مقایسه ضریب انباشتگی زیستی فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهیان فلس دار کپور معمولی و بدون فلس گربه ماهی راه راه

نویسندگان

سیده زینب عابدی

sideh zainab abedi department of fishery, school of animal sciences and fisheries, sari agricultural sciences and natural resources university, sari, iranگروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری محمد کاظم خالصی

mohammad kazem khalesi department of fishery, school of animal sciences and fisheries, sari agricultural sciences and natural resources university, sari, iranگروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری سهراب کوهستان اسکندری

sohrab eskandari department of fishery, school of animal sciences and fisheries, sari agricultural sciences and natural resources university, sari, iranگروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

زمینه: فلزات سنگین غیرقابل تجزیه موجود در آب ها، در ماهی به عنوان یکی از زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابند. در این مطالعه، ضریب انباشتگی زیستی (bcf) فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهی فلس دار کپور معمولی (c. carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (p. hypophthalmus) در بافت های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس تعیین و با هم مقایسه شدند. مواد و روش ها: ابتدا غلظت کشنده کروم و کادمیوم طی زمان 96 ساعت (lc50-96 h) برای هر گونه ماهی تعیین و سپس ماهیان به مدت 15 روز در معرض 1/0 غلظت های کشنده قرار گرفتند. پس از آماده سازی و هضم شیمیایی نمونه های بافت ها، مقادیر فلزات توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. یافته ها: انباشتگی کل کروم و کادمیوم در بافت های گربه ماهی به ترتیب 6/ 15±11/2286 و 39/9±73/360 و در کپور 15/24±71/734 و 66/13±67/725 میکروگرم در گرم وزن خشک برآورد شد. باقیمانده فلزات در آب تیمارهای گربه ماهی به ترتیب 02/0±059/0 و 0017/0±0036/0 و کپور 03/0±1/0 و 023/0±0412/0 میلی گرم بر لیتر بود. در گربه ماهی راه راه، بیشترین bcf کادمیوم در کبد و بعد در عضله > آبشش > پوست یافت شد. bcf کادمیوم در کپور به صورت کبد > پوست > آبشش > فلس > عضله، و bcf کروم به صورت آبشش > کبد > پوست > فلس > عضله، و در گربه ماهی با ترتیب کبد > عضله > پوست > آبشش برآورد گردید. نتیجه گیری: مقادیر کم کادمیوم و کروم با bcf بالا به ویژه در عضله ماهیان بدون فلس (گربه ماهی) سلامتی مصرف کننده را تهدید می کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ضریب انباشتگی زیستی فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهیان فلس‌دار کپور معمولی و بدون فلس گربه‌ماهی راه‌راه

زمینه: فلزات سنگین غیرقابل تجزیه موجود در آب‌ها، در ماهی به‌عنوان یکی از زنجیره‌های غذایی انسان تجمع می‌یابند. در این مطالعه، ضریب انباشتگی زیستی (BCF) فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهی فلس‌دار کپور معمولی (C. carpio) و بدون فلس گربه‌ماهی راه‌راه (P. hypophthalmus) در بافت‌های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس تعیین و با هم مقایسه شدند. مواد و روش‌ها: ابتدا غلظت کشنده کروم و کادمیوم طی زمان 96 ساعت ...

متن کامل

بررسی مقایسه¬ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس¬دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه¬ماهی راه¬راه (Pangasius hypophthalmus)

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (Pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((LC50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت 15 روز قرار گرف...

متن کامل

بررسی مقایسه ای میزان جذب فلزات سنگین کادمیم، سرب و کروم در ماهیان فلس دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (pangasius hypophthalmus)

ماهی یکی از منابع تأمین پروتئین در تغذیه انسان بشمار می رود که به دلیل تقاضای بالا به لحاظ بهداشتی و سلامت از نظر عاری بودن از آلاینده های مختلف بویژه فلزات سنگین مورد توجه قرار گرفته است. فلزات سنگین در ماهی به عنوان یکی از حلقه های زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابند. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای میزان جذب فلزات سنگین کادمیم، سرب و کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بد...

بررسی مقایسه¬ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس¬دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون فلس گربه¬ماهی راه¬راه (pangasius hypophthalmus)

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((lc50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت 15 روز قرار گرف...

متن کامل

بررسی مقایسه ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (pangasius hypophthalmus)

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((lc50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت 15 روز قرار گرف...

متن کامل

مقایسه تجربی انباشتگی فلز سمی کروم در ماهی فلس دار (Cyprinus carpio) و بدون فلس (Pangasius hypophthalmus) با رویکرد دینی

بنابر مطالعات تجربی، فقدان فلس در ماهیان سبب جذب سریع‌ تر مواد سمی می ‌شود، یعنی سریعاً در پوست، عضلات و سایر اندام ‌ها نفوذ می‌ یابند و می‌ توانند تأثیرات بالقوه ای بر مصرف ‌کننده بگذارند. با وجود تحقیقات زیاد روی آلودگی آبزیان به فلزات سنگین، میزان جذب عناصر سنگین در ماهی فلس ‌دار کپور‌معمولی و بدون ‌فلس گربه‌ ماهی راه ‌راه در شرایط آزمایشگاهی و نقش پوشش فلس در جذب فلزات، مطالعه‌ مقایسه ‌ای نش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
طب جنوب

جلد ۱۷، شماره ۴، صفحات ۶۹۵-۷۰۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021