مؤلفه های پیش بینی کنندۀ موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک

نویسندگان

حسین زارعیان

استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی علیرضا الهی

استادیار دانشگاه خوارزمی سید نصرالله سجادی

استاد دانشگاه تهران میرمحسن پدرام

استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

بازی­های المپیک، بزرگترین رویداد ورزشی جهان می­باشد و کشورها ­سال­ها قبل از برگزاری مسابقات، با ­برنامه­ریزی­های بلند­مدت، میان­مدت و کوتاه­مدت سعی در به­دست­آوردن بهترین نتایج ­دارند؛ به­همین­دلیل، پیش­بینی مؤلفه­های موفقیت کشورها در این مسابقات از اهمیت زیادی برخوردار است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی به­منظور تعیین مهم­ترین مؤلفه­های پیش­بین بر موفقیت کشورها استفاده گردید. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست­ مقدماتی شاخص­های موثر شناسایی گردید. سپس مصاحبه­های نیمه ساختار یافته­ با (28(n= از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. نتایج نشان می­دهد 185 شاخص می­تواند پیش­بینی­کنندۀ موفقیت کشورها در بازی­های المپیک باشد. علاوه­براین، تحلیل­های انجام­شده شاخص­ها را در 5 مؤلفۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی (pest+s) طبقه­بندی می­کند. همچنین، با استفاده از مدل پیشنهادی دی­بوسچر و همکاران (2006) مؤلفه­های مذکور در سه سطح خرد، متوسط و کلان تقسیم­بندی می­شوند. با توجه به یافته­ها، سیاستگذاران ورزش کشورها می­توانند در­ برنامه­ریزی­های آتی خود به­منظور حضور موفق­تر در بازی­های المپیک، از شاخص­ها و مؤلفه­های شناسایی­شده استفاده نمایند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک

روش مرسوم برای رتبه بندی کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک، براساس مجموع مدال های کسب شدة آنهاست، اما باید دانست که دستیابی به خروجی های رقابت (مدل های کسب شده) تنها در بستر بهره برداری از ورودی ها و با استفاده از فرایندهای مناسب امکان پذیر است و برای ارزیابی دقیق، منظم و هدفمند باید ورودی های کمتر نیز در کنار خروجی های بیشتر در مدل های ارزیابی وارد شوند. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است...

متن کامل

پیش بینی موفقیت کشـورهای شرکت کـننده در بازی های المپیک با استفاده از روش های هوشمند

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک با استفاده از روش های هوشمند انجام شد. این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد. در مرحله اول پژوهش مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند و عمیق با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش به صورت غیرتصادفی هدفمند انجام شد. انجام مصاحبه ها تا حداشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه ها نشان داد 193 شاخص می تواند پیش بینی کننده موفقیت کشورها ...

ارائه مدل مفهومی پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی

موفقیت های بین المللی مخصوصاً موفقیت در بازیهای آسیایی به صورت قابل توجهی برای بسیاری از کشورها مهم شده است. اگرچه کشورهای زیادی مبالغ هنگفتی برای رقابت با سایر کشورها در ورزش هزینه می کنند، اما مدارک و دلایل کافی جهت نشان دادن اینکه متغیرهای ورزشی چطور می توانند بر موفقیت کشورها در سطوح بین المللی اثرگذار باشند، وجود ندارد. در این پژوهش موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های آسیایی از طریق متغیر...

15 صفحه اول

پیش بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی های المپیک بر مبنای عملکرد آن ها در بازی های آسیایی

هدف از این مطالعه پیش بینی نتایج کشورهای آسیایی در بازی های المپیک بر مبنای عملکرد آن ها در بازی های آسیایی است. برای بررسی عملکرد از سه متغیر رتبه، تعداد مدال طلا و مجموع مدال ها استفاده شد. جامعۀ آماری تمام کشورهای آسیایی شرکت کننده در بازی های المپیک وبازی هایآسیایی بود (43n=). تمام جامعۀ آماری به عنوان نمونۀ آماری انتخاب و نتایج این کشورها در بازی های المپیک و آسیایی تجزیه و تحلیل قرار شد. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مطالعات مدیریت ورزشی

جلد ۸، شماره ۳۵، صفحات ۱۳۷-۱۶۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022