ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

نویسندگان

حسن نجفی

hassan najafi qomقم، نیروگاه 16 متری حضرت ولیعصر ع کوچه 60 پلاک 2 حسن ملکی

hassan maleki the educational sciences group in shahed university, tehran, iranگروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی محسن فرمهینی فراهانی

mohsen farmahini farahani the educational sciences group in shahed university, tehran, iranگروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد رضا جعفری هرندی

reza jafari harandi the educational sciences group in shahed university, tehran, iranگروه علوم تربیتی دانشگاه قم

چکیده

زمینه و هدف: هر شغلی دارای کدهای اخلاقی متناسب با ساختار ویژه خود است که اخلاق حرفه ای نام دارد. اساتید دانشگاه ها به عنوان افرادی که مسئولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را به عهده دارند باید نسبت به اخلاق حرفه ای تدریس آگاهی داشته باشند و با پایبندی به آن سلامت ﻓﺮایند یاددهی - ﻳﺎدﮔﻴﺮی را تضمین نمایند. این پژوهش با هدف ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد انجام شد. روش بررسی: مطالعه توصیفی – مقطعی حاضر با مشارکت 90 دانشجو که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند انجام پذیرفت. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر 6 بعد و 48 گویه بود که روایی محتوایی و صوری آن از دید متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 20 spss و به کمک آمار توصیفی و t تک نمونه ای انجام گرفت. یافته ها: دانشجویان ویژگی های شخصیتی (71/0±40/3)، اشراف بر محتوا (79/0±39/3)، تسلط بر روش های تدریس (86/0±33/3)، شناخت وجوه مختلف یادگیرنده (82/0±04/3)، ارزشیابی استاندارد (86/0±42/3) و رعایت قوانین آموزشی (83/0±63/3) که ابعاد اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی می باشند را در حد بالاتر از متوسط ارزیابی نمودند. نتیجه گیری: تلاش در جهت تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه ای تدریس در دانشگاه ها با کمک مسئولین امر و صاحب نظران از یکسو و گنجاندن آن در محتوای برنامه های درسی ضمن خدمت اساتید از سوی دیگر می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت این امر نماید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی ابعاد اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشکده ی پزشکی دانشگاه شاهد

Background and Objective: Any jobs contain ethical codes that are proportional to their special structure and are called professional ethics. University professors, who are responsible for education and training of students, should be aware of their professional ethics and by making commitment to them, guarantee safety of teaching-learning process. This study was conducted to assess faculty mem...

متن کامل

ارزیابی ادراک دانشجویان از اخلاق حرفه ای اعضای هیأت علمی و کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز

هدف کلی پژوهش ارزیابی ادراک دانشجویان از اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش دانشگاه شیراز بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشحویان کارشناسی ترم 7 و بالاتر دانشگاه و روش نمونه گیری خوشه ای بوده است. ابزار گرد آوری اطلاعات، مقیاس محقق ساخته اخلاق حرفه ای مبتنی بر مقیاس اخلاق حرفه ای باباصفری رنانی (1389) بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گرد...

15 صفحه اول

بررسی میزان کاربست اخلاق حرفه ای تدریس در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

رعایت اخلاق آموزشی تضمین‌کننده‌ سلامت فرایند یاددهی- یادگیری در دانشگاه است و موجب افزایش تعهد پاسخگویی مدرسان نسبت به نیازهای دانشجویان می‌شود. هدف این پژوهش سنجش میزان کاربست اخلاق حرفه‌ای تدریس از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی‌(ره) نوشهر می‌باشد. در بخش تحلیل اسنادی این پژوهش از فرم فیش‌برداری و در بخش پیمایشی، از پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته، حاوی 50 مؤلفه اخلاق حرفه‌ای تدریس...

متن کامل

معنویت سازمانی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

Introduction: Organizational spirituality can be a powerful force to bring organizational life. This research was aimed survey of organizational spirituality viewpoint of faculty medicine campus members in Islamic Azad University Ardabil branch. Methods: The research method was applied research and the data collecting method was descriptive-survey type. The population in this research includes...

متن کامل

مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی از دیدگاه دانشجویان

هدف از این پژوهش بررسی وضعیّت مهارت‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی از دیدگاه دانشجویان و تحلیل عامل‌های مؤثر بر دیدگاه دانشجویان در این زمینه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، 300 تن از دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشکده کشاورزی بود که 170 تن از آن‌ها به عنوان نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ...

متن کامل

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Abstract    Background & Objective: ‍‍ Considering the role of universities in specialist training, evaluation of education status and awareness of the weak and strong points in educational process, design and implementation of appropriate programs is necessary. The aim of this study was to compare academic achievement of present medical students with previous graduated...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
توسعه آموزش در علوم پزشکی

جلد ۹، شماره ۲۱، صفحات ۹۳-۱۰۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021