (p<0/001)، میانگین میزان انعطاف¬پذیری تنه گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود (p<0.001) ومیانگین میزان خم شدن جانبی تنه گروه آزمایش به طور معناداری بهتر از گروه کنترل بود. بنابراین در تمامی متغیرهای مورد مطالعه تفاوت¬های مشاهده شده معنادار بود. با توجه به یافته¬های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که تمرینات پیلاتس مؤثرتر از روش های درمانی رایج برای بیماران مبتلا به کمردرد مزمن می¬باشد. بنابراین نتایج این تحقیق از توصیه تمرینات پیلاتس به بیماران مبتلا به کمردرد مزمن حمایت می کند.

تأثیر 8 هفته حرکات منتخب ریتمیک بر مهارت های ادراکی-حرکتی و هوشبهر کودکان کم توان ذهنی و مرزی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1388
    لیلا حیدری     غلامعلی قاسمی

برنامه های حرکتی و ورزشی متناسب با ویژگی های ساختاری و روان شناختی انسان، به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی، ضمن تأمین سلامت جسم و روان، فرد را برای زندگی بهتر در محیط اجتماعی آماده می سازد (بلوچی 1379). در این راستا محقق در نظر دارد تا با مطالعه ی تأثیر 8 هفته حرکات ریتمیک منتخب بر مهارت های ادراکی-حرکتی و هوشبهر کودکان کم توان ذهنی و مرزی، به ضرورت توجه اصولی به برنامه ریزی صحیح در زمینه ی فعالیت های حرکتی در این مقطع حساس رشد و تحول تأکید نماید. در این پژوهش که از نوع نیمه تجربی است، تعداد 29 کودک کم توان ذهنی و مرزی (سن10 تا 14 سال، هوشبهر 87-50) به صورت داوطلبانه شرکت کردند. از همه ی آزمودنی ها آزمون رشد حرکتی لینکلن–ازرتسکی و آزمون هوش ماتریس های پیشرونده ی ریون گرفته شد. سپس آزمودنی ها بر اساس نمرات کسب شده در این آزمون ها رتبه بندی شدند و به روش گروه بندی تصادفی جفت شده در دو گروه تجربی (14=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه، هر جلسه به مدت 50 تا 60 دقیقه حرکات ریتمیک انجام دادند. در این مدت آزمودنی های گروه کنترل فعالیت های عادی مدرسه را انجام دادند و فعالیت موثر و منظم ورزشی دیگری نداشتند. پس از اتمام این دوره مجدداً آزمون های مربوطه اخذ گردید و اطلاعات مورد نیاز پس آزمون جمع آوری گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش تحلیل واریانس 2 (گروه) × 2 (آزمون)، با تکرار سنجش روی عامل آزمون استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که هوشبهر و زیرمقیاس های مهارت های ادراکی-حرکتی شامل تعادل ایستا، تعادل پویا، هماهنگی چشم-دست، هماهنگی دست-پا، چابکی، مهارت های حرکتی ظریف و درشت پس از انجام 8 هفته حرکات ریتمیک افزایش معناداری داشتند (05/0p<). با توجه به یافته های فوق برای کاهش نارسایی های مهارت های ادراکی-حرکتی و هوشبهر پایین کودکان کم توان ذهنی و مرزی می توان پیشنهاد نمود که مسئولین تمرینات ورزشی را در برنامه آموزشی این کودکان بگنجانند، بویژه از تمریناتی استفاده شود که ریتمیک، منظم و همراه با موسیقی باشد تا علاوه بر اینکه از فقر حرکتی شدید این کودکان پیشگیری می شود، باعث پیشرفت مهارت های ادراکی-حرکتی و هوشبهر آنها نیز بشود. واژگان کلیدی: مهارت های ادراکی-حرکتی، هوشبهر، کودکان کم توان ذهنی و مرزی، حرکات ریتمیک.

نقد و تحلیل رمان های نادر ابراهیمی ( با تأکید بر رمان های آتش بدون دود، بار دیگر شهری که دوست می داشتم، یک عاشقان? آرام تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ )
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
    حمید صالحی     سعید بزرگ بیگدلی

ادبیات داستانی معاصر ایران نیازمند توجهی جدی است تا با بررسی نقاط قوت وضعف این بخش از ادبیات، زمینه رشد و شکوفایی آن فراهم شود.ابراهیمی یکی از نویسندگانی است که با آثار فراوان خدمت شایانی به ادب و فرهنگ این مرز و بوم کرده است. وی نوشتن داستان را از سال ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شروع کرد.جامع? خفقان آورآن دوران ایجاب می کردکه وی از طرح مسائل به طور مستقیم در آثارش پرهیز کرده با نوشتن فابل ها وداستان هایی اززبان حیوانات افکار واندیشه های خود را به صورت غیر مستقیم بیان کند. وی با نوشتن بیش از 100 کتاب در زمینه های مختلف داستانی نمایشنامه و فیلمنامه و ... عنوان پرکارترین نویسنده معاصر را از آن خود کرده است.ابراهیمی با نوشتن داستان های :«خانه ای برای شب» ، (1340)، دشنام (1341) « آرش درقلمرو تردید» (1342) « بدنام » (1342)، « آتش بدون دود » (1352)، « باردیگرشهری که دوست می داشتم » (1345) و... جایگاه ویژه ای در میان داستان نویسان معاصر بدست آورد. بهترین و موفق ترین اثرداستانی ابراهیمی، رمان بلند هفت جلدی« آتش بدون دود» است.او با نوشتن این رمان جایز? نویسنده برتربیست سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را از آن خود کرد.رمان« بار دیگر شهری که دوست می داشتم» نیز یکی از بهترین عاشقانه ها در حوزه ادبیات داستانی ایرانی است.این رمان به لحاظ دارا بودن جملات زیبای شاعرانه و نیزبه دلیل بکارگیری شیو? جریان سیال ذهن دارای اهمیتی زیادی است و شاید بعد از «شازده احتجاب» گلشیری یکی از موفق ترین آثار داستانی است که به شیو? جریان ذهن نوشته شده است. ابراهیمی در آثار خود همواره به مردم و مشکلات آن ها توجه داشته، هیچ گاه خود را جدا از مردم نمی دانست. وی گاه به حمایت از حقوق اقوام مختلف ایرانی پرداخته است و از ظلمی که در طول تاریخ به برخی از اقوام ایرانی شده پرده بر می دارد. برای نمونه در داستان «آتش بدون دود» نویسنده کوشیده مظلومیت قوم ترکمن را در طول تاریخ نشان دهد. یکی دیگر از ویژگی های آثار ابراهیمی توجه بیش از اندازه او به مسائل سیاسی و اجتماعی کشور بود. این توجه فراوان به خوبی در آثارش مشهود است و درونمایه غالب آثار وی را در بر می گیرد. زبان نوشته های ابراهیمی ساده و روان است. وی برای هر مضمونی نثری جداگانه دارد. زبان نوشته های وی گاه جدی، گاه شاعرانه و آهنگین،گاه ساده وروان است. به طورکلی بایدگفت داستان های ابراهیمی ازلحاظ فنون داستان نویسی دچارضعف می باشند وهنرابراهیمی تنها دربکارگیری انواع نثر و زبان است. کلید واژه - ادبیات داستانی فارسی، نادر ابراهیمی، شیو? داستان نویسی ابراهیمی، رمان، نقد داستان

تعیین نیازهای توجه سرویس پرشی والیبال با استفاده از روش تکلیف دوگانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1389
    عدنان غضنفری     حمید صالحی

هدف تحقیق حاضر، استفاده از روش تکلیف دوگانه برای بررسی اثر یک تکلیف زمان واکنش ثانویه بر عملکرد سرویس پرشی و ارزیابی روند نیازهای توجه اجرای این مهارت بود. چهارده بازیکن والیبال نخبه و جوان، که توانایی بالایی در اجرای سرویس پرشی داشتند، در تحقیق شرکت کردند. پس از اندازه گیری زمان واکنش پایه، هر شرکت کننده 60 سرویس پرشی را اجرا کرد. زمان واکنش کلامی شرکت کنندگان به یک محرک صوتی در حین اجرای سرویس اندازه گیری شد. ارائه این محرک در چهار موقعیت کاوش تغییر می کرد، ولی در کوشش های مچ گیری ارائه نمی شد. نتایج تحلیل واریانس با تکرار سنجش نشان داد که موقعیت های کاوش اثر معناداری بر عملکرد نگذاشته است، که نشانگر این است که شرکت کنندگان توانسته اند سرویس والیبال را به عنوان تکلیف اصلی حفظ کنند و بیشترین بار توجه را به آن اختصاص دهند. با توجه به این نتایج، باید بین تغییرات زمان های واکنش کاوش و نیازهای توجه موقعیت های کاوش رابطه مستقیم وجود داشته باشد. تحلیل واریانس تکرار سنجش دوم نشان داد که اثر موقعیت های کاوش بر زمان واکنش معنادار بوده است. آزمون مقابله های ساده نشان داد هر چهار زمان واکنش کاوش به میزان معناداری بیشتر از زمان واکنش پایه بوده است، که نشانگر آن است که سرویس پرشی در کل توجه خواه است. آزمون مقابله های تکرار شونده نشان داد که به ترتیب پیش از پرتاب در دورخیز (موقعیت کاوش اول) و پس از ضربه (موقعیت کاوش چهارم) بیشترین نیاز توجه را لازم داشته اند، درحالی که بار توجه گام برداشتن به جلو درست پیش از پرش (موقعیت کاوش دوم) و درست پیش از ضربه در وضعیت پرش (موقعیت کاوش سوم) به ترتیب کمتر از دو موقعیت دیگر بود. این نتایج نشانگر آن است که توجه از یک الگوی غیر خطی تبعیت می کند. تحلیل واریانس عاملی نشان داد که تنها اثرهای اصلی نتیجه سرویس (موفق؛ از دست رفته) و موقعیت های کاوش معنادار بوده است، که نشانگر این است که سطح توجه در سرویس های از دست رفته پایین تر از سرویس های موفق بوده است، درحالی که الگوی نیازهای توجه مشابه بوده است. این گونه نتیجه گیری شد که احتمالاً یکی از دلایل از دست رفتن سرویس نقصان توجه است، اما الگوی نیازهای توجه مستقل از نتیجه سرویس است.

