معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه زنی غیرهم زیست ارکیدة خاکروی خربقی معمولی (boiss.&hohen epipactis veratrifolia)

نویسندگان

شیرین دیانتی

محسن کافی

مسعود میرمعصومی

ولی الله مظفریان

علی رضا سلامی

چکیده

برای جوانه زنی بذر ارکیدة خربقی معمولی، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه عامل شامل نوع محیط کشت در پنج سطح، دو نوع ترکیب قندی و استفاده از پپتون در دو سطح اجرا شد. از پنج نوع محیط کشت متفاوت با دو سطح تیمار قندی و دو سطح تیمار پپتون استفاده شد. نتایج نشان داد محیط های کشت مختلف می توانند روی درصد جوانه زنی و رشد بعدی پروتوکورم تأثیر معنی دار داشته باشند. از میان پنج محیط کشت مورد آزمایش، محیط کشت فاست بهترین تأثیر را روی درصد جوانه زنی و نیز رشد پروتوکورم ها دارد. اثر نوع تیمار قندی روی درصد جوانه زنی کاملاً معنی دار است، ولی روی رشد پروتوکورم معنی دار نیست. اثر تیمار پپتون نیز روی درصد جوانه زنی بذر و رشد پروتوکورم معنی دار است. نتیجة نهایی نشان داد بهترین ترکیب برای جوانه زنی بذر(6/49%) به صورت غیرهم زیست، محیط کشت تغییریافتة فاست با پپتون و پنج گرم فروکتوز همراه با دوازده گرم ساکارز در لیتر(mfh2p2) و بهترین ترکیب برای رشد پروتوکورم ها (3/17میلی متر) محیط کشت تغییریافته فاست با پپتون و سی گرم ساکارز در لیتر(mfh1p2) است؛ بنابراین، می توان گفت نوع محیط، نوع قند و مواد آلی روی درصد جوانه زنی بذر به صورت غیرهم زیست و نوع محیط و مواد آلی روی رشد بعدی گیاهچه های پروتوکورمی این گونه تأثیر معنی دار دارند. همچنین، با استفاده از شرایط کشت درون شیشه ای می توان دورة جوانه زنی و رشد این گیاه را در مقایسه با شرایط طبیعی به مدت قابل توجهی (حداقل دو سال) کاهش داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه‌سازی جوانه‌زنی ناهمزیست ارکیدۀ خربقی معمولی (Epipactis veratrifolia Boiss. & Hohen)

برای بهینه‌سازی جوانه­زنی بذر ارکیدۀ خربقی معمولی، از دوازده سطح تیمار مختلف قندی (ساکارز، فروکتوز، گلوکز و دو ترکیب از قندهای فروکتوز و ساکارز) به همراه دو سطح تیمار نیتروژن آلی (2 گرم در لیتر پپتون) در محیط کشت فاست استفاده شد. نتایج نشان داد تیمارهای قندی ترکیب 2 فروکتوز-­ساکارز (H12)، 10 گرم در لیتر ساکارز (H8)، 20 گرم در لیتر گلوکز (H2) و ترکیب 1 فروکتوز-­ساکارز (H11) بدون اختلاف معنی­دار ...

متن کامل

معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی

برای جوانه‌زنی بذر ارکیدة خربقی معمولی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با سه عامل شامل نوع محیط کشت در پنج سطح، دو نوع ترکیب قندی و استفاده از پپتون در دو سطح اجرا شد. از پنج نوع محیط کشت متفاوت با دو سطح تیمار قندی و دو سطح تیمار پپتون استفاده شد. نتایج نشان داد محیط‌های کشت مختلف می‌توانند روی درصد جوانه‌زنی و رشد بعدی پروتوکورم تأثیر معنی‌دار داشته باشند. از میان پنج محیط کشت مورد آزمایش، محیط کشت...

متن کامل

تعیین محیط مناسب برای جوانه ‏زنی غیرهم زیست بذرهای حاصل از خودگشنی ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’

در این پژوهش جوانه ‏زنی بذرهای حاصل از خودگشنی، درصد بقا و رشد پروتوکورم‏ های ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’ در کشت درون‏شیشه‏ای و به روش غیرهمزیست بررسی شد. برای این منظور، از پنج نوع محیط کشت مختلف شامل وسین و ونت، موراشیگ و اسکوگ، یک دوم غلظت موراشیگ و اسکوگ، نودسون و فاست تغییریافته و تیمارهای افزودنی‏های آلی شامل دو گرم پپتون، 15‌درصد شیر نارگیل استریل یا ترکیبی از هر دو آن‌ها استفاده شد. ب...

متن کامل

تعیین محیط مناسب برای جوانه ‏زنی غیرهم زیست بذرهای حاصل از خودگشنی ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’

در این پژوهش جوانه ‏زنی بذرهای حاصل از خودگشنی، درصد بقا و رشد پروتوکورم‏ های ارکیدۀ فالانوپسیس رقم ‘کیوتو’ در کشت درون‏شیشه‏ای و به روش غیرهمزیست بررسی شد. برای این منظور، از پنج نوع محیط کشت مختلف شامل وسین و ونت، موراشیگ و اسکوگ، یک دوم غلظت موراشیگ و اسکوگ، نودسون و فاست تغییریافته و تیمارهای افزودنی‏های آلی شامل دو گرم پپتون، 15 درصد شیر نارگیل استریل یا ترکیبی از هر دو آن ها استفاده شد. ب...

متن کامل

بررسی جوانه زنی و امکان کشت گیاه .Dracocephalum kotschy Boiss

گیاه  Dracocephalum kotschy یکی از گیاهان دارویی و معطر است که در رویشگاههای طبیعی در نواحی کوهستانی و مرتفع کشور یافت می شود.این گیاه به علت اسانس زیاد آن مورد توجه می باشد. با افزایش جمعیت ضرورت ایجاب می کند  گیاهانی که حاوی اسانس و مواد موثره  دارویی هستند و می توانند در تاٌمین نیاز جامعه به مواد اولیه دارویی یا صنعتی نقش داشته باشند, وارد سیستم زراعی کشور شوند و با توجه به اهمیت آنها روشهای ...

متن کامل

تأثیر تغییر غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفر محیط کشت درون‌شیشه‌ای بر خصوصیات رشدی و پتانسیل ‏فتوسنتزیِ ارکیده خربقی معمولی‎ ‎‏(‏Epipactis veratrifolia‏)‏

ارکیده خربقی معمولی از ارکیده­های خاک­رست و بومی مناطق معتدل ایران است و پتانسیل بالقوه­ای جهت اصلاح برای مصارف زینتی دارد. هرچند تکثیر درون‌شیشه­ای این گیاه قبلاً بررسی شده است، اما مطالعه عوامل مؤثر بر رشد و فتوسنتز این گونه در شرایط کنترل‌شده درون‌شیشه­ای ضروری می­باشد. در تحقیق حاضر گیاهچه­های سه برگچه­ای در ظروف شیشه­ای حاوی محیط کشت تغییر یافته فاست مایع به همراه پرلیت استریل (جهت استقرار)...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
به زراعی کشاورزی

ناشر دانشگاه تهران

ISSN 8337-2008

دوره 15

شماره 2 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021