پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس مهارت های ارتباطی و سبک های هویت دانش آموزان

نویسندگان

رضا میرعرب رضی

علی جعفری

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف پیش­بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس مهارت های ارتباطی و سبک های هویت انجام شد. روش: این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری211 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان رامیان در نیمسال اول سال تحصیلی 93-94 بودند. روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شد و آزمون مهارت های ارتباطی کوئین دام، پرسشنامه سبک هویت و آزمون اهمال کاری تحصیلی سواری را تکمیل نمودند. یافته ­ها: نتایج نشان داد بین مهارت های ارتباطی با اهمال کاری تحصیلی (32/0- =r؛ 0001/0=p) رابطه معنادار وجود دارد و فقط بین اهمال کاری ناشی از خستگی و گوش دادن مؤثر، بین اهمال کاری ناشی از بی برنامگی و گوش دادن مؤثر رابطه معنادار وجود ندارد. بین سبک های هویت و اهمال کاری (29/0- =r؛ 0001/0=p) رابطه معنادار وجود دارد و فقط بین اهمال کاری ناشی از بی برنامگی و سبک هویت اطلاعاتی (13/0- =r؛ 06/0=p) و سبک هویت هنجاری (13/0- =r؛ 06/0=p) رابطه معنادار وجود ندارد. بین سبک های هویتی و مهارت های ارتباطی رابطه معنادار وجود دارد و فقط بین سبک هویت هنجاری و قاطعیت (09/0- =r؛ 19/0=p)، بین سبک هویت سردرگم و گوش دادن مؤثر و بین سبک هویت تعهد و قاطعیت رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد زیر مقیاس بینش در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی نقش معنادار ندارد، اما زیر مقیاس های گوش دادن مؤثر، تنظیم عواطف، درک پیام و قاطعیت در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی نقش دارند و حدود 21 درصد واریانس را پیش بینی می کنند. همچنین، سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نقش معنادار ندارند، اما سبک های هویت سردرگم و تعهد در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان نقش معنادار دارند و حدود 24 درصد واریانس را پیش بینی می کنند.  نتیجه­ گیری: نتیجه پژوهش نشان داد می توان با آموزش برخی از مهارت های ارتباطی و کمک به برخی از سبک های هویت­یابی به کاهش اهمال کاری تحصیلی کمک کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه مدیریت هیجان و مهارت های ارتباطی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه اول

هدف پژوهش تعیین رابطه مدیریت هیجان و مهارت های ارتباطی با اهمال کاری تحصیلی است .جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه هشتم منطقه 14 آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 98 – 1397 به تعداد 2690 نفر بود . 155 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. روش پژوهش ، همبستگی و ابزارهای پژوهش پرسشنامه های اهمال کاری سولمون و راثبلوم ( 1984) ، مهارتهای ارتباطی کویین دام ( 200...

متن کامل

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی، سبک های هویت و تعهد

the present study aimed to investigate the role of personality characteristics, identity style and commitment in prediction of the academic procrastination among the high school students. research method was descriptive and correlational. using multistage cluster-random sampling, 450 high school students (225 males, 225 females) were selected from the city of tehran. all the participants were a...

متن کامل

اثر بخشی آموزش یادگیری اجتماعی – هیجانی بر اهمال کاری تحصیلی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر

هدف پژوهش تعیین تأثیر آموزش یادگیری اجتماعی – هیجانی (SEL) بر اهمال کاری تحصیلی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر است . جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه هشتم یکی از دبیرستان های منطقه 14 تهران در سال تحصیلی98 – 1397 به تعداد 180 نفر و تعداد نمونه 30 نفر بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند . گروه آزمایش 12 جلسه تحت آموزش SEL قرار...

متن کامل

پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های دلبستگی و سطوح مختلف سازگاری

Objectives: The aim of the present study was to predict students’ academic performance based on attachment styles and different levels of adjustment. Method: This is a correlational study. Samples included 383 students (167 girls and 216 boys) who were chosen using multi-stage cluster sampling from high school students of district 2 in Tehran; they completed Collins and Read’s Revis...

متن کامل

پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری (فردی و جمعی) دانش آموزان

هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش سبک های هویت و خودکارامدپنداری (فردی و جمعی) در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان و نمونه مورد مطالعه شامل 274 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر اصفهان بودکه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبک های هو...

متن کامل

پیش بینی سبک های هویت بر اساس سبک های دلبستگی

Current study performed to predict of identity styles through attachment styles. The method of this study was descriptive in kind of correlation. The study sample included 130 students from Bu Ali Sina University, were selected using multistage cluster sampling. Attachment styles were evaluated by Hazan & shaver Adult Attachment Scale (AAS) and identity styles evaluated by berzonsky identity st...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری(علمی - پژوهشی)

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا

ISSN

دوره 3

شماره 4 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022