تأثیر ترکیب های مختلف تصویرسازی ذهنی درونی و تمرین فیزیکی بر یادگیری مهارت پاس والیبال در دانش آموزان پسر 12 تا 15 سال
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1389
    منوچهر نامداری     احمد رضا موحدی

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیرترکیب های مختلف تصویرسازی ذهنی درونی و تمرین فیزیکی بریادگیری مهارت پاس والیبال در دانش آموزان پسر12تا 15سال بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بوده که در آن اثر حالت های مختلف تصویرسازی ذهنی درونی، تمرین فیزیکی و ترکیب تصویرسازی ذهنی درونی وتمرین فیزیکی به عنوان متغیرهای مستقل بر میزان یادگیری مهارت پاس والیبال به عنوان متغیر وابسته بررسی شد. بدین منظور، 60 نفر دانش آموز پسر مقطع راهنمایی شهر یاسوج پس از نمایش و آموزش مهارت و اخذ پیش آزمون مهارت ملاک به طور تصادفی به4 گروه 15 نفری شامل گروه تمرین فیزیکی، گروه تمرین تصویرسازی درونی، گروه ترکیب تمرین فیزیکی- تصویرسازی درونی و گروه کنترل تقسیم شدند و با توجه به آموزش های داده شده، گروه های تجربی تمرینات مربوطه را به مدت 5 هفته، در هر هفته سه جلسه و در هر جلسه به مدت 30 دقیقه مهارت ملاک را انجام دادند. شرکت کنندگان در گروه تمرین فیزیکی مهارت ملاک رابه صورت فیزیکی تمرین نمودند. شرکت کنندگان در گروه تصویرسازی ذهنی مهارت را فقط به صورت ذهنی مرورمی کردند. شرکت کنندگان گروه ترکیب تصویرسازی ذهنی درونی_تمرین فیزیکی ابتدا مهارت را در ذهن مرور می کردند و در ادامه به صورت فیزیکی انجام می دادند. شرکت کنندگان گروه کنترل بدون اینکه هرگونه فعالیتی انجام دهند، فقط در آزمون های مربوطه شرکت کردند. سه روز بعد از آخرین جلسه تمرین پس آزمون مشابه با پیش آزمون انجام گردید. ابزار اصلی پژوهش حاضر، پرسشنامه توانایی تصویرسازی ذهنی درونی و آزمون پاس پنجه و ساعد والیبال ایفر(1969) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که تمام شیوه های تمرینی مورد استفاده در این تحقیق بر یادگیری مهارت پاس والیبال در دانش آموزان تأثیر معنی دار داشته است. همچنین بین شیوه های مختلف تمرین ذهنی درونی، فیزیکی و ترکیب تمرین فیزیکی- تصویرسازی درونی در یادگیری مهارت ملاک تفاوت معنی داری مشاهده نشد. واژگان کلیدی: تمرین فیزیکی، تصویرسازی ذهنی درونی، مهارت پاس والیبال، دانش آموزان پسر

اثر نوع تمرین و نوع ارائه بازخورد بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1389
    رسول ابراهیم نجف آبادی     مریم نزاکت الحسینی

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر نوع تمرین (بدنی و مشاهده ای) و نوع بازخورد (خودکنترلی و جفت شده) بر زمان بندی نسبی و مطلق و همچنین مقایسه درصد طلب بازخورد و استراتژی درخواست بازخورد خودکنترلی طی تمرین بدنی و مشاهده ای بود. ??? دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه اصفهان به طور تصادفی ساده در چهار گروه تمرین بدنی (خودکنترلی و جفت شده) و تمرین مشاهده ای (خودکنترلی و جفت شده) جایگزین شدند. ابزار های تحقیق دستگاه ? و ? با ،? ، زمان بندی متوالی و پرسشنامه چیویاکوسکی و ولف ( ???? ) بود. تکلیف آزمودنی ها فشردن کلید های ? حفظ زمان بندی نسبی و مطلق معین بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون طرح اندازه های تکرار شده و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله اکتساب، میانگین خطای زمان بندی نسبی گروه t واریانس عاملی و آزمون های خودکنترلی کمتر از جفت شده بود. در مرحله یادداری، میانگین خطای زمان بندی نسبی و مطلق گروه های خودکنترلی کمتر از جفت شده بود. از طرف دیگر، میانگین خطای زمان بندی نسبی گروه های تمرین بدنی نسبت به مشاهده ای پایین تر بود. در مرحله انتقال، میانگین خطای زمان بندی نسبی و مطلق گروه خودکنترلی کمتر از جفت شده بود. همچنین میانگین خطای زمان بندی نسبی و مطلق گروه تمرین بدنی نسبت به تمرین مشاهده ای پایین تر بود. نشان داد که بین تاثیر نوع تمرین (بدنی، مشاهده ای) بر درصد طلب بازخورد گروه های خود t همچنین نتایج آزمون نشان داد که بین تاثیر نوع تمرین (بدنی، مشاهده ای) بر t کنترلی تفاوت معنی داری وجود نداشت. بعلاوه نتایج آزمون استراتژی درخواست بازخورد گروه های خودکنترلی اختلاف معنی داری وجود نداشت. لذا به نظر می رسد یادگیری از طریق تمرین بدنی و مشاهده ای ضمن ارائه بازخورد خودکنترلی بر فرایندهای شناختی مشابه استوار است. واژه های کلیدی: بازخورد خودکنترلی، زمان بندی نسبی، زمان بندی مطلق و یادگیری مشاهده ای.

اثر هدف گزینی بر یادگیری مهارت سرویس والیبال در دانشجویان مبتدی دختر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1389
    الهام خدادادی     احمدرضا موحدی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر هدف گزینی بر یادگیری مهارت سرویس والیبال در دانشجویان دختر مبتدی است. نمونه آماری این پژوهش 20 نفراز دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان بودند. شرکت کنندگان، از بین افرادی که هیچ سابقه ای در رشته والیبال نداشتند، انتخاب شدند که بر اساس نمرات پیش آزمون در 2 گروه ده نفره همسان سازی شدند.. گروه اول در هدف گزینی کامل و گروه دوم در محیط بدون هدف گزینی، به تمرین پرداختند.. برای هدف گزینی، اهداف عملکردی تعیین شد. اصول هدف گزینی استفاده شده در این پژوهش، اصول پیشنهادی وینبرگ(2002) بود. بر این اساس، اهداف خاص، واقعی، رقابتی، دستیافتنی و در قالب یک محدوده زمانی با مشاوره با تعداد 3 نفر از مربیان والیبال که در این رشته متخصص بودند انتخاب شدند. اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و محدوده های زمانی جهت رسیدن به آن اهداف با توجه به توانایی های شخصی شرکت کنندگان ایجاد شد و شرکت کنندگان ملزم شدند تا برای دست یابی به اهداف تعیین شده از طرف مربی تلاش نمایند. هر دو گروه بازخورد یکسانی در مورد عملکردشان دریافت می کردند. هر دو گروه در محیط های تعریف شده، تکلیف را برای 11 جلسه تمرین کردند. هرجلسه آموزش شامل 40 دقیقه تمرین، 2 بار در هفته برای 6 هفته به شرح ذیل اجراء می شد: 5 دقیقه تمرینات کششی، 30 دقیقه برای 20 بار تمرین سرویس ساده والیبال(10 بار برای تمرین و 10 بار برای آزمون) و 5 دقیقه برای سرد کردن. جلسات تمرینی در سالن ورزشی همسان برگزار شد. شرکت کنندگان بعد از آموزش مقدماتی و تمرین اولیه، پیش آزمون دادند. آزمون های اکتساب در طول 11 جلسه تمرینی، آزمون یادداری بی درنگ 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و آزمون یادداری درنگیده 10 روز بعد از بی تمرینی اجراء شد. برای جمع آوری اطلاعات، از آزمون سرویس والیبال ایفر( 1976) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس برای اندازه های تکراری وآزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج تفاوت معنی داری را بین دو گروه تحت مطالعه به لحاظ جلسات اکتساب مهارت سرویس والیبال نشان نداد اما دو گروه به لحاظ آزمون های یادداری اختلاف معنی دار داشتند. نتایج نشان داد که شرایط هدف گزینی نسبت به شرایط بدون هدف گزینی برای یادگیری مهارت سرویس والیبال سودمندتر بوده است.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه اختلال هماهنگی رشدی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
    رحمان افسرده بخشایش     حمید صالحی

هدف از انجام این مطالعه، تطبیق و ارزیابی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی سیاهه اختلال هماهنگی رشدی در ایران، برای شناسایی کودکان در معرض خطر ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود. همسانی درونی، روایی سازه، روایی تشخیصی و روایی هم زمان این پرسشنامه با استفاده از یک نمونه بزرگ از دانش آموزان دبستانی و والدینشان ارزیابی شد. در کل والدین 922 پرسشنامه را تکمیل کردند. به منظور بررسی پایایی باز آزمایی نیز از 15 تن از والدین خواسته شد تا پرسشنامه مورد نظر را پس از دو هفته مجدداً تکمیل کنند. نتایج ارزیابی والدین با عملکرد دانش آموزان در آزمون رشد حرکتی درشت ـ2 مورد مقایسه قرار گرفت. دو مورد از سوالات پرسشنامه پس از ارزیابی همسانی درونی حذف شدند. حذف این سوالات موجب افزایش آلفای کرونباخ تا 85/0 و پایایی بازآزمایی تا 91/0 شد. بر طبق نتایج، عملکردهای حرکتی گروه کودکان سالم در هر دو زیر مقیاس آزمون رشد حرکتی درشت ـ2 (جابه جایی و کنترل شی) نسبت به گروه کودکان در معرض خطر اختلال هماهنگی رشدی از نظر آماری بهتر بود (05/0p<). تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که سیاهه اختلال هماهنگی رشدی فارسی چند عاملی است و با نسخه اصلی آن هم خوانی دارد. در نهایت، همبستگی بالایی بین نمرات حاصل از این سیاهه با دو خرده مقیاس آزمون رشد حرکتی درشت ـ2: جابه جایی (65/0)، و کنترل شیء (60/0) مشاهده شد. بر طبق نتایج، این پرسشنامه به طور موفقیت آمیزی قادر به تمایز کودکان در معرض خطر ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی از کودکان سالم بود. نتایج نشانگر این است که نسخه تهیه شده فارسی برای سیاهه اختلال هماهنگی رشدی را می توان به عنوان یک ابزار روا و پایا برای غربالگری کودکان در معرض خطر اختلال هماهنگی رشدی در ایران استفاده کرد.

نقص توجه انتخابی در اجرای تکلیف دوگانه در افراد مبتلا به بیماری آلزایمـر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
    عبدالمجید آزادیان     حمید صالحی

هدف تحقیق حاضر، ارزیابی نقص توجه انتخابی در افراد مسن مبتلا به بیماری آلزایمـر و سالم با استفاده از روش تکلیف دوگانه بود. شرکت کنندگان شامل 23 فرد (11 زن و 12 مرد) با دامنه سنی 62 تا 81 سال که 13 نفر از آنها مبتلا به بیماری آلزایمر(ad) و10 نفر افراد مسن سالم(ec) که دارای عملکرد شناختی طبیعی بودند، در این مطالعه شرکت داشتند. شناسایی افراد مبتلا به آلزایمر و سالم بر اساس تشخیص پزشک و پرسشنامه وضعیت شناختی (spmsq) انجام گرفت. پس از بدست آوردن میانگین تعداد شمارش صحیح ماه های سال در دو حالت ساده و دشوار تکلیف شناختی، خطای کلی (e) یا ریشه مجذور خطا (rmse) ؛ و خطای متغیر (ve) تکلیف پیگردی را محاسبه نمودیم. سپس هر فرد 10 بار دو تکلیف را به طور همزمان (شرایط dual-task) در دو حالت ساده و دشوار اجرا می کرد. نتایج تحلیل واریانس در تکالیف شناختی انجام شده نشان دادکه بین سطح دشواری تکلیف و ابتلا به بیماری ad اثر متقابل معنادار وجود دارد، به بیان دیگر افت میانگین تعداد ماه های شمارش شده ad نسبت به افراد مسن سالم (ec) تنها در تکلیف دشوار (شمارش معکوس ماه ها) دیده شد که نشانگر افت ساز و کارهای حافظه این افراد می باشد. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اثر سطح دشواری بر افت دقت و همسانی اجرای تکلیف پیگردی در شرایط dual-task معنادار بوده است، ولی اثر ابتلا به ad معنادار نبود. یعنی در شرایط دوگانه تکلیف پیگردی ، دقت و همسانی اجرای هر دو گروه به یک نسبت کاهش یافت، که این افت در شرایط دشوار مشهودتر بود که نشانگر افزایش تداخل در سطح پاسخ به دلیل نقصان در سازوکارهای توجه انتخابی در تکالیف دوگانه شناختی و پیگردی در هر دو گروه می باشد.

