تنوع ژنتیکی توده های بومی خیار ایران

نویسندگان

ساسان کشاورز

s. keshavarz seed and plant improvement institute, karaj, iran.مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج محمود باقری

m. bagheri پیمان جعفری

p. jafari علی اکبر قنبری

a. a. ghanbari

چکیده

این بررسی به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در هشت توده بومی خیار ایران شامل رودبار، گرگان، کاشان، یزد، تفت، سنندج، اصفهان و بیرجند همراه با هیبرید سوپردامینوس به عنوان شاهد (رقم مرسوم منطقه) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی (1386 و 1387) و در دو منطقه ورامین و اصفهان انجام شد. در این مطالعه توده ها از نظر صفات عملکرد تک بوته، تعداد گل های بارده (هرمافرودیت و ماده)، نسبت گل های بارده به نر در آغاز مرحله میوه دهی، تعداد میوه در تک بوته در هر چین، وزن میوه در هر بوته در هر چین، عملکرد مجموع سه چین اول نسبت به عملکرد کل چین ها، تعداد روز تا برداشت اولین چین، تعداد روز تا آغاز مرحله گلدهی، متوسط طول میوه در هر توده در هر چین و تعداد شاخه های فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از وجود تفاوت ژنتیکی زیاد بین رقم شاهد و توده های داخلی بود. براساس نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشه ای، توده ها در سه گروه طبقه بندی شدند. با توجه به محل افتراق خوشه ها در بالاترین سطح تفاوت، رقم شاهد (سوپردامینوس) دارای بیشترین تفاوت با سایر توده ها بود که این موضوع حاکی از تفاوت ژنتیکی این رقم با توده های داخلی است. پس از آن به ترتیب توده های خیار یزد و تفت دارای بیشترین میزان تفاوت با سایر توده ها بودند. حداکثر مشابهت از نظر صفات مورد مطالعه، بین توده های اصفهان و کاشان و همچنین بین توده های گرگان، رودبار و سنندج مشاهده شد. علاوه براین، توده های خیار اصفهان و کاشان با توده خیار بیرجند و هر سه آن ها با توده های گرگان، رودبار و سنندج تا حدودی شباهت داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خیار ایران

این بررسی به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در هشت توده بومی خیار ایران شامل رودبار، گرگان، کاشان، یزد، تفت، سنندج، اصفهان و بیرجند همراه با هیبرید سوپردامینوس به عنوان شاهد (رقم مرسوم منطقه) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی (1386 و 1387) و در دو منطقه ورامین و اصفهان انجام شد. در این مطالعه توده‌ها از نظر صفات عملکرد تک بوته، تعداد گل‌های بارده (هرمافرودیت و ماده)، نسبت گ...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی جو پاییزه غرب ایران

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی در جوهای پاییزه غرب ایران ، 32 توده بومی و چهار ژنوتیپ شاهد (ebytc74-2، ebytc74-10، ebytc74-12 و ماکویی) در یک آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 80-1379 در مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان مورد ارزیابی قرار گرفته وتعداد 23 صفت زراعی براساس دستورالعمل مؤسسه بین المللی ذخایر توارثی (ipgri) اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس داده ها نشان...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی جعفری ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی

به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‏های بومی جعفری ایران، آزمایشی با 21 تودۀ جمع‏آوری‌شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح آگمنت (ارزیابی مقدماتی عملکرد‏) در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی 1390‌ـ 1391 انجام شد. برخی صفات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و کیفی (زمان جوانه‏زنی، ‏ارتفاع، وزن تر و خشک، محتوای کلروفیل و رنگ برگ‏) و ‏آنتی‏اکسیدانی (کاروتنوئید، ویتامین C‏، کاتالاز و پراکسیداز) ارزیا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف نی در ایران

نی از علف های هرز چندساله است که وسیع ترین پراکنش را در بین گیاهان گلدار دنیا دارد. 39 جمعیت نی در ایران جمع آوری شد و تنوع  ژنتیکی بین آنها با استفاده از نشانگرهای RAPD  بررسی شد. 16 پرایمر 149 باند تولید کردند که 82% آن یعنی 123 باند، پلی مورفیک بود. ضرایب شباهت ژنتیکی بین جمعیت ها از 44/0تا 84/0 متغیر و متوسط شباهت ژنتیکی 60/0 بود. نتایج آزمایش نشان داد که نشانگرهای RAPD برای بررسی تنوع ژنتی...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت های بومی گلرنگ ایران

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برای عملکرد و اجزای آن و برخی از صفات فنولوژیکی، ارزش غذایی و نیز برخی صفات کیفی در جمعیتهای بومی گلرنگ ایران، آزمایشی با 121 ژنوتیپ در سال 1376 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج در قالب طرح لاتیس ساده اجرا شد. 12 رقم خارجی نیز جهت مقایسه با ژرم پلاسم داخلی در آزمایش گنجانده شد. در این طرح، 14 صفت کمّی و 6 صفت کیفی ارزیابی شد. تجزیه واریانس دا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی پیازهای بومی ایران

In order to study the genetic variation among local varieties of onion in Iran, an experiment was conducted in the Research Center, Faculty of Agriculture, Tabriz University. Sixteen populations were evaluated for agronomic characteristics and also total seed proteins via SDS-PAGE. Cluster analysis and principal component analysis were used to group the onion populations under study. Analysis o...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
به نژادی نهال و بذر

جلد ۲۹، شماره ۲، صفحات ۲۲۷-۲۴۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023