نام پژوهشگر:

رضا امینی

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جانبازان نابینای میانسال با سالمند
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1389
    رضا امینی     علیرضا کلدی

مقدمه:در نابینایی، بهره مندی از حس بینایی برای برقراری ارتباط با محیط پیرامون میسّر نیست. خطر مرگ در افراد نابینا بیش از افراد بینا و امید به زندگی در آن ها تا 15 سال کاهش می یابد. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در افراد با ناتوانی، نسبت به افراد فاقد ناتوانی، پایین تر است و به حمایت اجتماعی و فردی نیازدارند. هدف: بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت جانبازان نابینا و مقایسه ی آن در دو گروه میانسال و سالمند طراحی و تدوین شد. مواد و روش ها: این مطالعه ازنوع مقطعی ـ تحلیلی بود که بر روی 312 نفر از جانبازان نابینای بالای 40 سال که صورت گرفت. نمونه گیری به صورت سرشماری بود. ابزارهای بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، فعالیت روزمره به ترتیب عبارت بودند از؛ نسخه ی فارسی sf36، اندیکس بارتل، ابزار لوتون ـ بوردی و پرسشنامه ی دموگرافیک. داده ها به نرم افزارspss16 وارد و تحلیل های آماری انجام شد. یافته ها: جانبازان نابینای بالای 40سال مورد مطالعه، میانگین سنی 47.3 سال داشتند، 99% آن ها را مردان و همه ی افراد مورد مطالعه متأهل بودند. 82% آن ها فاقد شغل بودند و اغلب آنان را گروه با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند. میانگین بعد فیزیکی؛ 61.7 و بعد روانی؛ 58.5 بود. همه ی آن ها، در حداقل یک فعالیت دچار وابستگی بودند. کیفیت زندگی با افزایش سن دچار افت قابل ملاحظه شد و اختلاف بین گروه های سنی 49-40 و 50 به بالا معنی دار بود ولی اختلاف بین گروه های 59-50 و بالای 60سال معنی دار نبود. کیفیت زندگی و برخی از فعالیت های روزمره ی زندگی ارتباط معنی داری داشتند. بحث و نتیجه گیری: دراین مطالعه با افزایش سن، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به ویژه در بعد فیزیکی افت می کرد که پس از50 سالگی، قابل ملاحظه بود و 10 سال زودتر از سن سالمندی در جامعه ی عادی گزارش شد. مدل رگرسیون هم نشان داد که کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در افراد 49-40 ساله با افراد بالای 50 سال تفاوت داشت. پس به نظر می رسد که خدمات سالمندی در این افراد می تواند در حدود سن 50 سالگی ارائه گردد که لازم است متناسب با نیازهای آنان در جهت ارتقاء کیفی سلامت و استقلال باشد.

بررسی تحولات معنایی و ساخت اطلاعی ساخت های نشاندار در فرآیند ترجمه از انگلیسی به فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389
    رضا امینی     ارسلان گلفام

چکیده این نوشته به بررسی تحولاتی می پردازد که در لایه های مختلف معنایی و ساخت اطلاع یک ساخت نشاندار در فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی ممکن است روی دهد. چارچوب نظری این پژوهش را دستور نقشگرای نظام مند هالیدی فراهم ساخته است. منظور از ساخت نشاندار در این پژوهش ساخت های موسوم به آغازگر اسنادی شده، نقش برابر، وارونه و ساخت هایی است که در آنها پیشایندسازی صورت گرفته است. همچنین لایه های معنایی یک پاره گفتار با توجه به فرانقش های سه-گانه دستور نقشگرای هالیدی- فرانقش تجربی، فرانقش میانفردی و فرانقش متنی- تعیین و تحلیل شده است. ساخت اطلاعی پاره گفتارها نیز با توجه به چگونگی جریان یافتن اطلاع نو و کهنه در آنها بررسی شده است. داده های پژوهش از میان حجم انبوهی از داده هایی برگرفته شده است، که از 10 کتاب انگلیسی و متن ترجمه شده آنها به فارسی استخراج شده اند. بدین ترتیب که نخست داده ای از متن انگلیسی استخراج شده است، و سپس برابر ترجمه شده آن در متن فارسی نیز پیدا و استخراج شده است. در گام بعد، پاره گفتارهای انگلیسی و فارسی در چارچوب نظری پژوهش، با در نظر داشتن پرسش ها و فرضیه های پژوهش، تحلیل و بررسی شده است، و تحولات احتمالی که در فرایند ترجمه در هر یک از لایه های معنایی و ساخت اطلاع یک پاره گفتار ترجمه شده ممکن است روی داده باشد نشان داده شده است. در مواردی نیز با توجه به اهداف پژوهش ترجمه /های پیشنهادی نگارنده ارائه و بررسی شده است. در فصل نتیجه گیری، با توجه به بررسی داده ها در فصل پیشین، دوباره پرسش ها و فرضیه های پژوهش مطرح گردیده است و نتایج پژوهش در رابطه با آنها بررسی شده است. این پژوهش نشان می دهد که در هر سه لایه معنایی یک پاره گفتار، و ساخت اطلاعی آن، در فرایند ترجمه از انگلیسی به فارسی ممکن است تحولاتی روی دهد که بسیاری از آنها در صورت آشنایی مترجم با این لایه های معنایی و اطلاعی، و همچنین توجه داشتن به توانایی هایی که آرایش واژگانی آزاد زبان فارسی بدان می دهد، قابل پرهیز هستند. این پژوهش همچنین نشان می دهد که در صورت تحلیل معنای یک پاره گفتار در چارچوب نقشگرایی هالیدی، معنا بسیار ملموس تر، قابل دسترسی تر و سنجش پذیرتر می شود. از این رو، افزون بر آنکه به نظر می رسد بسیاری از نظراتی که درباره تعین ناپذیری معنا وجود دارد قابل تعدیل هستند، به نظر می رسد که توجه به لایه های مختلف معنایی و اطلاعی یک پاره گفتار معیار خوبی است برای ارزش یابی میزان موفقیت یک مترجم در انتقال معنای متن زبان مبداء به متن زبان مقصد . واژگان کلیدی: تحولات معنایی، ترجمه، فرانقش تجربی، فرانقش میانفردی، فرانقش متنی، ساخت اطلاع