تاثیر تمرینات تعادلی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پارکینسون
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
    مریم عابدزاده     احمدرضا موحدی

چکیـده بیماری پارکینسون یک بیماری مزمن و پیشرونده ی سیستم عصبی است که در اثر اختلال در یک ناقل عصبی به نام دوپامین در ناحیه ی عقده های قاعده ای مغز ایجاد می شود و تغییرات مشخصی را در فعالیت های ارادی فرد ایجاد می کند (1). هدف از پژوهش حاضر به کار گیری تمرینات تعادلی در جهت کاهش مشکلات تعادلی و درمان افسردگی و ارتقای کیفیت زندگی بیمارانی است که حملات پارکینسونی آنها با وجود مصرف دارو کنترل نمی شود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری این تحقیق را کلیه ی بیماران پارکینسونی مراجعه کننده به مطب متخصصین مغز و اعصاب شهر تبریز تشکیل می دهند. 20 مرد مبتلا به پارکینسون به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تمرینی علاوه بر درمان های دارویی به مدت 12 هفته، هر هفته سه جلسه ی 60 دقیقه ای به انجام تمرنات تعادلی پرداختند، در حالیکه بیماران گروه کنترل در این مدت جز درمان های دارویی، هیچ فعالیت بدنی را تجربه ننمودند. در ابتدا و انتهای این دوره افسردگی و کیفیت زندگی بیماران به ترتیب توسط پرسشنامه ی افسردگی بک و پرسشنامه ی استاندارد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پارکنسون مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، تعادل بیماران توسط مقیاس تعادلی برگ ارزیابی شد. در نهایت داده های حاصل با استفاده از آزمون t مستقل در سطح 05/0?p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه تعادل در گروه تجربی به شکل معنا داری نسبت به قبل از دوره افزایش یافت، در حالیکه در گروه کنترل، تعادل علی رغم اینکه کاهش یافت تغییر معنی داری در این فاکتور مشاهده نشد. همچنین افسردگی و کیفیت زندگی در کلیه ی ابعاد در گروه تجربی بهبود یافت در حالیکه در گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورزش های تعادلی می تواند به عنوان یک روش درمانی مفید و موثر در جهت بهبود تعادل و افسردگی و به دنبال آن بهبود در عملکرد زندگی روزانه و کیفیت زندگی بیماران مورد استفاده قرار گیرد. کلید واژه ها: پارکینسون، تمرینات تعادلی، افسردگی، کیفیت زندگی، تعادل.

ارتباط بین سبک اسناد و اضطراب حالت و صفت در ورزشکاران حرفه ای
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی 1391
    آرش فتحی     احمد رضا موحدی

هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین سبک اسنادی و اضطراب حالت و صفت در ورزشکاران حرفه ای بود. شرکت کنندگان در این تحقیق 203 ورزشکار حرفه ای بزرگسال بودند که در سال 91-1390 در لیگ ها و سوپر لیگ های حرفه ای کشور مشغول به فعالیت بودند. ورزشکارانی از رشته های فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، دو و میدانی و جودو با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. به منظور ارزیابی سبک اسناد ورزشکاران از پرسشنامه سبک اسناد و جهت سنجش اضطراب حالت و اضطراب صفت ورزشکاران نیز از پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اشپیلبرگر استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در سطح معناداری 0.01p< و با کمک نرم افزار آماری spss ( نسخه 18) انجام شد. یافته ها نشان داد که سبک اسناد بدبینانه ( سبک اسناد منفی مرکب) با اضطراب حالت و نیز اضطراب صفت ارتباط مثبت و معناداری دارد، همچنین سبک اسناد خوش بینانه ( سبک اسناد مثبت مرکب) با اضطراب حالت و نیز اضطراب صفت دارای ارتباط منفی و معناداری می باشد. یافته ها همچنین نشان داد که بین خوش بینی و اضطراب حالت و صفت ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر بیان می کند که سطوح اضطراب حالت و صفت ورزشکاران حرفه ای ممکن است تابعی از شیوه ی نگرش و یا به عبارتی سبک اسناد آنان باشد.

جنبش دعوت و تبلیغ در جنوب شرق اریران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391
    نصرالله خواجه     ابراهیم برزگر

شکل گیری جنبش های اسلامی از یک سو متاثر از عوامل عینی ماننداستعمار غرب، انحطاط فکری و استبداد داخلی، الغای خلافت عثمانی، سکولار سازی شتابزده جوامع اسلامی، شکست های نظامی مسلمانان از بیگانگان، شکست الگوهای رقیب مانند ناسیونالیسم و سوسیالیسم عربی، وانحطاط درونی(بحران مشروعیت، بحران هویت، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد و سرکوب)، بوجود آمدند و از سوی دیگر متاثر از عوامل فکری و اندیشه مانند آموزه های اصلاح طلبانه و دستورات دینی مبتنی بر مبارزه با ظلم، کفر و طاغوت و تلاش برای ایجادجامعه ای با ارزش دینی می باشد. در نتیجه جنبش های گوناگونی به وجود آمدند که یکی از آنها جنبش «شاه ولی الله دهلوی» بود. شاه ولی الله که از فساد و انحطاط جامعه اسلامی و تباهی و تفرقه مذهبی، فکری و اجتماعی مسلمانان سنی در هند رنج می برد، به ضرورت اصلاح و نوآوری و تحول فکری متناسب با اوضاع و احوال عصر پی برد. او به رغم گرایشهای صوفیانه همانند ابن الوهاب شعارهای اصلاحی سر داد و به منظور بر گرداندن اسلام به شهرت و اعتبار اولیه، به نفی خرافات و بدعتها و پیرایه ها و طرح شعار بازگشت به اسلام راستین و بویژه رفع تفرقه و تشتت از میان مسلمانان سنی و ایجاد وحدت میان مذاهب اسلامی (غیر از تشیع) و آشتی دادن پیراوان آن مذاهب و مکاتب صوفیانه همت گذاشت. جنبش شاه ولی الله سر چشمه بسیاری از حرکت ها و جنبشهای بنیادگرا، اصلاح طلب و اسلامی در هند از زمان استعمار انگلیس بر هند بود. جماعت تبلیغ هند همانند بسیاری از جنبش ها و حرکت های مسلمانان در دوران استعمار انگلیس ، ریشه در حرکت شاه ولی الله دارد . یکی از فراگیر ترین جنبش ها وحرکت های اسلامی معاصر، در سال (1305ش|1926میلادی) توسط مولانا محمد الیاس کاندهلوی (متوفی 1323ش)به وجود آمد. این جنبش به منظور تبلیغ اسلام ، از منطقه ای به نام میوات آغاز شد و به تدریج در سراسر هند و بعدها شبه قاره و حتی سایر کشورها گسترش یافت، به گونه ای که امروزه در جهان یکی از جنبش های اسلامی شاخته شده است. این جنبش نیز مانند تمامی جنبش های اسلامی در هند ریشه در استعمار انگلستان و حرکت اصلاح طلبانه شاه ولی الله دهلوی دارد که هم زمان با آغاز ظهور مسلمانان در هند آغاز شد. رهبران این جنبش به دعوت قبل از سیاست تاکید می کنند. و تا جامعه از هر جهت آماده برای فداکاری برای دین نباشند به سیاست روی نمی آورند. شکل گیری جنبش های اسلامی از یک سو متاثر از عوامل عینی ماننداستعمار غرب، انحطاط فکری و استبداد داخلی، الغای خلافت عثمانی، سکولار سازی شتابزده جوامع اسلامی، شکست های نظامی مسلمانان از بیگانگان، شکست الگوهای رقیب مانند ناسیونالیسم و سوسیالیسم عربی، وانحطاط درونی(بحران مشروعیت، بحران هویت، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد و سرکوب)، بوجود آمدند و از سوی دیگر متاثر از عوامل فکری و اندیشه مانند آموزه های اصلاح طلبانه و دستورات دینی مبتنی بر مبارزه با ظلم، کفر و طاغوت و تلاش برای ایجادجامعه ای با ارزش دینی می باشد. در نتیجه جنبش های گوناگونی به وجود آمدند که یکی از آنها جنبش «شاه ولی الله دهلوی» بود. شاه ولی الله که از فساد و انحطاط جامعه اسلامی و تباهی و تفرقه مذهبی، فکری و اجتماعی مسلمانان سنی در هند رنج می برد، به ضرورت اصلاح و نوآوری و تحول فکری متناسب با اوضاع و احوال عصر پی برد. او به رغم گرایشهای صوفیانه همانند ابن الوهاب شعارهای اصلاحی سر داد و به منظور بر گرداندن اسلام به شهرت و اعتبار اولیه، به نفی خرافات و بدعتها و پیرایه ها و طرح شعار بازگشت به اسلام راستین و بویژه رفع تفرقه و تشتت از میان مسلمانان سنی و ایجاد وحدت میان مذاهب اسلامی (غیر از تشیع) و آشتی دادن پیراوان آن مذاهب و مکاتب صوفیانه همت گذاشت. جنبش شاه ولی الله سر چشمه بسیاری از حرکت ها و جنبشهای بنیادگرا، اصلاح طلب و اسلامی در هند از زمان استعمار انگلیس بر هند بود. جماعت تبلیغ هند همانند بسیاری از جنبش ها و حرکت های مسلمانان در دوران استعمار انگلیس ، ریشه در حرکت شاه ولی الله دارد . جماعت تبلیغ را به عنوان جنبشی دینی تا سیاسی که در خارج از کشور تاسیس شده و مرکز اصلی آن نیز در خارج از کشور قرار دارد، می تواند به عنوان پدیده امنیتی لحاظ کرد. این جماعت از زمان ورود به ایران تاکنون باعث گسترش تفکراتی پیرامون موضوعات مختلف شده است و این تفکرات را می توان سرچشمه احساس خطر حکومت ایران از این جنبش لحاظ کرد. تهدیدات و فرصت هایی که از جانب این جنبش، نظام جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد و مسئولین ما به عنوان دغدغه به این امور می پردازند را می توان در نحوء مدیریت و برخورد با این جنبش خلاصه کرد. در صورتی که برخوردی مناسب با این جنبش شود و نیاز ها و خواسته های این جنبش تامین شود، می توان این جنبش را محفلی برای افزایش امنیت و احساس آرامش مردم منطقه جنوب شرق ایران قرار داد

