تاثیر دو surface sealant بر میزان ریزنشت ترمیم های کلاس v کامپوزیتی

نویسندگان

عبدالرحیم داوری

abdolrahim davari associate professor, department of operative dentistry, school of dentistry, shahid sadoughi university of medical sciences, yazdدانشیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علیرضا دانش کاظمی

alireza danesh kazemi associate professor, department of operative dentistry, school of dentistry, shahid sadoughi university of medical sciences, yazdدانشیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد موسی ابوعلی

mosa aboali dentistدندانپزشک

چکیده

زمینه و هدف: استرس ناشی از پلیمریزه شدن کامپوزیت تمایل به ایجاد فضاهایی در سطح بین دندان و ترمیم دارد. این امکان وجود دارد که surface sealantها مشکلات مربوط به ریزنشت در نواحی مارجینال را کاهش و یا از ایجاد آنها جلوگیری کنند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر دو نوع surface sealant (fortify and optiguard) بر ریزنشت ترمیم های کلاس v کامپوزیتی بود.روش بررسی: 23 دندان مولر سالم جمع آوری و در سطوح باکال و لینگوال دندان ها 45 حفره کلاس v ایجاد شد،  به گونه ایی که مارجین های اکلوزال در مینا و مارجین های سرویکال در سمان قرار گرفتند. نمونه ها به طور تصادفی به سه گروه 15تایی تقسیم و با رزین کامپوزیت ترمیم شدند. بعد از مراحل finishing and polishing، ترمیم ها به جز گروه کنترل با یک surface sealant سیل شدند. پس از تحمل شوک حرارتی، نمونه ها به مدت 4 ساعت در محلول نیترات نقره 50%  قرار گرفتند. سپس نمونه ها به صورت طولی و در جهت باکولینگوال برش داده و توسط استریومیکروسکوپ چشمی به صورت blind آنالیز شدند. ریزنشت لبه ای در لبه های اکلوزال و سرویکال مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور مقایسه ریزنشت در سه گروه از آزمون کروسکال والیس و برای مقایسه دو به دو از آزمون من ویتنی استفاده شد.یافته ها: در تمام گروه ها، در لبه اکلوزال و سرویکال درجاتی از ریزنشت مشاهده شد. در لبه سرویکال به طور معنی داری ریزنشت بیشتر از لبه اکلوزال بود (005/0p=). همچنین در لبه اکلوزال، گروه های مورد مطالعه اختلاف معنی داری با هم نداشتند (66/0=p). فقط در لبه سرویکال، fortify به طور معنی داری کمترین میزان ریزنشت را نشان داد (003/0=p).نتیجه گیری: سیلانت های ارزیابی شده تاثیرات مختلفی نشان دادند و  fortifyبه طور معنی داری ریزنشت لبه ای را کاهش داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر دو Surface Sealant بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

Background and Aims: When composite resin polymerizes, shrinkage stresses tend to produce gaps at the tooth/ restoration interfaces. Surface sealants may reduce or avoid problems related to the marginal interface. The aim of this study was to evaluate the effect of two different surface sealants (Fortify and Optiguard) on the microleakage of class V resin composite restorations. Materials and ...

متن کامل

اثرات Nd:YAG پالسی بر میزان ریزنشت ترمیم‌های کلاس V کامپوزیتی

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر لیزر پالسی بر ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیتی می‌باشد (Invitro).مواد و روشها: به این منظور در 32 پرمولر سالم حفرات استاندارد کلاس V در سمت باکال و لینگوال تعبیه شد. حاشیه لثه حفرات 1 تا 2 میلیمتر زیر CEJ قرار داشت. دندانها بطور اتفاقی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. لیزر Nd:YAG با انرژی 15 و 20 mJ/pulse در گروه‌های مورد قبل از عمل اچینگ، پاتوسیک و ...

متن کامل

بررسی اثر کیور کردن کامپوزیت سیال بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاس دو -مطالعه آزمایشگاهی

  خلاصه:   سابقه و هدف:   انقباض پلیمریزاسیون و ریزنشت همواره یک مشکل قابل توجه در دندانپزشکی بوده است. کاربرد کامپوزیت های سیال یکی از روشهایست که جهت کاهش اثرات منفی این انقباض بکار میرود .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کیور کردن کامپوزیت سیال در زیر کامپوزیت های هیبرید بر کاهش ریزنشت در حفرات کلاس دو می باشد.   مواد و روشها:   در این مطالعه ی آزمایشگاهی 60 حفره ی کلاس دو  بر روی 30 دندان مولر ...

متن کامل

ریزنشت لبه ای ترمیم های کلاس v کامپوزیتی قبل و بعد از کاربرد ژل apf

زمینه و هدف: مؤثرترین راه های پیشگیری از پوسیدگی دندانی استفاده از ترکیبات فلوراید است. بعضی مطالعات بیان کرده اند که، ژل apf باعث تغییر خواص فیزیکی سطحی مواد کامپوزیتی می شوند. لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ژل apf قبل و بعد از ترمیم های کامپوزیت بر ریزنشت لبه ای بود.   روش بررسی: در سطوح باکال 45 دندان مولر، حفره های کلاس v طوری ایجاد شد که مارژین اکلوزالی در مینا و مارژین سرویکالی در سمان...

متن کامل

اثر بلیچینگ بر میزان ریزنشت لبه ای ترمیم های کامپوزیتی بعد از ترمیم

زمینه: دندان پزشکی زیبایی بخش مهمی از درمان های دندان پزشکی است. امروزه به دلیل افزایش تمایل بیماران برای رفع تغییر رنگ دندان ها، نیاز به درمان های بلیچینگ افزایش یافته است. تأثیر این عمل بر ریزنشت کامپوزیتی از دلایل اصلی شکست ترمیم های کامپوزیت به شمار می رود. هدف: مطالعه با هدف تعیین اثر بلیچینگ پس ازترمیم برمیزان ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی انجام شد. مواد و روش ها: این تحقیق تجربی بر روی 15 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دندانپزشکی

جلد ۲۵، شماره ۱، صفحات ۳۳-۴۰

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022