ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش reba

نویسندگان

حسین ابراهیمیان

h ebrahimian رجبعلی حکم آبادی

r hokmabadi اسماعیل شجاع

e shoja

چکیده

چکیده زمینه و هدف: دردهای عضلانی یکی از دردهای آشنایی است که بیشتر دندانپزشکان در دوره ای از کارخود آن را تجربه کرده اند. وضعیت ها و حالت های استاتیک طولانی مدت، انجام حرکات تکراری، قرار گرفتن در یک وضعیت نامناسب به مدت طولانی و سن از جمله عوامل ایجاد این دردها هستند. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی دندانپزشکان انجام گرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، وضعیت های کاری 60 دندانپزشک استان خراسان شمالی در سال 1392 توسط چک لیست reba ارزیابی شد. همچنین میزان شیوع ناراحتی های اسکلتی – عضلانی نیز با استفاده از پرسشنامه نوردیک به دست آمد. اطلاعات جمع آوری شده توسط spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین سنی دندانپزشکان 41 سال و میانگین سابقه کار آن ها حدود 15 سال بود. در مورد سطح خطر % 3/78 دارای سطح ریسک متوسط و %7/21دارای سطح ریسک بالا بودند. میزان شیوع درد و ناراحتی های دستگاه اسکلتی – عضلانی در نواحی مختلف بدن طی 12 ماه گذشته در ناحیه گردن (%27)، شانه (40%)، آرنج (20%)، دست (25%)، پشت (30%)، کمر (7/46%)، ران- باسن (3/23%)، زانو (25%) و پا (7/11%) بود. شیوع ناراحتی های اسکلتی – عضلانی در زنان بیشتر از مردان بود همچنین رابطه بین ناراحتی های اسکلتی – عضلانی با سن، سابقه کار و وضعیت های کاری معنادار بود(005/0>p). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که که وضعیت های کاری دندانپزشکان نیز به اصلاح دارد و اقداماتی چون آموزش دندانپزشکان در زمینه خطرات و مشکلات ناشی از کار، نحوه صحیح انجام کار و برنامه ریزی برای استراحت های کاری، ورزش و تمرینات مناسب ضروری می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمانی به روش PATH

چکیده زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی بخش عمده ای از بیماری های شغلی در محیط های کاری را به خود اختصاص می دهد؛ پیشگیری از بروز این اختلالات، مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت های کاری با استفاده از روش های تحلیل شغلی علم ارگونومی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمان سازی با روش PATH می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه توصی...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در شغل مامایی به روش REBA

تاریخ دریافت 04/09/1392 تاریخ پذیرش 08/11/1392 چکیده پیش زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs)، یکی از عوامل شایع آسیب‌های شغلی است که به طور عمده در کمر، گردن و اندام‌های فوقانی و تحتانی نمایان می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی در ماماهای شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر شیراز صورت پذیرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه 120 نفر از مام...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمانی به روش path

چکیده زمینه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی بخش عمده ای از بیماری های شغلی در محیط های کاری را به خود اختصاص می دهد؛ پیشگیری از بروز این اختلالات، مستلزم ارزیابی و اصلاح وضعیت های کاری با استفاده از روش های تحلیل شغلی علم ارگونومی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی ارگونومیکی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمان سازی با روش path می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه توصی...

متن کامل

ارزیابی وضعیت ارگونومیکی دندانپزشکان با روش RULA و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

Background and Aims: The dentistry profession is one of the most injuring professions that causes most pains and hurts for dentists because of their lack of knowledge about the ergonomic position through the work. The purpose of this study was to assess the ergonomic position of dentists with RULA method in dentists of Bojnord. Materials and Methods: In this cross-sectional study, all of the B...

متن کامل

ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی یک صنعت تولید آلومینیوم با استفاده از روش‌های REBA و QEC

مقدمه: اختلالات اسکلتی -عضلانی، رایج‌ترین اختلال در محیط‌های کاری است. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی -عضلانی و تعیین سطح ریسک ابتلا به این اختلالات، در کارگران یک صنعت تولید آلومینیوم در تهران انجام گرفت. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، به منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین کارگران خط تولید (82 نفر)، از پرسشنامه نوردیک و برای تعیین سطوح ریسک اختلالات، وضعیت بدنی کارگرا...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیکی احتمال ابتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی به روش ارزیابی سریع مواجهه در پرستاران

مقدمه: پرستاران به دلیل وضعیت کار و پوسچرهای ارگونومیکی نامناسب، در معرض ریسک ابتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی بیشتری نسبت به سایر شغل‌ها قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارگونومیکی احتمال ابتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی به روش ارزیابی سریع مواجهه در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر ساری انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که بر روی 400 نفر از پرستاران شاغل در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جلد ۵، شماره ۵، صفحات ۹۶۱-۹۶۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021