ارتباط اخلاق و سیاست در ارا و اندیشه های رهبری جمهوری اسلامی ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391
    مجتبی نوروزی     حمید صالحی

پژوهش حاضر با عنوان ارتباط اخلاق و سیاست در آراء و اندیشه های رهبری جمهوری اسلامی ایران را با ذکر مفاهیم و مباحث کلی تحقیق شروع نمودیم؛ سوال اصلی پیرامون همین عنوان بوده و در جواب آن فرضیه ای را مطرح کردیم ، که بر اساس آن نشان دادیم رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب (سال1357) تاکنون ، معتقد به آموزه یگانگی اخلاق و سیاست بوده است ؛ چرا که سیاست در نظام اندیشه رهبران جمهوری اسلامی ایران ، چیزی جز امتداد اخلاق و تحقق آرمانها و اهداف دینی نیست . برای سنجش فرضیه ، ابتدا سوال فرعی بر اساس دیدگاه اسلام در مورد ارتباط اخلاق با سیاست را طرح نموده و در جواب آن این فرضیه را بیان داشتیم که : سیاست در اسلام بر پایه فضائل و مکارم اخلاق و ارزش های اسلامی و انسانی استوار است . در واقع حکومت و سیاست در اسلام ، حاملان اخلاق و متعهد به آن هستند. برای سنجش فرضیه فرعی آن را در بخش دوم مورد بررسی قرار دادیم . ابتدا تعاریفی از مفاهیم بحث بیان شد و سپس مهم ترین آموزه ها در باب رابطه اخلاق و سیاست را در 4 سطح تحلیل نمودیم و نشان دادیم که در اندیشه سیاسی اسلام، اخلاق و سیاست هر دو در پی تأمین سعادت انسانند و نمی توانند ناقض یکدیگر باشند. از جمله وظایف سیاست ، پرورش معنوی شهروندان ، اجتماعی ساختن آنان ، تعلیم دیگر خواهی و رعایت حقوق دیگران است و این چیزی نیست جز قواعد اخلاقی. در ادامه اخلاق و سیاست را از منظر بعضی از اندیشمندان اسلامی همانند فارابی ، ابن سینا ، غزالی ،خواجه نصیرالدین طوسی و نهایتاً امام خمینی مورد بحث قرار دادیم و نهایتاً ارتباط اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی شیعه مبحث پایانی بخش دوم می باشد که بطور خاص اندیشه امام اول شیعیان حضرت علی (ع) در این زمینه مورد کنکاش قرار گرفت. دربخش سوم به ارتباط اخلاق و سیاست در آراء و اندیشه های امام خمینی پرداختیم و نشان دادیم که ایشان با عنایت به جامعیت اسلام ، معنای سیاست و جایگاه قدرت دراسلام ، سیاست لازمه تحقق اسلام و یگانگی اخلاق و سیاست در اسلام ؛ معتقد به آموزه یگانگی اخلاق و سیاست در عرصه نظر و عمل می باشند. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر سیاسی بودن اخلاق اسلامی واحکام آن تاکید دارد و معتقد است که « اسلام ، احکام اخلاقی اش هم سیاسی است.» در ادامه این بخش بعضی از ارکان اخلاقی سیاست از منظر امام خمینی مورد بحث قرار گرفت و نشان دادیم که ایشان خود نمونه و اسوه عملی یگانگی اخلاق و سیاست می باشند. دربخش چهارم نیز ارتباط اخلاق و سیاست در آراء و اندیشه های حضرت آیت ا... خامنه ای را مورد بررسی قرار دادیم و نشان دادیم که ایشان نیز همانند سلف صالح خویش، معتقد به آموزه یگانگی اخلاق و سیاست می باشند و از همان سیره و روش در عرصه سیاست بهره می برند که امام خمینی (ره) آن را الگوی خویش قرار داده بودند . در حقیقت با بررسی شیوه رهبری این دو، یگانگی خط حرکتی را مشاهده می کنیم که مبین اعتقاد راسخ و عمیق به اصول سیاسی اسلام می باشد. در ابتدای این بخش جلوه هایی از شخصیت اخلاقی و سیاسی مقام معظم رهبری را مورد بحث و بررسی قرار دادیم . در ادامه سیاست اخلاقی را از منظر حضرت آیت اله خامنه ای بررسی نمودیم . حضرت آیت اله خامنه ای یکی از کارکردهای اصلی نظام و حکومت اسلامی را افزایش معنویت و خودسازی در میان مردم و هدایت معنوی آنها و هدایت اخلاقی جامعه می داند که در فرمایشات ایشان مکرر دیده می شود. در قسمت پایانی این بخش ، همانند بخش سوم بعضی از ارکان اخلاقی سیاست را از دیدگاه رهبر معظم انقلاب را با پرداختن به آراء و اندیشه های ایشان از خاطر عزیزان گذرانیم .

ارائه یک روش موثر مبتنی بر جستجوی فرا-اکتشافی جهت بهینه سازی زمانبندی کار در محاسبات گریدی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391
    حمید صالحی     رضا بوستانی

گرید محاسباتی یک زیربنای سخت افزاری و نرم افزاری می باشد که دسترسی قابل اعتماد، پایدار، فراگیر و ارزان را به توانایی های محاسباتی دیگران فراهم می کند. فاصله های جغرافیایی زیاد منابع توزیع شده، معماری ها و سیستم عاملهای متفاوت ماشینهای مختلف، تفاوتها در روشهای دستیابی به هر یک از منابع، متغیر بودن محیط به لحاظ منابع در دسترس و در نهایت وجود سیاستهای مختلف در دسترسی به منابع، همگی جز مسائل پیچیده ای هستند که در یک محیط گرید وجود دارد. کاملا واضح است مدیریت موثر منابع، امری حیاتی در سیستم های گرید محسوب می شود. از آنجا که زمانبندی وظایف جزو مسائل بسیار سخت بحساب می آید بنابراین الگوریتمهای قطعی کارایی لازم را برای حل این مسئله نخواهند داشت. به همین خاطر تحقیقات زیادی بر روی الگوریتمهای اکتشافی صورت گرفته است که از جمله این الگوریتمها، الگوریتم ژنتیک میباشد. ولی از آنجایی که این الگوریتم، ذاتا الگوریتمی است که فضای مسئله را بصورت سراسری جستجو میکند و در جستجوی محلی کارایی چندان خوبی ندارد می توان با ترکیب آن با الگوریتم های جستجوی محلی، این نقطه ضعف را بهبود بخشید. در این پایان نامه، برای بهبود عمل زمانبندی از ترکیب الگوریتم ژنتیک(ga) و الگوریتم محلی جاذبه گرانشی(gels) برای حل مسئله زمانبندی استفاده شده است، و برای ارزیابی روش ارائه شده از شبیه سازی استفاده شده است و نتایج این شبیه سازی نشان می دهد که این الگوریتم کارایی بهتری نسبت به روش های دیگر دارد.

ارزیابی دلایل کناره گیری از ورزش قهرمانی در ورزشکاران نخبه ایرانی: روان سنجی فهرست دلایل تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران(ardi)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1391
    نسرین زندی مشهدی     حمید صالحی

در پژوهش حاضر جنبه هایی از فرایند تصمیم ورزشکاران برای ادامه دادن یا ترک ورزش بررسی شده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق ارزیابی ویژگی های روان سنجی (پایایی و تحلیل عاملی) نسخه فارسی فهرست دلایل تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران (p-ardi) در ورزشکاران ایرانی بود. فرناندز و همکاران (2006) این ابزار را بر اساس چارچوب عوامل وادار کننده (push)، و ضد آن (anti-push)، عوامل ترغیب کننده (pull) و ضد آن (anti-pull) پیشنهاد کرده اند. برای انجام تحقیق، از 243 ورزشکار ایرانی (81 درصد مرد، با میانگین سن 19/25 سال) خواستیم p-ardi را تکمیل نمایند. ساختار عاملی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. همسانی درونی گویه های پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد. علاوه بر این، در راستای بررسی روایی سازه، ارتباط بین دو ویژگی جمعیت شناسی (جنسیت، سن) و دو متغیر مرتبط با ورزش (ورزش انفرادی و گروهی؛ سابقه پرداختن به ورزش) بررسی شد. تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی نشان داد نسخه 36 گویه ای p-arid با ساختاری چهار عاملی در کل 02/65 درصد از واریانس داده ها را تبیین می کند. نتایج نشان داد آلفای کرونباخ برای هر یک از عامل ها بیش از معیار 7/0 است. نتایج در کل نشان داد ابزار مورد نظر روایی و پایایی درونی مناسبی دارد و تایید می کند که فرایند تصمیم به بازنشستگی پیچیده و چند وجهی است. در مجموع نشان دادیم p-ardi ابزاری روا و پایا برای ارزیابی الگوی دلایلی است که باعث می شود ورزشکاران ایرانی تصمیم بگیرند به فعالیت خود در صحنه ورزش قهرمانی ادامه دهند یا اقدام به کناره گیری کنند. واژگان کلیدی: بازنشستگی ورزشی، تصمیم گیری، روان سنجی، ورزش قهرمانی.

تاثیر دو شیوه تمرینی پرش عمقی پلایومتریک بر توان انفجاری دانش آموزان والیبالیست پسر شهرستان ابهر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392
    حمید صالحی     محمد رضا اسد

توانایی گسترش توان انفجاری پایین تنه یکی از عوامل مهم موفقیت در برنامه آماده سازی بازیکنان والیبال می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دو شیوه تمرینی پرش عمقی پلایومتریک بر توان انفجاری دانش آموزان پسر والیبالیست بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری آن 200 نفر از دانش آموزان والیبالیست فعال پسر در مقطع متوسطه شهرستان ابهر بودند. بدین منظور تعداد 30 نفر از آنها بطور داوطلب انتخاب شدند. آزمودنی ها با میانگین سنی 42/16 سال، قد 177 سانتی متر و وزن83/60 کیلوگرم بودند. آزمودنی ها بطور تصادفی به دو گروه تجربی در پرش عمقی سریع (10n=)، پرش عمقی با مکث (10 n=) و یک گروه کنترل (10 n=) تقسیم شدند. هر دو گروه تجربی به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته براساس برنامه تمرینی تنظیم شده به تمرین پرداختند. توان انفجاری با استفاده از آزمون پرش سارجنت، در پیش و پس از دوره تمرینی اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روشهای آماری توصیفی و استنباطی، آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون لوین، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t گروه های همبسته و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری(05/0 p?) استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 1: روش تمرینی پرش عمقی سریع بر افزایش توان انفجاری آزمودنی ها تاثیر معنی داری داشته است(05/0 p?). 2: روش تمرینی پرش عمقی با مکث بر افزایش توان انفجاری آزمودنی ها تاثیر معنی داری داشته است(05/0 p?). همچنین بین دو روش تمرینی در پیش آزمون و پس آزمون اختلاف معنی دار وجود نداشت و هر دو شیوه تمرینی به طور یکسان (به نفع گروه پرش عمقی سریع) بر توان انفجاری تاثیر گذاشته اند. به طور کلی با توجه به نتایج تحقیق حاضر، این طور به نظر می رسد، که برای بهبود وضعیت توان انفجاری دانش آموزان والیبالیست، انجام تمرینات پرش عمقی پلایومتریک بسیار مفید است.

