تخمین سن تقویمی با استفاده از روش دمرجیان در افراد ۵ تا ۱۶ ساله شهر رشت

نویسندگان

مهناز شیخی

m sheikhi منصور دخیل علیان

m dakhilalian مهدی جمشیدی

m jamshidi شادی نوری

sh nouri مهدی بابایی

چکیده

مقدمه: تخمین سن نقش مهمی در دندانپزشکی خصوصاً اطفال ارتودنسی و سایر رشته ها از جمله باستان شناسی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 16 ساله شهر رشت بود. روش بررسی: مطالعه به صورت گذشته نگر و مقطعی بر روی 314 رادیوگرافی پانورامیک (212 دختر و 102 پسر) کودکان 5 تا 16 ساله مراجعه کننده به مراکز دندانپزشکی شهر رشت انجام شد که به طور تصادفی ساده انتخاب شده بودند. هفت دندان دائمی فک پایین توسط دو رادیولوژیست بررسی شد و برای هر مورد شاخص بلوغ دندانی تعیین گردید و بر اساس سن دندانی فرد تخمین زده شد. سن تقویمی فرد نیز از اطلاعات جمعیت شناختی وی به دست آمد. ارتباط بین سن تقویمی و سن دندانی فرد توسط آزمون های همبستگی پیرسون و آزمون paired t و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. نتایج: سن تخمینی به طور متوسط در کل جمعیت، 02/0 سال بالاتر از سن واقعی برآورد شد و آزمون t- paired این اختلاف را معنی دار نشان نداد(71/0=p). ضریب پیرسون 73/0 محاسبه شد که به لحاظ آماری معنی دار بود (001/0>p). نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد که تخمین سن به روش دمرجیان در کودکان 5 تا 16 ساله در شهر رشت از دقت کافی برخوردار است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین سن تقویمی با استفاده از روش دمرجیان در افراد 5 تا 16 ساله شهر رشت

Introduction: Age estimation plays a critical role in dentistry especial in orthodontics, pediatric Dentistry and other majors such as archaeology, etc. The aim of this study was to evaluate the accuracy of dental age estimation in 5-16 years-old children and adolescents in Gilan using Demirjian method. Methods: This retrospective cross-sectional study was carried out on 314 panoramic radiogra...

متن کامل

بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقویمی افراد ۱۷-۵ ساله شهر کرمان

مقدمه: تخمین دقیق سن افراد نقش مهمی در زمینه هایی چون غدد شناسی اطفال، دندان پزشکی اطفال، ارتودنسی، باستان شناسی و موارد دیگر دارد. هدف از این پژوهش، بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 17 ساله شهرستان کرمان بود. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی و گذشته نگر بر روی 350 رادیوگرافی پانورامیک (224 دختر و 126 پسر) از افرادی که به مراکز دندان پزشکی شهر کرمان مراجعه کرده بودند ص...

متن کامل

بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقویمی افراد ۱۷-۵ ساله شهر بابل

مقدمه: تعیین سن افراد در زمینه های مختلف از جمله پزشکی قانونی، طب اطفال، ارتودنسی و غیره حایز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 17 ساله شهرستان بابل بود. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی و گذشته نگر بر روی 301 رادیوگرافی پانورامیک (183 دختر و 118 پسر) از افرادی که به مراکز دندان پزشکی شهر بابل مراجعه کرده بودند صورت گرفت. نوع نمونه گیری به ص...

متن کامل

بررسی صحت روش دمرجیان در تخمین سن تقویمی از روی سن دندانی در افراد ۹- ۳ ساله در شهر اصفهان

مقدمه: تخمین سن هر فرد از طریق بررسی تکامل جسمانی او با بررسی معیارهایی چون سن استخوانی، زمان شروع قاعدگی، اندازه بدن، قد و کلسیفیکاسیون دندانی امکان پذیر است. از میان روش های مختلف، روش دمرجیان قابل اعتماد ترین روش است. هدف این مطالعه ارزیابی دقت تخمین سن دندانی به روش دمرجیان در کودکان 3- 9 ساله شهر اصفهان بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی از روش دمرجیان و از رادیوگرافی ...

متن کامل

مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش های دمرجیان و موریس با سن تقویمی

  زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست‌ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه‌ همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ تحلیلی رادیوگرافی‌های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله‌ مراجعه­کننده ب...

متن کامل

رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین

زمینه: استفاده از مراحل مختلف تکامل دندان‌ها به دلیل اثرپذیری کم تر از تغییرات هورمونی و تغذیه‌ای برای تعیین سن کودکان نسبت به روش‌های دیگر ارجح است. در حال حاضر، معمول‌ترین و معتبرترین روش برای تعیین سن دندانی، روش دمیرجیان است. هدف: مطالعه با هدف تعیین رابطه سن دندانی با سن تقویمی در بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله شهر قزوین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال تحصیلی 89-1388 در دا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۸۵-۹۳

copyright © 2015-2021