طراحی،کنترل و شبیه سازی سیستم هیبرید انرژی های نو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده فناوری های نو 1391
    رضا امینی     محمد پور گل محمد

در این مطالعه، طراحی،کنترل و شبیه سازی یک سیستم انرژی تجدید پذیر هیبرید انجام شده است. منابع انرژی تجدیدپذیر این سیستم پیشنهادی باد و خورشید می باشند و از پیل سوختی و باتری به عنوان منابع پشتیبان استفاده شده است، به طوری که بار به صورت پیوسته با کیفیت بالای توان تغذیه شود. مراحلی که برای طراحی این سیستم هیبرید انجام پذیرفته است به 4 قسمت عمده تقسیم می شود. که در ابتدا آنالیز امکان پذیری پیاده سازی این سیستم هیبرید برای/یا اطراف شهر تبریز انجام گرفته است. سپس به ابعادبندی اجزای این سیستم هیبرید پرداخته و با استفاده از نرم افزار هومر ابعاد این اجزا از لحاظ اقتصادی بهینه شده اند. پس از آن، نوبت به مدل سازی ریاضی اجزا سیستم هیبرید از جمله فتوولتاییک، توربین باد، پیل سوختی، باتری، الکترولیزر و غیره می رسد. پیاده سازی مدل ریاضی اجزا در نرم افزار سیمولینک متلب انجام شده است و در آخر کارکرد این اجزا با هم و مدیریت جریان انرژی بین آنها بررسی شده است. در این مطالعه از یک الگوریتم جدید مدیریت جریان انرژی استفاده شده است، که از سیستم کنترل منطق فازی به منظور هوشمند سازی سیستم مدیریت جریان انرژی استفاده شده است. عملکرد سیستم مدیریت انرژی جدید با سیستم مرسوم مقایسه شده است و نتایج، برتری کنترل منطق فازی را در مدیریت انرژی نشان می دهد.

تشخیص و کمی سازی حرکت مفاصل به کمک پردازش تصاویر ویدئویی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی 1391
    رضا امینی     محمد پویان

تجزیه و تحلیل اختلالات حرکتی انسان به ویژه راه رفتن به کمک پردازش تصاویر ویدئویی، از زمان ظهور دوربین مورد توجه قرار گرفته است. از همان زمان تحقیقات به منظور توصیف و درک کامل فرایند پیچیده حرکت انسان سرعت روز افزون یافت. آنالیز راه رفتن یکی از زیرشاخههای تحلیل حرکت میباشد که بطور خاص به بررسی نحوه راه رفتن می پردازد. آنالیز حرکت برای ارزیابی، برنامه ریزی و درمان نحوه حرکت کردن افراد و به خصوص افراد آسیب دیده به کار می رود. از این رو تشخیص و کمی سازی اختلالات حرکتی کمک شایانی به منظور اصلاح این اختلالات می کند. در این پایان نامه با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر ویدئویی، سیستمی طراحی و تحلیل می گردد که به بررسی و کمی سازی ویژگی های حرکتی انسان طی راه رفتن می پردازد. این سیستم از هیچ نوع نشانگر بر روی بدن استفاده نمی کند. ما در ابتدا با تشخیص و حذف پس زمینه، فرد متحرک را شناسایی کرده و سپس به کمک تکنیک های پردازش تصویر و دانش قبلی نسبت به حرکت و اندازه هر یک از اعضا به استخراج پارامترهای پویا از جمله سرعت، دوره حرکت و تعداد قدم در دقیقه و نیز پارامترهای ایستا مانند زوایای مفاصل تحتانی، زوایای انحناهای کمری و همچنین زاویه شانه و مرکز جرم بدن می پردازیم.