نقش قدرت های بزرگ در جنگ عراق علیه ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389
    حمید صالحی     صادق زیباکلام

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مطالعه تاثیر نقش قدرتهای بزرگ در آغاز، تطویل و پایان جنگ عراق علیه ایران است. بدلیل واکاوی علمی و پیوند میان دو متغیر مستقل و وابسته این پژوهش، ناچاریم از نظریه های سیاسی یا روابط بین الملل بهره ببریم. بدلیل نقش و عوامل تاثیرگذاری ساختار نظام بین المللی بر تحولات دوران جنگ فوق بهترین نظریه مورد استفاده، نظریه نو واقع گرایی والتس است. این نظریه به خوبی می تواند نقش عوامل سیستمی (آنارشیک) در آغاز جنگ عراق علیه ایران، تاثیر اصل موازنه قدرت در تطویل جنگ، و مولفه تاثیرگذاری همچون قواعد، تحریم ها و شورای امنیت در پایان جنگ فوق الذکر بررسی و تبیین کند. پژوهش حاضر، در نهایت بدنبال تاثیر این فرضیه است که عوامل ساختاری نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در جنگ های رخ داده در دوران نظام دو قطبی ایفاء کرده که جنگ عراق علیه ایران از این امر مستثنی نبوده است.

استفاده از مفاهیم یادگیری حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
    مهدی دهقانی فیروزآبادی     حمید صالحی

هدف پژوهش حاضر بررسی مفاهیم و اصول اجرا و یادگیری حرکتی مورد استفاده توسط معلمان تربیت بدنی در فرایند آموزش بود. به این منظور تعداد 38 مفهوم از دو کتاب یادگیری حرکتی و اجرا، از اصول تا تمرین (اشمیت، 1376) و یادگیری حرکتی«مفاهیم و کاربرد ها» (مگیل، 1380) استخراج شد. سپس پنج معلم که فعالیت های ورزشی شامل: طناب زنی، دوومیدانی، بسکتبال، هندبال، تنیس روی میز را در مدارس مقاطع مختلف آموزش می دادند، به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. دامنه سنی نمونه در زمان تحقیق 56 تا 27 (17/13±40) سال و سابقه تدریس آنان بین 3 تا 30 (59/13±2/17) سال بود. مدرک تحصیلی سه نفر از آن ها کارشناسی و دو نفر باقی مانده دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی بودند. برای گرد آوری داده ها، پس از مشاهده فعالیت های آموزشی نمونه در کلاس درس، برای پی بردن به دانش، نگرش و کاربرد مفاهیم مورد استفاده، هر یک از اعضای نمونه در یک جلسه مصاحبه عمیق نیمه ساختار مند فردی شرکت کرد. مشاهده ها و مصاحبه ها با استفاده از شاخص های استخراج شده از دو کتاب فوق الذکر و به وسیله نرم افزار maxqda تحلیل محتوا شد. تحلیل ها نشان داد که معلمان در اجرای طرح درس به ترتیب اولویت این گروه از مفاهیم را بیشتر استفاده می کنند: 1) نمایش یا الگودهی، 2) انتقال درون تکلیفی و بین تکلیفی، 3) تمرین کلی، بخش ـ بخش و ساده سازی، 4) بازخورد انگیزشی، و 5) اصول مرتبط با مراحل یادگیری (شناختی، تداعی و خودکاری). همچنین مشخص شد حداقل یکی از معلمان این دسته از مفاهیم را استفاده می کنند: 1) تمایز بین یادگیری و اجرا، 2) تمایز بین توانایی و مهارت، 3) تأثیر تشابه در عناصر شناختی، ادراکی و حرکتی روی انتقال، 4) مبادله سرعت- دقت، 5) تمرین انبوه و فاصله دار، 6) تغییرپذیری تمرین، 7) بازخورد آگاهی از اجرا، و 8) بازخورد توصیفی و تجویزی. براساس نتایج پژوهش، معلمان تربیت بدنی در فرایند آموزش از برخی مفاهیم و اصول (بیشتر یادگیری حرکتی تا کنترل و اجرا) استفاده می کنند، اما تعداد آنها انگشت شمار است. به نظر می رسد یکی از دلایل کاربرد کم این مفاهیم فراموش کردن آن ها باشد. بنابراین برگزاری کارگاه های باز آموزی یادگیری و کنترل حرکتی می تواند سهم این درس را در فرآیند آموزش افزایش دهد. واژگان کلیدی: مشاهده، مصاحبه، معلم تربیت بدنی، مهارت آموزی

ساخت آلیاژ کاتالیزوری زیگلر-ناتا/متالوسن برای تولید آمیزه های پلیمری از پلی پروپیلن های تک آرایش و الاستومری درون راکتور پلیمریزاسیون
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - دانشکده مهندسی شیمی و پتروشیمی 1391
    غلامرضا نجابت     حمید صالحی

هدف از انجام پروژه مقابل ساخت کاتالیزور های هیبرید از دو کاتالیزور متالوسن (2-phind)2zrcl2 و زیگلر- ناتای نسل چهارم و پلیمر کردن پروپیلن به وسیله آن ها بوده است که بدین وسیله آمیزه ای از پلی پروپیلن های مختلف حاصل شود. از آنجا که هر یک از کاتالیزورهای بیان شده، فعال کننده ویژه خود را داشته و معمولا فعال کننده آلکیل آلومینیمی(alr3) کاتالیزور زیگلر- ناتا یعنی تری اتیل آلومینیم (tea) یا تری ایزو بوتیل آلومینیم (tiba) به عنوان مسموم کننده برای کاتالیزور متالوسن عمل می کند در ابتدای کار رفتار کاتالیزور متالوسن در حضور مخلوط فعال کننده های زیگلر-ناتایی و متالوسنی (متیل آلومینوکسان(mao)) مورد بررسی قرار گرفت. این مخلوط ها شامل مخلوط tea/mao و مخلوط tiba/mao در جزءهای مولی 9/0 تا0/0 = xalr3=alalr3/al(mao+alr3) بودند. نتایج بررسی واکنش های پلیمر شدن نشان می دهد که فرمولبندی فعال کننده ها بر روی فعالیت کاتالیزور، جرم مولکولی، توزیع جرم مولکولی، ریز ساختار، ویژگی های حرارتی و ویژگی های دینامیکی- مکانیکی پلی پروپیلن حاصل اثر دارد. در هر دو سامانه مورد بررسی با افزایش آلکیل آلومینیم به محیط واکنش در ابتدا فعالیت کاتالیزور افت می کند به صورتی که در سامانه altea/almao فعالیت ازkgpp/molzr 500 به kgpp/molzr 170 می رسد و در سامانه altiba/almao به kgpp/molzr400 می رسد. اما پس از اضافه شدن مقادیر بیشتر ازآلکیل آلومینیم ها به محیط واکنش، مقداری از فعالیت? از دست رفته بازیابی می شود به نحوی که در سامانه altea/almao در جزء مولی 8/0=xtea فعالیت به kgpp/molzr200 و در سامانه altiba/almao در همین جزء مولی به kgpp/molzr530 می رسد. ادامه افزایش tea به محیط واکنش منجر به غیرفعال شدن سامانه شده در حالی که افزایش بیشتر tiba هم چنان منجر به افزایش فعالیت می شود. بررسی جرم مولکولی و توزیع جرم مولکولی پلیمرهای حاصل نیز نشان داد که در سامانه altea/almao با افزایش میزان tea جرم مولکولی پلیمرهای حاصل به شدت کاهش یافته و توزیع جرم مولکولی تغییرات کمی می یابد(86/1 تا 96/1). جرم مولکولی پلیمرهای حاصل از سامانه altiba/almao با افزایش میزان tiba پس از افزایش ابتدایی با سرعت ملایمی کاهش می یابد به صورتی که پس از افزایش ابتدایی از g/mol 49000 به g/mol 72000 روندی نزولی را آغاز کرده و از g/mol72000 به g/mol41000 می رسد. توزیع جرم مولکولی در این گروه از پلیمرها افزایش قابل توجهی نشان می دهد(2/2 تا 18/3). بررسی ریزساختار پلیمرهای حاصل از سامانه0/0= xalr3 به وسیله 13c nmr ساختاری کاملا بی آرایش را نشان داده در حالی که پلیمرهای حاصل از جزءهای مولی بالاتر، ساختاری با میزان تک آرایشی بالاتری از خود نشان می دهند.dsc وdmta نیز این یافته ها را تایید کرده به صورتی که tm، ?hm وtg با افزایش نسبت مذکور افزایش می یابند.کمترین میزان میرا شدن ضربه در پلیمرها در جزء های 8/0-6/0= xalr3 مشاهده می شود. در ادامه، کاتالیزورهای هیبرید متعددی از طریق اختلاط کاتالیزور های زیگلر- ناتا نسل چهارم، آلکیل آلومینیم های مختلف و کاتالیزور متالوسن (2-phind)2zrcl2 ساخته شدند. روش سطح پاسخ بر اساس طرح باکس- بنکن سه سطحی و سه متغیری برای بررسی تاثیر عوامل مقدار متالوسن، مقدار tea و دما بر روی میزان قرار گرفتن کاتالیزور متالوسن بر روی کاتالیزور زیگلر- ناتا مورد استفاده قرار گرفت. میزان کمی و کیفی al و zr قرار گرفته بر روی کاتالیزور هیبرید به وسیله icp و edxa مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دما نقشی بسیار حیاتی بر روی میزان قرار گرفتن کاتالیزور متالوسن بر روی کاتالیزور زیگلر- ناتا ایفا می کند.آنالیز توده کاتالیزور ها به وسیله icp نشان داد که با افزایش غلظت al ، غلظت zr از یک بیشینه عبور می کند در حالی که آنالیز سطح(edxa)کاتالیزور های هیبرید ساخته شده نشان داد که همواره با افزایش غلظت al، غلظت zr افزایش می یابد. علاوه بر این، با انجام این واکنش ها در حضور tiba و mao نیز نتایجی مشابه با tea حاصل گردید. در نهایت پروپیلن به وسیله کاتالیزورهای هیبرید ساخته شده (شامل 45/0، 2/1، 0/1 و 9/0 درصد وزنی zr و 8/1? ti) مورد پلیمر شدن قرار گرفت و پلیمرهای نهایی به وسیله dsc و dmta مورد شناسایی قرار گرفتند. dsc حضور سه نوع پلی پروپیلن با دماهای ذوب ?c160، ?c130 (پیک پهن) و دمای بلوری شدن ?c 100، ?c 115 و ?c 60 را نشان داد. dmta نیز تنها یک tg در ?c 10 و مقادیر بالاتری از tan? 28/0 تا 32/0 در مقایسه با 08/0(پلی پروپیلن کاملا تک آرایش) و 19/0(پلی پروپیلن با میزان تک آرایشی72?)] را برای پلیمرهای حاصل ازکاتالیزورهای هیبرید نشان داد.

