تجزیه و تحلیل معیارهایانتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتل

نویسندگان

علی محمدپور

اکبر میرزاپورباباجان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای انتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک دیمتلاست.جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران مالی و سرمایه گذاری تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشد وابزار مورد استفاده پرسشنامهاست که تعداد 15 پرسشنامه بین خبرگان بازار سرمایه توزیع، و در نهایت 10 پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دیمتل استفاده شد. با تجزیه و تحلیل معیارهای پژوهش با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که در بین هشت معیار معرفی شده برای انتخاب پرتفوی، معیار رشد فروش بیشترین تاثیرگذاری را بر روی سایر معیارها، و بیشترین ضریب وزنی را در کل سیستم داراست. به عبارتی با اهمیت ترین معیار و دارای بیشترین تاثیر و تاثر در کل سیستم است. همچنین معیار نسبت قیمت بر درآمد بیشترین تاثیرپذیری را از سایر معیارهای پژوهش دارد. نتایج این پژوهش میتواندبرای شرکتهای سرمایه گذاری،مدیران مالی،تحلیلگران اوراق بهادار،بانکهاوبانکداران،مؤسسات بیمه وپژوهشگران این رشته کاربردداشته باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه و تحلیل معیارهای بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری با استفاده از تکنیک دیمتل

محاسبات ابری یکی از جدید ترین فناوری های ارائه خدمات است که تا کنون به طور کامل در هیچ سیستم آموزشی مورد استفاده قرار نگرفته است. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه ها میباشد و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که تعداد 21پرسشنامه بین خبرگان حوزه فناوری اطلاعا...

متن کامل

شناسایی و تحلیل ذی‌نفعان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با استفاده از تکنیک دیمتل

مقدمه: پژوهش حاضر، به منظور ارتقاء عقلانیت خط‌مشی‌گذاری عمومی‌از طریق مشارکت ذی‌نفعان در تدوین خط‌مشی‌های عمومی‌صورت گرفته است. بر این اساس، سؤال از چیستی الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تدوین خط‌مشی‌های عمومی‌در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسأله اصلی این پژوهش بوده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر پژوهش آمیخته به صورت کیفی-کمی‌می‌باشد. در ابتدا از طریق مصاحبه،...

متن کامل

شناسایی و تحلیل ذی‌نفعان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت با استفاده از تکنیک دیمتل

مقدمه: پژوهش حاضر، به منظور ارتقاء عقلانیت خط‌مشی‌گذاری عمومی‌از طریق مشارکت ذی‌نفعان در تدوین خط‌مشی‌های عمومی‌صورت گرفته است. بر این اساس، سؤال از چیستی الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت ذی‌نفعان در فرایند تدوین خط‌مشی‌های عمومی‌در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسأله اصلی این پژوهش بوده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر پژوهش آمیخته به صورت کیفی-کمی‌می‌باشد. در ابتدا از طریق مصاحبه،...

متن کامل

تحلیل روابط متقابل میان شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی با استفاده از تکنیک فازی دیمتل

سرمایۀ اجتماعی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر، توجه صاحب‌نظران علوم مختلف ازجمله مدیریت را به خود معطوف داشته است. در منابع این تحقیق، به ابعاد و شاخص‌های متعددی برای مفهوم سرمایه‌های اجتماعی اشاره و ارتباط آنها با بسیاری متغیرهای دیگر بررسی شده است. نکتۀ درخور تأمل این است که اگرچه این ابعاد و شاخص‌ها را می‌توان جداگانه تحلیل کرد؛ اما در واقع مجزا نیستند و با یکدیگر رابطه دارند. در این راست...

متن کامل

اولویت‌بندی گزینه‌های طراحی مسیر راه آهن دورود- اندیمشک با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و تکنیک دیمتل (DEMATEL)

تصمیم­گیری مرتبط با اختصاص منابع مالی به پروژه­های بازسازی، نوسازی،ساخت و یا بهسازی زیرساخت­های حمل و نقل مسئله ای کلیدی در تمام شبکه­های حمل و نقلی و خصوصا در کشورهای در حال توسعه است. این مسئله در کشورهایی که با مشکلات و بحران های اقتصادی و همچنین منابع محدود از یک سو و از سوی دیگر نیاز شدید به زیرساخت<e...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ISSN 2251-9165

دوره 6

شماره 23 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022