نقش درس آناتومی در دستیابی به اهداف بالینی: دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نویسندگان

مهدی شریعتی

mehdi shariati گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، میدان انقلاب، رفسنجان. حمید رضا جعفری نوه

hamidreza jafarinaveh حمید بخشی

hamid bakhshi

چکیده

مقدمه: دانشجویان منبع اصلی کسب اطلاعات کیفیت و اثربخشی آموزش محسوب می شوند و می توان از نظرات آنها در بهبود فرایند تدریس و یادگیری استفاده نمود، این تحقیق به منظور دستیابی به نظرات دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نسبت به نقش دروس آناتومی در دستیابی به اهداف بالینی انجام شده است. روش ها: این تحقیق در سال 1384 به صورت توصیفی با روش سرشماری بر روی کلیه 97 نفر دانشجوی پزشکی مقطع بالینی (کارآموز- کارورز) انجام شد، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پایا و روا بود که کاربرد درس آناتومی را به صورت مقیاس پنج نقطه ای خیلی زیاد تا خیلی کم بررسی می نمود. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و با کمک نرم افزار spss تجزیه تحلیل شد. نتایج: به عقیده دانشجویان پزشکی، درس آناتومی تنه بیشترین نقش، و درس آناتومی سرو گردن کمترین نقش را در رسیدن به اهداف بالینی داشته است، دانشجویان معتقد بودند به مبحث شکم در درس آناتومی تنه و نوروآناتومی در آناتومی سروگردن باید توجه بیشتری شود. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت آناتومی تنه و بخش شکم از نظر دانشجویان دوره بالینی، لازم است در امر آموزش کاربردی این مباحث، توجه بیشتری شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دیدگاه دانشجویان اینترن دانشگاه علوم پزشکی بابل بر نقش درس بیوشیمی در دستیابی به اهداف بالینی

Background and Objective: Evaluation of biochemistry course contents from viewpoints of interns may identify the weaknesses of course contents and provide the opportunity for their improvement. The main objective of this study is to evaluate the biochemistry course contents from viewpoints of the medical students to meet their clinical requirements. Material and Methods: This descriptive study ...

متن کامل

دیدگاه دانشجویان اینترن دانشگاه علوم پزشکی بابل بر نقش درس بیوشیمی در دستیابی به اهداف بالینی

چکیده زمینه و هدف : ارزیابی نقش درس بیوشیمی از نکته نظر دانشجویان اینترن ممکن است درشناسایی نکات ضعف و امکان اصلاح آن را فراهم کند. هدف اصلی این مطالعه ارزیابی نقش درس بیوشیمی از دیدگاه دانشجویان پزشکی در دستیابی به اهداف بالینی است. روش بررسی :این مطالعه توصیفی در سالهای 1389 و 1390 در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.پرسشنامه در رابطه با سرفصل های درس بیوشیمی ،دانشجویان پزشکی تهیه شد وسپس توس...

متن کامل

دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد نقش دروس علوم پایه در دستیابی به اهداف بالینی برنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1389: یک گزارش کوتاه

Background and Objective: This study aimed to evaluate the medical students' viewpoints about the role of basic science courses in achieving clinical objectives in Rafsanjan University of Medical Sciences. Materials and Methods: This is a discriptive study performed in 2010 through filling out a two-sectional questionnaire by medical students (Clerk and intern students). The questionnaire in...

متن کامل

بررسی کمیت و کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مقدمه: آموزش بالینی فرآیندی است که در آن دانشجویان با حضور بر بالین بیمار و به صورت تدریجی به کسب مهارت پرداخته و با استفاده از تجربیات و استدلال‌های منطقی کسب شده، برای درمان بیماران آماده می‌شوند. هدف این مطالعه تعیین کمیت و کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. روش‌ کار: در این مطالعه توصیفی، کلیه دانشجویان بالینی در نیمه دوم سال تحصیلی 1387-1386 ک...

متن کامل

دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد نقش دروس علوم پایه در دستیابی به اهداف بالینی برنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال ۱۳۸۹: یک گزارش کوتاه

چکیده زمینه و هدف: این مطالعه با هدف تعیین نظرات دانشجویان پزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد نقش دروس علوم پایه در دستیابی به اهداف بالینی، طراحی و اجرا گردید. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی در سال 1389، از طریق پر کردن پرسشنامه دوقسمتی شامل میزان اهمیت هرکدام از دروس علوم پایه و نحوه ارائه این دروس در دستیابی به اهداف بالینی توسط دانشجویان پزشکی (کارآموزی و کارورزی) انجام...

متن کامل

بررسی نظرات دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

زمینه : دانشجویان به عنوان آینده سازان جامعه می توانند نظرات ارزشمندی در خصوص برنامه های آموزش و تأثیر آنها بر فرآیند یادگیری ارایه دهند . هدف : هدف از انجام این تحقیق بررسی نظرات دانشجویان مقطع بالینی نسبت به کاربرد دروس علوم پایه می باشد . مواد و روش کار : در این تحقیق 250 نفر از دانشجویان مقطع بالینی پرسشنامه تهیه شده را تکمیل نمودند . اطلاعات این پرسشنامه استخراج گردید و دروس علوم پایه در...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

جلد ۵، شماره ۲، صفحات ۱۷۶-۱۸۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022