ارتباط بین خوانایی و سـرعت نوشتن با عمـلکرد های ادراکی- حرکتی در دانش آموزان فارسـی زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
    نرگس رشیدی     حمید صالحی

متخصصین رشد حرکتی و کاردرمانی مهارت های ظریف حرکتی، بینایی-حرکتی، ادراکی-حرکتی و بصری را مورد ارزیابی قرار می دهند اما دانش آنان در خصوص ارتباط بین عملکردهای حسی-حرکتی و خوانایی/سرعت نوشتن محدود است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباطات میان خوانایی و سرعت نوشتن و عملکردهای ادارکی-حرکتی در دانش آموزان فارسی زبان بود. هفتاد دانش آموز پایه سوم تا پنجم (30 بد خط و 40 خوش خط به عنوان کنترل) در حین انجام یک تکلیف کپی کردن ارزیابی شدند. این عده زیر مقیاس های کنترل بینایی (vmc)، سرعت بالاتنه و کار با دست ها (ulsd) و هماهنگی بالاتنه (ulc) از آزمون تبحر حرکتی برونینکس- اُزرتسکی (bot) را نیز اجرا کردند. گروه بدخط در سرعت و خوانایی نوشتن در مقایسه با همکلاس های کنترل خود در تکلیف کپی کردن از نظر آماری نمرات پایین تری کسب کردند. ضریب همبستگی بین نمرات عملکردهای ادارکی-حرکتی با خوانایی و با سرعت به ترتیب از 11/0- تا 40/0 و 17/0 تا 39/0 متغیر بود. نتایج نشان داد خوانایی و سرعت هر دو می توانند تفاوت های میان دانش آموزانی که به عنوان بد خط و خوش خط طبقه بندی شده اند را پیش بینی کند. نتایج همچنین نشان داد که در گروه بدخط ها bot-vmc و bot-ulc پیش بینی کننده معنادار خوانایی دستخط است، درحالی که bot-ulsd تنها پیش بینی کننده معنادار سرعت نگارش بود. یافته ها موید این است که احتمالاً سرعت و خوانایی نوشتن سازه های مستقلی هستند و اینکه در کپی کردن نوشته اجزا ادارکی-حرکتی متمایزی دخیل است و اینکه به نظر می رسد کیفیت ضعیف نوشتن دانش آموزان با ناکارآمدی در برخی از عملکردهای ادارکی-حرکتی مرتبط باشد. از نتایج حاصل از تحقیق می توان در ارزیابی نوشتن و برنامه های مداخله ای استفاده درمانی نمود. واژگان کلیدی: خوانایی دستخط، سرعت نگارش، عملکرد ادراکی-حرکتی.

تقلیل منابع توجه و کنترل هوشیار در اجرای تحت فشار مهارت های حسی ـ حرکتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
    مریم حمصی     حمید صالحی

هدف تحقیق حاضر، بررسی ساز و کارهای توجه و کنترل حرکت در اجرای تحت فشار یک تکلیف حسی ـ حرکتی (پرتاب دارت) در افراد مبتدی بود. تعداد 20 دانشجوی جوان (با میانگین سن 12/1±50/20 سال) داوطلب شرکت در این پژوهش شدند. این افراد پس از یک جلسه تمرین و آموزش پرتاب دارت (تعداد کوشش های تمرینی 40 پرتاب)، در سه وضعیت شامل: موقعیت پایه، شرایط ارائه تکلیف دوگانه ـ فشار پایین و شرایط ارائه تکلیف دوگانه ـ فشار بالا مورد ارزیابی قرار گرفتند. در طرح تکلیف دوگانه از شرکت کنندگان خواسته شد که هم زمان با اجرای تکلیف اصلی (پرتاب دارت)، به عنوان تکلیف ثانویه به یک محرک شنیداری که با دو فرکانس قابل تشخیص ارائه می شد نیز پاسخ دهند. بعد از انجام کوشش های پایه که به تنهایی اجرا می شد، به شرکت کنندگان گفته شد که کوشش های بعدی را باید همراه با محرک های شنیداری مورد نظر انجام دهند. در این کوشش ها برای ایجاد شرایط فشار بالا به شرکت کنندگان گفتیم که اگر بتوانند به امتیازی معادل 150 درصد امتیاز پایه خود برسند پاداش (100000 ریال) می گیرند، در حالی که در شرایط فشار پایین هیچ تاکیدی بر کسب امتیاز خاص نشد. ضربان قلب شرکت کنندگان نیز قبل، بعد و در حین اجرای کوشش های تکلیف دوگانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در کوشش های انجام شده تحت فشار بالا، تعداد ضربان قلب شرکت کنندگان به میزان معناداری افزایش یافته است. در پاسخ به تکلیف ثانویه نتایج نشان داد که در شرایط فشار بالا زمان واکنش به محرک شنیداری به میزان معناداری افزایش یافته است. علاوه بر این در شرایط فشار نرخ دقت پاسخ به تکلیف ثانویه نیز به میزان معناداری کاهش یافت. این یافته ها موید این است که فشار باعث تقلیل منابع توجه و ناکارآمدی پردازش اطلاعات می شود. با این وجود، مشاهده بهبود عملکرد کوشش های تحت فشار نسبت به کوشش های پایه، با توجه به اثرات منفی این شرایط بر فرایندهای پردازشی، غیر منتظره بود. همسو با تئوری های مراحل اکتساب مهارت، شرکت کنندگان مبتدی در کوشش های تحت فشار امتیازهای بهتری نسبت به کوشش های پایه کسب کردند. ظاهراً به این دلیل عملکرد فرد مبتدی در شرایط فشار ارتقاء یافته است که مجبور شده درگیر نظارت هوشیارانه به اجرای مهارت شود.

نقش روتین های پیش از اجرا در عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
    مریم رضایی     حمید صالحی

در پژوهش حاضر نقش روتین های پیش از اجرا در عملکرد پرتاب های آزاد بسکتبال بررسی شده است. به این منظور دو مطالعه (مشاهده میدانی و چارچوب تجربی) انجام شد. در مطالعه اول، ثبات مولفه های رفتاری و زمانی روتین های پیش از اجرای استفاده شده توسط شرکت کنندگان (n = 30) در جریان بازی بسکتبال بررسی شد. زمانبندی و الگوهای رفتاری غالب استفاده شده قبل از هر پرتاب آزاد، در طول 60 بازی از سوپر لیگ بسکتبال ایران مورد مشاهده قرار گرفت. انحراف استاندارد زمان روتین های پیش از اجرای هر فرد به عنوان شاخص ثبات الگوی زمانی روتین پیش از پرتاب محاسبه شد. روتین های رفتاری غالب و درصد موفقیت پرتاب های آزاد هر بازیکن تعیین شد، سپس پرتاب ها به دو گروه «روتین دار» و « بدون روتین» تقسیم شد. نتایج نشان داد بازیکنان زمانی از روتینی تبعیت می کنند موفق تر از زمانی است که از روتین ویژه خود عدول می کنند. همبستگی بین شاخص ثبات زمانی و درصد موفقیت پرتاب های آزاد مشاهده شده معنادار نشد. در مطالعه دوم از یک چارچوب تجربی استفاده شد. هدف این تحقیق بررسی اثر حذف روتین های پیش از اجرا بر اجرای پرتاب آزاد بسکتبال در شرایط فشار روانی بود. از بیست بازیکن بسکتبال ماهر خانم خواسته شد تا پرتاب آزاد خود را در دو موقعیت کم فشار و پر فشار اجرا کنند. در مرحله اول این مطالعه، شرکت کنندگان 20 پرتاب آزاد را در شرایط کم فشار اجرا کردند. در این مرحله، روتین های پیش از اجرای آن ها مشخص شد. در مرحله دوم، شرکت کنندگان در دو گروه تجربی تقسیم شدند و از آن ها خواسته شد تا 20 پرتاب آزاد دیگر را در شرایط پرفشار انجام دهند. از گروه اول خواسته شد که « حتماً روتین خود را انجام بدهند» و از گروه دوم خواسته شد «حتماً روتین خود را حذف کنند». اثر دو متغیر مستقل (شرایط فشار و دستورالعمل) بر دقت پرتاب های آزاد بررسی شد. نتایج نشان داد روتین های پیش از اجرا اثر افت ناشی از شرایط فشار را تعدیل می کند. به طور کلی، نتایج نشان داد روتین های پیش از اجرا نقش مثبتی در عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال دارد.

اثر یک دوره تمرینات شناختی بر انجماد راه رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن در بیماران مبتلا به پارکینسون
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
    مهدی ضامنی مطلق     مریم نزاکت الحسینی

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر هشت هفته تمرینات شناختی بر انجماد راه رفتن و کارکردهای شناختی مرتبط با آن (کارکردهای اجرایی و بهره حافظه) در بیماران مبتلا به پارکینسون بوده است. تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. 14 بیمار پارکینسونی مبتلا به انجماد راه رفتن (مرحله 2 - 5 مقیاس هوهن و یاهر ) با میانگین سنی 92/10±21/60 به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (5 مرد و 2 زن) و تجربی ( 4 مرد و 3 زن) تقسیم شدند. انجماد راه رفتن، کارکردهای اجرایی و بهره حافظه در پیش و پس آزمون به ترتیب به وسیله پرسشنامه انجماد راه رفتن، آزمون برج لندن و حافظه بالینی وکسلر اندازه گیری شدند. داده ها با استفاده از روش آماری تی مستقل در سطح معنی داری (05/0=?) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر یک دوره تمرینات شناختی بر میانگین کاهش امتیازات انجماد راه رفتن و افزایش امتیازات کارکردهای اجرایی و بهره حافظه در گروه تجربی در مقایسه با کنترل معنی دار بوده است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که تمرینات شناختی می توانند به عنوان یک روش مداخله ای در بهبود انجماد راه رفتن، کارکردهای اجرایی و بهره حافظه بیماران مبتلا به انجماد راه رفتن موثر باشد.