بررسی کیفیت زندگی و فعالیت روزمره جانبازان از یک چشم نابینای میا نسال و سالمند
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - پژوهشکده علوم بهزیستی 1382
    جواد مینویی فر     رضا فدای وطن

مقدمه: نابینایی از یک چشم، گرچه در ظاهر خللی در توانایی های قرد ایجاد نمی کند ولی به دلیل کاهش ژرفای دید و محدودیت میدان دید موجب افت عملکرد و کیفیت زندگی این افراد می شود که در سالمندان این افت آشکارتر و عمیق تر است. نکته مهم تر این که این افراد در معرض خطر نابینایی چشم سالم بوده و این امر موجب محدودیت در برخی از فعالیت ها و به تبع آن افت بیشتر عملکرد و کیفیت زندگی ایشان می شود. هدف: بررسی و مقایسه ی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و فعالیت روزمره جانبازان از یک چشم نابینا در دو گروه میانسال و سالمند. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی ـ تحلیلی بوده که بر روی ???? نفر از جانبازان از یک چشم نابینای بالای ??سال صورت گرفت. نمونه گیری به صورت سرشماری بود. ابزارهای بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، فعالیت روزمره به ترتیب عبارت بودند از: پرسشنامه ی دموگرافیک و نسخه ی فارسی sf36، ابزار بارتل، ابزار لوتون ـ بوردی. داده ها به نرم افزار spss16 وارد و تحلیل های آماری انجام شد. یافته ها: یافته دال بر افت بعد فیزیکی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و هم چنین کاهش سطح عملکرد در بین جانبازان یک چشم نابینا سالمند در مقایسه در گروه مشابه میان سال بود. بحث و نتیجه گیری: دراین مطالعه مشخص گردید که در گروه بالای ?? سال در مقایسه با گروه ??-?? سال، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بعد فیزیکی افت می نماید. هم چنین در فعالیت های روزمره در بیشتر جنبه ها کاهش سطح عملکرد را شاهد بودیم. بنابر این می توان با برنامه ریزی مناسب ضمن پایش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و هم چنین سطح عملکرد در گروه جانبازان یک چشم نابینا میانسال سعی در پیشگیری از افت توانایی های ایشان نمود. در کنار این کار می توان سعی در ارتقا کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و هم چنین سطح عملکرد جانبازان یک چشم نابینا سالمند داشت.

دانه بندی اطلاعات، شناسایی سیستم و طراحی کنترل کننده به روش های rough و fuzzy-rough
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده برق و کامپیوتر 1387
    رضا امینی     سعید حسین نیا

مدلِ بسیاری از سیستم های پیچیده ی صنعتی، بصورت کامل شناخته نشده است و به همین دلیل طراحی کنترل کننده برای آنها با مشکل مواجه است. این سیستم ها سال های زیادی تحت نظارت اپراتورها، بصورت راضی کننده ای کار کرده اند ولی در مواردی لازم است آنها بطور کامل اتوماتیک شوند. از طرفی، هزینه ی مدلسازی و شناسایی این سیستم ها و طراحی سیستم های کنترلی کامپیوتری توسط روش های معمول، بسیار بالا خواهد بود. از آنجایی که کنترل کننده ی فازی را می توان بدون دانستن مدل ریاضی و بر پایه ی قوانینی که از تجربیات متخصصین بدست می آیند طراحی کرد، این نوع کنترل کننده ها کاربرد زیادی در سیستم های پیچیده ی دارای تأخیر و یا غیرخطی پیدا کرده اند. اینکه چطور می توان تجربیات متخصصین را به قوانین کنترلیِ فازی تبدیل کرد، موضوع مهمی در طراحی کنترل کننده های فازی و شناسایی سیستم ها به روش فازی است. تیوری مجموعه های rough یک الگوریتم جدید برای استخراج مستقیم قوانین فازی از داده های مشاهده شده می باشد. برای کاهش حجم محاسبات، با استفاده از این تیوری می توان مجموع? مینیمالِ وابستگی های بین اندازه گیری ها و فعالیت های کنترلیِ قبلی و فعلی را بدست آورد. مجموعه های فازی و rough هردو، تیوری هایی برای برخورد با مسایل دارای ابهام هستند که می توانند تکمیل کننده های خوبی برای یکدیگر باشند. اخیراً محققین روی ترکیب این دو تیوری نیز تحقیقاتی انجام داده اند که نتیج? آن نیز مجموعه های fuzzy-rough می باشند، لذا نحو? ترکیب rough sets با تیوری های مختلف جهت رویارویی با ابهام، زمین? با ارزشی برای تحقیق بیشتر می باشد. بعلاوه استفاده از این مجموعه های جدید در شناسایی سیستم ها و طراحی کنترل کننده ها نیز از کاربردهای بسیار مفید این تحقیق می باشد. در این پروژه نیز با استفاده از تیوری مجموعه های rough و همچنین ترکیب آن با مجموعه های فازی یعنی مجموعه های fuzzy-rough، قوانین کنترلی و مدلِ بر پایه ی قانونِ یک سیستم نمونه، از حجم وسیعی از داده های ورودی-خروجیِ آن سیستم، استخراج شده است. بعلاوه نشان داده شده که کارایی کنترل کننده ی بر پایه ی قوانین بدست آمده نسبت به کنترل کننده ی قبلی بهبود یافته و در برخورد با اغتشاش نیز مقاوم تر عمل می کند. بدین وسیله کاربرد مجموعه های rough و ترکیب آن با مجموعه های فازی، در کنترل و شناسایی سیستم ها نشان داده شده است.

