استفاده از آب پنیر از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان

جواد پوررضا

j. poureza مهدی محمد علیپور

m. mohammad alipour

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر مصرف آب پنیر از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام گرفت. در قالب طرح کاملاً تصادفی آب پنیر در شش سطح (صفر، 10، 20، 40، 80 و 100 درصد) آب آشامیدنی به مدت 47 روز به کار برده شد. شمار 720 قطعه جوجه گوشتی یک روزه راس به 24 گروه 30 جوجه ای تقسیم شدند و هر یک از شش تیمار آزمایشی از سن هفت تا 54 روزگی به چهار گروه از جوجه ها داده شد. آب پنیر روزانه از یک کارخانه تهیه پنیر تهیه و مصرف می شد. در طول آزمایش جوجه ها به آب و غذا دسترسی آزاد داشتند. جوجه ها تا سن هفت روزگی با جیره آغازین تغذیه و سپس توزین و به تیمارهای آزمایشی اختصاص یافتند. تمام جوجه ها از سه جیره آغازین، رشد و پایانی استفاده کردند. جوجه های هر تکرار که در قفس های دسته جمعی زمینی نگه داری می شدند، در سنین 21، 42 و 54 روزگی توزین و مصرف غذایی گروه محاسبه شد و در پایان دوره از هر تکرار دو مرغ و دو خروس انتخاب، ذبح و درصد لاشه، چربی محوطه بطنی، وزن لوزالمعده، کبد و ایلئوم اندازه گیری شد. محتویات ایلئوم هر دو خروس و مرغ جمع آوری، مخلوط و برای شمارش باکتری ها در 20oc- منجمد شدند. در سنین 21 و 42 روزگی نمونه بستر هر تکرار جمع آوری و رطوبت آنها تعیین گردید. وزن بدن، اضافه وزن روزانه، ضریب تبدیل غذا و رطوبت بستر تحت تأثیر معنی دار (01/0 >p ) سطوح آب پنیر قرار گرفتند. معیارهای مذکور با مصرف بیش از چهل درصد آب پنیر کاهش و ضریب تبدیل غذا افزایش نشان دادند. درصد لاشه با مصرف 80 و 100 درصد آب پنیر به طور معنی دار (01/0> p ) کاهش یافت. درصد چربی حفره بطنی، کبد و لوزالمعده تحت تأثیر منفی سطوح آب پنیر قرار نگرفتند. درصد ایلئوم در سطوح بیشتر از ده درصد آب پنیر اختلاف معنی دار (01/0 > p ) با گروه شاهد داشت و افزایش نشان داد. معادلات رگرسیون وزن و اضافه وزن بدن، ضریب تبدیل غذا و رطوبت بستر در تمام سنین همگی از نوع درجه دوم (غیرخطی) و معنی دار (01/0 > p ) بودند و نشان دادند مصرف بیش از 40 درصد آب پنیر باعث کاهش عملکرد جوجه های گوشتی شد. اختلاف معنی داری در شمار لاکتوباسیل ها و انتروباکتری های ایلئوم در اثر سطوح مختلف آ ب پنیر دیده نشد ولی کل باکتری های ایلئوم با افزایش سطح آب پنیر افزایش معنی دار (01/0 > p ) نشان داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استفاده از آب پنیر از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

This experiment was conducted to investigate the effect of whey via drinking water on broiler chicken performance. In a completely randomized design, whey at levels of zero, 10, 20, 40, 80, and 100% of drinking water was used for 47 days. 720 day-old broilers (Ross) were divided into 24 groups, 30 chicks per group and each experimental treatment was given to four replicates from 7-54 days of ag...

متن کامل

استفاده از آب پنیر از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

This experiment was conducted to investigate the effect of whey via drinking water on broiler chicken performance. In a completely randomized design, whey at levels of zero, 10, 20, 40, 80, and 100% of drinking water was used for 47 days. 720 day-old broilers (Ross) were divided into 24 groups, 30 chicks per group and each experimental treatment was given to four replicates from 7-54 days of ag...

متن کامل

اثرات استفاده از پودر آب پنیر بر عملکرد جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور تعیین اثر پودر آب پنیر بر اضافه وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، صفات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد . ??? قطعه جوجه گ وشتی یکروزه از نژاد راس ( نر و ماده) بطور تصادفی به سه گروه تغذیه ای تقسیم و به مدت ?? روز جیره شاهد ، شاهد بعلاوه ? درصد آب پنیر و شاهد بعلاوه ? درصد پودر آب پنیر دریافت کردند . اضافه وزن بدن در دوره رشد بطور معنی داری تحت تاثیر جیره حا...

متن کامل

اثرات استفاده از پودر آب پنیر بر عملکرد جوجه های گوشتی

این آزمایش به منظور تعیین اثر پودر آب پنیر بر اضافه وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، صفات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد . ??? قطعه جوجه گ وشتی یکروزه از نژاد راس ( نر و ماده) بطور تصادفی به سه گروه تغذیه ای تقسیم و به مدت ?? روز جیره شاهد ، شاهد بعلاوه ? درصد آب پنیر و شاهد بعلاوه ? درصد پودر آب پنیر دریافت کردند . اضافه وزن بدن در دوره رشد بطور معنی داری تحت تاثیر جیره حاو...

متن کامل

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

This experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications. There were 15 chicks in each replication during the first 30 days and 10 chicks from day 30 to the end of experiment. Diets were control (without probiotic and dry whey) and levels 500 and 750 gm/ton probiotic, and each level contained two diets with and without %2 dry whey. Daily weight ...

متن کامل

بررسی اثر باکتوسل و پودر آب پنیر بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

This experiment was conducted in a completely randomized design with five treatments and four replications. There were 15 chicks in each replication during the first 30 days and 10 chicks from day 30 to the end of experiment. Diets were control (without probiotic and dry whey) and levels 500 and 750 gm/ton probiotic, and each level contained two diets with and without %2 dry whey. Daily weight ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۷، شماره ۴، صفحات ۱۵۷-۱۶۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023