تأثیر تمرینات تعادلی با توپ سوئیسی بر مهارت¬های حرکتی پایه¬ی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش¬فعالی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
    فریده شفعتی     احمدرضا موحدی

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرینات تعادلی با توپ سوئیسی بر مهارت¬های حرکتی پایه¬ی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش¬فعالی بود. در این پژوهش از روش پژوهشی مورد منفرد با طرح خط پایه¬ی چندگانه استفاده شده است. طرح خط پایه¬ی چندگانه شامل کاربرد یک موقعیت مداخله در دو یا چند خط پایه¬ی مختلف در یک مدل زمانی پلکانی است. شرکت-کنندگان این پژوهش سه کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش¬فعالی نوع ترکیبی، در رده¬ی سنی 6–8 سال بودند. شرکت¬کننده¬ی اول پس از 3 هفته خط پایه، شرکت¬کننده¬ی دوم پس از 6 هفته خط پایه و شرکت¬کننده¬ی سوم پس از 9 هفته خط پایه به صورت پلکانی وارد طرح پژوهشی شدند و طی 9 هفته تحت تمرین با توپ سوئیسی قرار گرفتند. پس از پایان مداخله، شرکت-کنندگان به¬مدت 3 هفته ¬ی پی¬در¬پی در آزمون¬های پیگیری شرکت کردند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه¬ی کانرز فرم 48 سوالی والدین و آزمون تبحر حرکتی برونینکس–اوزرتسکی بود. یافته¬های این پژوهش بر اساس تحلیل دیداری و شاخص¬های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬ها نشان داد مداخله¬ی مورد نظر برای هر سه شرکت¬کننده در تمام خرده آزمون¬های آزمون تبحر حرکتی برونینکس – اوزرتسکی شامل سرعت دویدن و چابکی (با pndab %78/77، %77/78 و %67/66 و pndac %100 برای سه شرکت کننده)، تعادل (با pndab %100، %78/77 و %78/77 و pndac %100 برای سه شرکت کننده)، هماهمنگی دو¬طرفه (با pndab %89/88، %89/88 و %78/77 و pndac %100 برای سه شرکت کننده)، قدرت (با pndab %89/88، %89/88 و %100 و pndac %100 برای سه شرکت کننده)، هماهنگی اندام فوقانی (با pndab %67/66، %100 و %44/44 و pndac %100 برای سه شرکت کننده)، سرعت پاسخ (با pndab %67/66، %44/44 و %33/33 و pndac %100 برای سه شرکت کننده)، کنترل بینایی حرکتی (با pndab %44/44، %44/44 و %33/33 و pndac %100، %100 و 67/66 برای سه شرکت کننده) و سرعت و چالاکی اندام فوقانی (با pndab %44/44، %33/33 و %22/22و pndac %100، %100 و 67/66 برای سه شرکت کننده)، اثر بخش بوده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر تأثیر مثبت تمرینات تعادلی با توپ سوئیسی در بهبود مهارت¬های حرکتی پایه¬ی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی¬می¬باشد. کلید واژه¬ها: اختلال نارسایی توجه / بیش¬فعالی، تمرینات تعادلی، مهارت¬های حرکتی پایه.

تغییرات حس عمقی، الکترومیوگرافی، و گشتاور مفصل آرنج پس از خستگی عضلانی موضعی و عمومی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
    حامد مظاهری     حمید صالحی

هدف تحقیق حاضر بررسی تغییرات حس عمقی، الکترومیوگرافی، و گشتاور مفصل آرنج پس از اعمال خستگی عضلانی موضعی و عمومی در حرکت اکستنشن بود. شرکتکنندگان 15 ورزشکار رشته بسکتبال با میانگین سن: 3/2± 8/17 بودند. دو پروتوکل خستگی موضعی (رسیدن به گشتاور کمتر از 50 درصد بیشینه در مفصل آرنج) و عمومی (دویدن روی تردمیل) روی این افراد اعمال شد. از شرکتکنندگان پیش و پس از اعمال پروتوکلهای خستگی خواسته شد حرکت اکستنشن آرنج را در سه سرعت 180، 240 و 300 درجه روی دستگاه دینامومتر انجام دهند. حین تولید گشتاور، فعالیت الکتریکی عضله سه سر بازویی ثبت شد. همچنین از شرکتکنندگان درخواست شد در حالت چشم بسته با انجام حرکت اکستنش آرنج دو زاویه 30 و 60 درجه را به صورت غیر فعال بازتولید کنند. طبق نتایج در گشتاور تولیدی حول مفصل آرنج بین پیش و پس از خستگی و همچنین بین دو نوع خستگی اختلاف معناداری وجود نداشت. در مورد فعالیت الکترومیوگرافی سر بلند سه سر بازویی در هر سه سرعت بین پیش و پس از خستگی موضعی اختلاف معنادار بود، اما در مورد خستگی عمومی اختلاف معناداری مشاهده نشد. همچنین بین دو نوع خستگی اختلاف معنادار بود. در مورد سر جانبی عضله سه سر بازویی به جز سرعت 240 درجه که اختلاف معناداری مشاهده نشد. در دو سرعت دیگر نتایج مشابه سر بلند عضله بود. در مورد حس عمقی نتایج نشان داد در زاویه 30 درجه تأثیر هر دو نوع خستگی معنادار بوده، ولی بین خستگی موضعی و عمومی تفاوت معناداری مشاهده نشد. در مورد زاویه 60 درجه اثر خستگی در هیچکدام از انواع آن معنادار نبود. یافتهها نشانگر این است که خستگی موضعی باعث کاهش حداکثر انقباض عضله شده، ولی تأثر خستگی عمومی بر این متغیر معنادار نبوده است. این امر احتمالا به دلیل تأثیر شدیدتر خستگی موضعی بر ساز و کارهای انقباضی عضله تحت فشار باشد

مردم سالاری در حیات معقول علامه محمدتقی جعفری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
    هادی زارع زردینی     مصطفی کواکبیان

با رواج اندیشه های دموکراسی درجوامع اسلامی ومطرح شدن افراد به عنوان شهروند که دارای جایگاه وتأثیر درحیات سیاسی است، پرسشهایی دررابطه با نوع ومیزان مشارکت مسلمانان درسیاست وجوابهای دین اسلام به این پرسشها، مورد توجه اندیشمندان مسلمان قرار گرفت. اندیشمندان شیعه نیز درمقابل این اندیشه نوین وبراساس منابع اصلی دینی (قرآن،حدیث،عقل واجماع) وبراساس دیدگاهی که به مفهوم دموکراسی ورابطه آن با مفاهیم دینی دارد به جهت گیری درمقابل دموکراسی پرداخته اند. علامه جعفری ازجمله اندیشمندان شیعه است که نظریاتی رادررابطه با جایگاه مردم درسیاست بر اساس منابع اسلامی بیان کرده است. علامه جعفری بابیان نظریه حیات معقول که شالوده واساس نظریات این عالم رادر رابطه با موضوعات مختلف تشکیل می دهد، به بررسی جایگاه ومیزان وهمچنین نحوه مشارکت مردم درسیاست براساس اسلام پرداخته است.همچنین علامه جعفری به بررسی مفاهیم مرتبط با دموکراسی غربی وبیان جایگاه این مفاهیم دراسلام پرداخته است. دراین پژوهش بعد ازبیان کلیات درفصل اول،درفصل دوم به بیان نظریات مختلفی که دررابطه با دموکراسی وانواع آن وهمچنین نظریه حیات معقول علامه جعفری پرداخته شده است، درفصل سوم به بیان جایگاه دموکراسی درحیات معقول ومفاهیم مرتبط با آن پرداخته می شود و نحوه مشارکت مطلوب درسیاست از دیدگاه علامه جعفری مورد بررسی قرارمی گیرد ودرفصل چهارم جامعه آرمانی علامه براساس نظریه حیات معقول مورد بررسی قرارخواهد گرفت. توضیحات:دراین تحقیق مطرح شدن نظریات علمای دیگر،دررابطه باموضوع مورد بحث ازلحاظ مقایسه این دیدگاهها بادیدگاه علامه جعفری نیست بلکه هدف بیان جایگاه واهمیت بحث دراندیشه علمای شیعه وتکمیل نظریات علامه جعفری است.

تاثیر ارائه ی الگوی شنیداری بر اکتساب، یادداری و انتقال هماهنگی زمانی، در یک تکلیف دودستی ریتمیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
    حبیب اله ابرناک     حمید صالحی

هدف از اجرای این تحقیق تأثیر ارائه الگوی شنیداری(پیش حرکتی و همزمان) بر اکتساب، یادداری و انتقال هماهنگی زمانی در یک تکلیف دو دستی ریتمیک بود. 30 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه اصفهان (سن 3±27 سال) در این تحقیق شرکت کردند که هیچکدام سابقه ی فعالیتهای موسیقیایی را نداشتند. همه ی آزمودنی ها بر اساس نمرات کسب شده در پیش آزمون، به صورت جور شده در سه گروه قرار داده شدند. این تحقیق شامل دو گروه آزمایشی دریافت کنندگان الگوی شنیداری پیش از حرکت و همزمان با آن و یک گروه کنترل بود. دو الگوی شنیداری وجود داشت که هر الگو مربوط به حرکات یک دست می¬شد. تکلیف این تحقیق شامل حرکات خطی 3:2 دو دست بود. میزان خطای هماهنگی زمانی افراد، از طریق اختلاف زمانی بین حرکات دو دست از مراحل پیش آزمون، اکتساب، یادداری فوری و تأخیری و انتقال بدست آمد. برای مقایسه عملکرد گروه¬های تحت بررسی در مرحله اکتساب از آزمون f با یک طرح مخلوط 3(گروه)× 8(جلسه تمرینی) با تکرار عامل جلسات تمرینی استفاده شد. برای مقایسه عملکرد شرکت کنندگان گروه¬های مورد نظر در آزمون¬های یاد داری و انتقال، از تحلیل واریانس یک¬راهه با سطح معناداری ( 05/0) استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله اکتساب، هر سه گروه الگوی شنیداری بطور معناداری پیشرفت درون گروهی داشتند (0.05>0.001=(4.42)f). در یادداری فوری، گروه الگوی همزمان شنیداری نسبت به شرایط بدون ارائه ی الگو نتایج بهتر و معناداری را کسب کرد (0.05>0.016=(18)f)، اما الگوی¬شنیداری پیش از حرکت نتوانست اختلاف معناداری را ایجاد کند. این معناداری اختلاف، بین سه گروه، در آزمون یاد داری تأخیری و انتقال دیده نشد. به نظر می¬رسد که تغییراتی را که الگوی شنیداری طی جلسات تمرینی در گروه¬های آزمایشی ایجاد کرده است، برای این نوع تکلیف پایدار نبوده است و این احتمالاٌ به دلیل میزان توجه خواهی بالای این نوع تکالیف و عدم توجه افراد به الگوی¬شنیداری می¬باشد.

