بررسی مقایسه¬ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس¬دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون فلس گربه¬ماهی راه¬راه (pangasius hypophthalmus)

نویسندگان

سیده زینب عابدی

محمدکاظم خالصی

سهراب کوهستان اسکندری

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((lc50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت 15 روز قرار گرفتند. از بافت­های مورد آزمایش نمونه­های ماهیان در روزهای 7 و 15 نمونه­برداری شد و پس از آماده­سازی و هضم شیمیایی، مقدار کروم در هر بافت به وسیله دستگاه جذب اتمی (مدل ترمو) مورد بررسی و سنجش قرار­گرفت. نتایج بدست آمده برای انباشتگی هر سه فلز سنگین در بافت­ها، اختلافات معنی­داری (05/0p کبد > پوست > فلس > عضله، و در گربه­ماهی به شکل کبد > عضله > پوست > آبشش بود. موجودی نهایی کل کروم در بافت­های گربه­ماهی 65/3 برابرکپور (بدون احتساب فلس)، و انباشتگی نهایی کروم در عضله گربه­ماهی 15/16 برابر عضله کپور بود. نتایج این پژوهش نشان می­دهند که پوست فلس­دار ماهی کپور معمولی با جذب قابل ملاحظه فلزات سنگین و کمترین انباشتگی آنها در عضلات نسبت به پوست بدون ­فلس گربه ماهی راه­راه، لایه حفاظتی مؤثری را در برابر مواد شیمیایی زیست‏محیطی فراهم می­کند و می­تواند مصرف ماهی فلس­دار را از این جنبه توجیه نماید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه¬ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس¬دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون فلس گربه¬ماهی راه¬راه (Pangasius hypophthalmus)

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (Cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (Pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((LC50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت 15 روز قرار گرف...

متن کامل

بررسی مقایسه ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (pangasius hypophthalmus)

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه­ای میزان جذب فلز سنگین کروم در ماهی فلس­دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون­ فلس گربه‏ماهی راه­راه (pangasius hypophthalmus) در بافت­های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس انجام شد. ابتدا غلظت کشنده ((lc50-96 h و ضریب سمیت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه برای هر فلز (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده فلزات سنگین به مدت 15 روز قرار گرف...

متن کامل

بررسی مقایسه ای میزان جذب فلزات سنگین کادمیم، سرب و کروم در ماهیان فلس دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (pangasius hypophthalmus)

ماهی یکی از منابع تأمین پروتئین در تغذیه انسان بشمار می رود که به دلیل تقاضای بالا به لحاظ بهداشتی و سلامت از نظر عاری بودن از آلاینده های مختلف بویژه فلزات سنگین مورد توجه قرار گرفته است. فلزات سنگین در ماهی به عنوان یکی از حلقه های زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابند. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای میزان جذب فلزات سنگین کادمیم، سرب و کروم در ماهی فلس دار کپور معمولی (cyprinus carpio) و بد...

مقایسه تجربی انباشتگی فلز سمی کروم در ماهی فلس دار (Cyprinus carpio) و بدون فلس (Pangasius hypophthalmus) با رویکرد دینی

بنابر مطالعات تجربی، فقدان فلس در ماهیان سبب جذب سریع‌ تر مواد سمی می ‌شود، یعنی سریعاً در پوست، عضلات و سایر اندام ‌ها نفوذ می‌ یابند و می‌ توانند تأثیرات بالقوه ای بر مصرف ‌کننده بگذارند. با وجود تحقیقات زیاد روی آلودگی آبزیان به فلزات سنگین، میزان جذب عناصر سنگین در ماهی فلس ‌دار کپور‌معمولی و بدون ‌فلس گربه‌ ماهی راه ‌راه در شرایط آزمایشگاهی و نقش پوشش فلس در جذب فلزات، مطالعه‌ مقایسه ‌ای نش...

متن کامل

مقایسه تجربی انباشتگی فلز سمی کروم در ماهی فلس دار (cyprinus carpio) و بدون فلس (pangasius hypophthalmus) با رویکرد دینی

بنابر مطالعات تجربی، فقدان فلس در ماهیان سبب جذب سریع­ تر مواد سمی می ­شود، یعنی سریعاً در پوست، عضلات و سایر اندام ­ها نفوذ می­ یابند و می­ توانند تأثیرات بالقوه ای بر مصرف ­کننده بگذارند. با وجود تحقیقات زیاد روی آلودگی آبزیان به فلزات سنگین، میزان جذب عناصر سنگین در ماهی فلس ­دار کپور­معمولی و بدون ­فلس گربه­ ماهی راه ­راه در شرایط آزمایشگاهی و نقش پوشش فلس در جذب فلزات، مطالعه­ مقایسه ­ای نش...

متن کامل

مقایسه ضریب انباشتگی زیستی فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهیان فلس دار کپور معمولی و بدون فلس گربه ماهی راه راه

زمینه: فلزات سنگین غیرقابل تجزیه موجود در آب ها، در ماهی به عنوان یکی از زنجیره های غذایی انسان تجمع می یابند. در این مطالعه، ضریب انباشتگی زیستی (bcf) فلزات سنگین کروم و کادمیوم در ماهی فلس دار کپور معمولی (c. carpio) و بدون فلس گربه ماهی راه راه (p. hypophthalmus) در بافت های کبد، پوست، آبشش، عضله و فلس تعیین و با هم مقایسه شدند. مواد و روش ها: ابتدا غلظت کشنده کروم و کادمیوم طی زمان 96 ساعت ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی

ناشر دانشگاه پیام نور

ISSN

دوره 1

شماره 3 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021