مقایسه عملکرد دانه، کارایی مصرف نیتروژن و درصد پروتئین دانه برخی از ارقام قدیم و جدید گندم (triticum aestivum l.)

نویسندگان

سعید صوفی‎زاده

اسکندر زند

حمید رحیمیان مشهدی

رضا دیهیم فرد

چکیده

نیتروژن از عناصر غذایی مهم در تغذیه گندم محسوب شده و نقش کلیدی در رسیدن به پتانسیل عملکرد ایفا می‎کند. بنابراین تولید ارقامی با غلظت پروتئین و عملکرد دانة بالا اهمیت دارد. به منظور بررسی کارآیی جذب، بهره‎وری، و مصرف نیتروژن و تعیین ارتباط این عوامل با پروتئین و عملکرد دانه، آزمایشی در سال زراعی 82-1381 در مزرعه تحقیقاتی واقع در 5 کیلومتری مرکز تحقیقات کشاورزی اراک اجرا شد. در این آزمایش 6 رقم از گندمهای آزاد شده طی نیم قرن اخیر در ایران در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت و مطالعه شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که ارقام جدید (قدس، الموت و الوند) در مقایسه با ارقام قدیم (امید، بزوستایا و آزادی) افزایش معنی‎داری در عملکرد بیوماس، عملکرد دانه و کارآیی مصرف نیتروژن در سطح 05/0 آماری داشتند. ولی کارآیی جذب و کارآیی بهره‎وری نیتروژن در بین ارقام تفاوت معنی‎داری نداشت. از طرف دیگر درصد پروتئین دانه در ارقام جدید نسبت به ارقام قدیم کاهش معنی‎داری یافته که این مسئله می‎تواند به دلیل همبستگی منفی بین عملکرد دانه و غلظت پروتئین دانه باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه عملکرد دانه، کارایی مصرف نیتروژن و درصد پروتئین دانه برخی از ارقام قدیم و جدید گندم (Triticum aestivum L.)

نیتروژن از عناصر غذایی مهم در تغذیه گندم محسوب شده و نقش کلیدی در رسیدن به پتانسیل عملکرد ایفا می‎کند. بنابراین تولید ارقامی با غلظت پروتئین و عملکرد دانة بالا اهمیت دارد. به منظور بررسی کارآیی جذب، بهره‎وری، و مصرف نیتروژن و تعیین ارتباط این عوامل با پروتئین و عملکرد دانه، آزمایشی در سال زراعی 82-1381 در مزرعه تحقیقاتی واقع در 5 کیلومتری مرکز تحقیقات کشاورزی اراک اجرا شد. در این آزمایش 6 رق...

متن کامل

همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (Triticum aestivum L.)

از تجزیه های واریانسی وکوواریانسی برای تعیین ضرائب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی بین درصد پروتئین دانه‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین وشاخص برداشت ازت در 36 ژنوتیپ گندم (متشکل از 8 واحد و 28 دورگ F1 حاصل ازتلاقی آنها) استفاده شد. ژنوتیپها در گلخانه و به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار ارزیابی شدند. کلیه ضرائب همبستگی بجز همبستگی های درصد پروتئین دانه با سایر صفات مثبت و از نظر آماری معنی دار بودن...

متن کامل

بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در به‌نژادی گندم (Triticum aestivum L.)

     Determining the relationships between grain yield and some yield components of wheat is most important in permanent yield production.  Using path coefficient analysis in order to determine key traits affecting majorly yield, and also to study direct and indirect effects of yield and yield components, this research was performed during 2006-2009 ys using 94 doubled-haploid (DH) lines, their...

متن کامل

کمی کردن تغییرات رشد فیزیولوژیک دانه گندم (Triticum aestivum L.)

برای دستیابی به حداکثر عملکرد و کیفیت بذر، انتخاب بهترین مدل¬های توصیف کننده تغییرات وزن هزاردانه در دوره پر شدن و رسیدگی دانه اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر برای ارزیابی مدل‏های رگرسیونی غیر‏خطی برای کمی کردن تغییرات وزن هزار دانه گندم ( دو رقم : زرین و سرداری و دو ژنوتیپ: C-83-8 و C-81-10) در زمان¬های مختلف برداشت، انجام شد. بدین منظور وزن هزار دانه ارقام و ژنوتیپ¬ها در روزهای 20، 27، 34، 41، 4...

متن کامل

اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه، محتوی پروتئین دانه و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم در دو شرایط بهینه و تنش گرمای پس از گرده‌افشانی

  به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه، درصد پروتئین دانه و کارایی زراعی مصرف نیتروژن ژنوتیپ‌های گندم در شرایط بهینه و تنش گرمای پس از گرده‌افشانی، این پژوهش در دو سال زراعی1386-1385 و 1387-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز انجام شد. این پژوهش در دو آزمایش مستقل، هر یک به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. آزمایش اول ...

متن کامل

تاثیر نیتروژن بر عملکرد اجزای عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ارقام آفتابگردان (Heliantus annus L.) در شرایط محیطی خوزستان

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن بر اجزاء عملکرد، عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن ارقام آفتابگردان ( Heliantus annus L.)، آزمایشی در سال زراعی 89-1388، در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر اجراء گردید. پژوهش در قالب طرح کرتهای خرد شده با پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارهای اصلی شامل سه سطح کود نیتروژن (صفر، 75 و 100 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 1-37

شماره 2 2006

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022