تاثیر افزودن نانومواد بر میزان تغییر شکل پذیری خاک های رمبنده
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده عمران 1393
    بهنام ایرانپور     عبدالحسین حداد

در طبیعت خاک هایی یافت می شود که تحت تنش یکسان، با افزایش درصد رطوبت میزان کاهش حجم بسیار زیادی بدون افزایش میزان بار وارده از خود نشان می دهند. این گونه خاک ها بیشتر در نواحی گرم و خشک و مناطق بیابانی یافت می شوند که به خاک های فروریزشی موسوم هستند. کشور ایران در زمره کشورهایی قرارگرفته که دارای خاک های فروریزش است و در صورت عدم شناسایی این نوع خاک ها، اگر سازه، راه و یا خطوط ریلی روی آن ها احداث شود، می تواند در اثر اشباع شدن خاک مشکلات قابل توجه ای را ایجاد نماید. اصلاح رفتار خاک به کمک افزودنی ها به عنوان یکی از روش های موثر در بهبود بسیاری از پارامترهای رفتاری خاک همواره مدنظر پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک بوده است. این پژوهش به صورت یک مطالعه آزمایشگاهی به منظور درک بهتر نحوه تاثیر نانومواد روی رفتار خاک فروریزشی انجام گرفته است. برای رسیدن به این هدف نمونه هایی از نواحی خشک و نیمه خشک ایران که شامل مناطقه جنوب و شرقی استان سمنان و نواحی جنوبی شهر گرگان به صورت دست نخورده جمع آوری شده است. مشخصات فیزیکی و مکانیکی نمونه ها بر اساس آزمایشات مشخص گردید، برای تعیین پتانسیل فروریزش نمونه ها در شرایط طبیعی و اولیه از معیارآزمایشگاهی astm که بر اساس آزمایش تحکیم مضاعف استفاده شده است. نمونه های دارای پتانسیل فروریزش مناسب برای بررسی تاثیر نانو مواد با استفاده از معیار مشخص انتخاب گشته و نمونه های منتخب با 4 نوع نانومواد (نانو رس، نانو مس، نانو آلومینا، نانو سیلیس) در درصدهای گوناگون ترکیب گشته اند. آزمایشات در درصد رطوبت طبیعی و تراکم اولیه خاک انجام شده است. مشاهد شد که افزودن نانومواد مختلف تاثیرات متفاوتی را روی رفتار فروریزشی خاک داشته است. افزودن نانو مواد در درصدهای پایین(کمتر از 4/0 %) سبب کاهش پتانسیل فروریزش می شود. بطوری که نانورس در 1/0 درصد کاهش 95 درصدی، نانوسیلیس در 1/0 درصد کاهش 75درصدی، نانومس و نانو آلومینیوم نیز در 1/0 درصد به ترتیب کاهش 68 و 74 درصدی پتانسیل فروریزش را سبب شده اند.

مثانه های نوروژنیک
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1344
    خالد اشنونی محمودزاده     رضا امینی

چکیده ندارد.

درمان آلودگی به کرمهای قلابدار با آلکوپار
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1344
    رضا امینی

چکیده ندارد.

رابطه وزن جفت با نوزاد در ایران
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1355
    رضا امینی

چکیده ندارد.