نظریه آشوب در علوم سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران بین سالهای 1391-1376
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
    ُسید ولی موسوی نژاد     ابراهیم برزگر

بحران، حوادث شگفتی ساز، تغییرات ناگهانی و سریع، ابهامات و خارج شدن همه چیز از کنترل در جهان ما ویژگی سیستم های پیچیده است. سیستم های انسانی و رخدادهای اجتماعی، سیاسی، همچون سیستم های پویا و غیرخطی، سازواره ها و تشکیلات بغرنج، نوعی سیستم های دارای اوصاف حیاتی می باشند که خصلت پیچیده بودگی را دارا هستند. رویدادهای غافلگیرکننده 15 سال اخیر سیاست ایران، یادآور این گونه سیستم های پیچیده است. در این پژوهش این سوال مطرح شده است که پیچیدگی و حضور قدرتمند عنصر غافلگیری در وقوع حوادث و خلاف انتظار بودن نتایج آنها در جامعه سیاسی ایران بین سال های 1376 تا 1391 را چگونه می توان تحلیل کرد ؟ فرضیه ای که به آزمون گذاشته می شود این است که سیاست ایران دارای خصلت هایی مانند رخدادهای غافلگیر کننده مداوم، ائتلاف های گذرا و ناپایدار، انشعاب پی در پی گروه های سیاسی و عوض شدن خط مشی ها، سیستمی آشوبناک می باشد و از این رو مفاهیم بنیادی نظریه آشوب نظیر اثرپروانه ای، خودسازماندهی، خودهمانندی و جاذبه های غریب می تواند قدرت توضیح دهندگی مناسبی درباب تحولات ایران داشته باشد. برای تحلیل این رخدادها پس از کلیات پژوهش در فصل اول، در فصل دوم به بیان نظریه های پیچیدگی و آشوب، و مفاهیم آن همچون خودهمانندی، خودسازماندهی، خودترمیمی، جاذبه های غریب، اثر پروانه ای و کنترل توزیع شده پرداخته می شود. در فصل سوم پارامترهای موثر بر آشوبناکی و پیچیده بودن جامعه سیاسی ایران، بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که چرا رویدادهای سیاسی در ایران باعث غافلگیری می شود. در فصل چهارم با اشاره به خصلت خودسازماندهی سیستم های پیچیده موضوع توسعه در ایران طرح شده و چنین استدلال شده است که توسعه می تواند به صورت خودسازمان یافته ای و از راه انطباق با محیط تحقق یابد. در فصل پنجم با اشاره به خودترمیمی سیستم های پیچیده استدلال شده که جامعه ایران بدون دخالت عوامل بیرونی و با مکانیزم خودترمیمی می تواند بحران های هویتی را برطرف نماید. در فصل ششم با تشریح آشوب های سال 1388 ایران، استدلال شده به دلیل اینکه پارامترهای موثر بر این شورش ها، تنها منحصر به بخشی از جامعه بود نتوانست موفق شود. این نظریه و مفاهیم آن قدرت توضیح دهندگی و تحلیل رخدادهای سیاسی و مباحثی همچون توسعه، هویت و کنش های جمعی را دارد.

نشانه شناسی موعودگرایی مسیحیت صهیونیستی در سینمای آمریکا(2013-2000)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393
    حامد قویدل     حمید صالحی

مسیحیان صهیونیست جزو گروه های بنیادگرایی هستند که در اروپا و به خصوص آمریکای شمالی طرفداران زیادی دارند. اینان تفاسیر خاصی از کتب مقدس داشته و عقاید متفاوتی از سایر مسیحیان و نیز یهودیان یافته و بالاخص در مورد آخرالزمان و فرجام کار انسان و جهان منادی آموزه های تازه ای شده اند. از سوی دیگر سینما به عنوان یکی از پربیننده ترین رسانه های چند دهه ی اخیر در سراسر جهان به ابزار کارآمدی برای بسط و گسترش این عقاید ضدتوحیدی تبدیل شده و سالانه فیلم های بسیاری با مضمون موعودگرایی خاص این گروه ها تولید و روانه ی گیشه ها می شود. این پژوهش نیز در پی آن است تا با بررسی ای نشانه شناختی عناصر گوناگون موعودگرای این گروه ها را در برخی از فیلم های تولید شده ی سینمای آمریکا بین سال های 2000تا2013بیابد.

هویت شناسی بیداری اسلامی در مصر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393
    امیدرضا راحمی مسگر     حمید صالحی

تا چندی پیش تحولات گسترده در سیستم سیاسی واجتماعی منطقه خاورمیانه برای بسیاری از مردم منطقه و ناظران خارجی قابل تصور نبود و یا بسیار دوردست به نظر میرسید، اما با وجود تحولات اخیر منطقه ای بسیاری از تصورات پیشین فروریخت. در این راستا سوالات متعددی نیز مطرح میشود، با این حال نخستین پرسشی که در خصوص این تحولات به ذهن میرسد با توجه به اینکه هویت محور اصلی جنبش های مردمی خاورمیانه است، به هویت خیزش ها معطوف است. اینکه آنچه تا کنون در مصر به طور خاص و سایر کشورها به وقوع پیوسته است، چه هویتی دارد؟ به طور همزمان دو تعبیر از هویت این تحولات در سطح منطقه ای و بین المللی مطرح گردید، عده ای آن را ادامه امواج دموکراسی و عده ای دیگر آن را بیداری اسلامی نامیده اند.ما در این پژوهشابتدا به دنبال نشان دادن این موضوع هستیم که تحولات مصر را میتوان در قالب جنبش های اجتماعی نوین در عصر جهانی شدن مورد بررسی قرار داد و سپس در مورد هویت جنبش مصر با توجه به مردمی بودن، شعارها و نمادهای اسلامی و نیز پیروزی احزاب اسلامگرا در انتخابات باید گفت که هویت جنبش مصر اسلامی است.

فرصت های تنوع قومی در ایران برای تحکیم هویت و امنیت ملی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
    یونس سواره     حمید صالحی

فصل اول تحت عنوان « مطالعات قومی: مفاهیم ونظریات»، به بررسی واژه قومیت و نظریات و تعریف های متعددی که پیرامون آن بیان شده، سیر تحول نظری مفهوم قومیت، پیوند آن با نژاد و ماهیت فرهنگی آن و همچنین مسایل مرتبط با امنیت ملی و شکل گیری هویت ملی در ایران می پردازیم. در فصل دوم: « اقوام ایرانی و فرهنگ و تمدن مردمان آن را مورد بحث قرار میدهد. هدف از این فصل آن است تا جایگاه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران در گستره زمانی ومکانی آن روشن شده و نقش مردمان ایران و اقوام ایرانی در آن مشخص شود. در این فصل، تاریخ ایران از زمان پیدایش نخستین نشانه های تمدن وبه ویژه دولت مورد بررسی قرار گرفته است. بحث پیدایش دولت و سیر تحول تاریخ ایران از دوره باستان تا اسلام وسپس از ظهور دولت های ملی و تداوم استقلال ایران تا دوره معاصر، پویایی تمدنی و فرهنگی ایران را نشان می دهد. در فصل سوم: « مسأله مهم فرصت ها و زمینه های همگرایی و وحدت ملی در ایران و افزایش امنیت ملی را به ویژه در رابطه با اقوام ایرانی مورد بحث قرار می دهیم. کانون اصلی بحث در این فصل، فرصت ها و زمینه های همگرایی در میان اقوام ایران همچون کُرد، بلوچ، ترک، ترکمن و عرب خواهد بود.

پیش بینی اضطراب رقابتی داوران فوتبال بر اساس سبک های مقابله وخود آگاهی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1381
    رقیه محسنی     حمید صالحی

سازه های روان شناختی درونی و بیرونی متعددی وجود دارند که بر اضطراب رقابتی داوران تأثیر می گذارند. این سازه ها در تصمیم گیری های داوران در جریان رقابت های ورزشی نقش بسزایی دارند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش سازه های درونی شامل سبک های مقابله، ابعاد خودآگاهی، و ویژگی های فردی (سن، سابقه داوری، سطح داوری) در پیش بینی اضطراب رقابتی داوران فوتبال است. در این تحقیق پیمایشی که به روش توصیفی، از نوع رگرسیونی، انجام شده است، 108 تن از داوران درجه یک و ملی فوتبال ایران به صورت داوطلبانه شرکت کردند. از این عده درخواست شد سه پرسشنامه اضطراب رقابتی ویژه داوران (scat-r)، سبک مقابله ویژه داوران (csi-r) و مقیاس خودآگاهی (scs) را تکمیل نمایند. داده های حاصل با استفاده از آزمون رگرسیون همزمان و گام به گام تحلیل شد. تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد سبک های مقابله (رویکردی و اجتنابی)، خودآگاهی (خصوصی، عمومی و اضطراب اجتماعی)، و ویژگی های فردی (سن، سابقه و سطح داوری) با اضطراب رقابتی داوران همبستگی معنادار دارند و می توان آن ها را به عنوان پیش بینی کننده اضطراب رقابتی داوران فوتبال در نظر گرفت. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد سبک مقابله اجتنابی، خودآگاهی عمومی و خودآگاهی اجتماعی بهترین پیش بینی کننده های اضطراب رقابتی داوران هستند. از بین ویژگی های فردی مورد مطالعه نیز متغیر سن بهترین پیش بینی کننده اضطراب رقابتی داوران بود. بر طبق نتایج، احتمالاً داوران فوتبال با تجربه (سن بالاتر)، با خودآگاهی عمومی و اجتماعی بالا، که در مقابله با شرایط فشار از سبک اجتنابی استفاده می کنند، پیش و/یا در زمان انجام مسابقه کمتر مضطرب می شوند. یافته ها در کل نشانگر این است که اضطراب رقابتی داوران، تحت تأثیر سبک مقابله اتخاذ شده توسط فرد در شرایط فشار و خودآگاهی است.

وابستگی یادگیری یک مهارت ادراکی-حرکتی به محیط بینایی مرحله تمرین
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1388
    جلیل مرادی     احمدرضا موحدی

چکیده ندارد.

تفکیک مصرف انرژی در صنعت : مورد ایران (1350-1372)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1378
    حمید صالحی     ابراهیم هادیان

در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و بهره وری هرچه بیشتر از حامل انرژی لازم است که "مدیریت انرژی" به عنوان هدف اصلی در برنامه های میان مدت در نظر گرفته شود. همچنین می بایست هماهنگی بیشتری بین عرضه انرژی و تقاضای انواع حاملهای انرژی در انواع بخشهای مصرف کننده انرژی به عمل آید. رسیدن به این اهداف برای برنامه ریزان در سطح ملی میسر نیست مگر آنکه نخست تصویر درستی از وضعیت مصرف انرژی در جامعه بدست آید. این مطالعه در جهت مدیریت موثر انرژی تغییرات مصرف انرژی کل در صنعت ایران را طی سالهای 1350-1372 بررسی، عوامل موثر در این تغییرات را شناسایی و سهم هر کدام را محاسبه نموده است . روشهای بکار گرفته شده در این تحقیق، روشهای آماری-ریاضی بوده که به مدلهای پارامتریک عمومی دیویژیا معروفند. این مطالعه تفکیک تغییرات مصرف انرژی کل در صنعت به عوامل تولیدی، ساختاری و شدتی را از سه دیدگاه انجام می دهد. نخست رهیافت مصرف انرژی، دوم رهیافت شدت انرژی و سوم رهیافت ضریب انرژی. رهیافت های سه گانه فوق برداده های مصرف انرژی صنعت و تولید واقعی صنعت ایران طی دوره 1350-1372 اعمال گشته و علاوه بر نتایج سالیانه، نتایج دوره ای برای دوره های 1350-1355، 1355-1360، 1360-1367 و 1367-1372 نیز محاسبه گردیده است . نتیجه کلی حاصل شده از نتایج تجربی فوق حاکی از آن است که کصرف انرژی در سال 1372 نسبت به سال 1350 حدودا سه برابر شده است . عوامل شدتی و ساختاری عمده ترین تاثیر را در افزایش مصرف انرژی طی این دوره داشته اند. همچنین استفاده از نهاده انرژی در فرایند تولید طی این سالها به شدت روند افزایشی داشته است . دلیل این امر را نیز می توان کاهش قابل توجه و مداوم انرژی طی این دوره دانست .