بهینه سازی شرایط استخراج صمغ از گیاه باریجه (ferula galbanifluaّ)

نویسندگان

جعفر محمدزاده میلانی

زهرا امام جمعه

محمد صفری

منوچهر حامدی

چکیده

گیاه باریجه(ferula galbaniflua) از جمله گیاهان بومی ایران است که عصاره حاصل از آن (باریجه) دارای صمغ می باشد. این صمغ می تواند کاربردهای مختلفی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی-آرایشی داشته باشد. در این بررسی ابتدا صمغ باریجه با استفاده از روش استخراج حلال (مایع-مایع) از بخش رزینی عصاره جدا شد. سپس ترکیب مواد کربو هیدارتی تشکیل دهنده آن شامل : قندهای ساده و اسیدهای اورونیک به توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با بازده بالا (hplc) و با مقایسه با استانداردها شناسایی و اندازه گیری شد. آنالیز قندهای موجود در صمغ مذکور حضور سه قند گالاکتوز، آرابینوز و اسیدگالاکتورونیک رانشان داد که بیشترین مقدار مربوط به گالاکتوز بود. در مرحله بعد به منظور بهینه سازی شرایط استخراج، تاثیر چهار نوع حلال (متانل، اتانل، پروپانل و بوتانل) بر راندمان استخراج صمغ و نیزدو عامل دما (c?90 و 70 ،50) و ph (10و7،4) بر راندمان ،خلوص و رنگ نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، دو حلال متانل و اتانل بیشترین راندمان استخراج صمغ را داشتند. در ارتباط با تاثیر شرایط عملیاتی استخراج بر راندمان استحصال صمغ مشاهده شدکه درph های اسیدی راندمان استخراج بیشتراست. از طرف دیگر افزایش دما نیزباعث افزایش راندمان استخراج گردید. با افزایش دما و ph میزان ورود ناخالصی ها به صمغ افزایش یافت ولی هیچ یک از دو فاکتور مذکور تاثیری بر رنگ نمونه ها نداشت

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی شرایط استخراج صمغ از گیاه باریجه (Ferula galbanifluaّ)

گیاه باریجه(Ferula galbaniflua) از جمله گیاهان بومی ایران است که عصاره حاصل از آن (باریجه) دارای صمغ می باشد. این صمغ می‌تواند کاربردهای مختلفی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی-آرایشی داشته باشد. در این بررسی ابتدا صمغ باریجه با استفاده از روش استخراج حلال (مایع-مایع) از بخش رزینی عصاره جدا شد. سپس ترکیب مواد کربو هیدارتی تشکیل دهنده آن شامل : قندهای ساده و اسیدهای اورونیک به توسط دستگاه کروما...

متن کامل

بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی باریجه (ferula gummosa boiss)

در سالهای اخیر با پیشرفت تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی گیاهی و ابداع روشهای مهندسی ژنتیک، کشت و پرورش تجاری گیاهان و تولید متابولیت های ثانویه در شرایط درون شیشه مورد توجه قرار گرفته است. باریجه با نام علمی boiss ferula gummosa از تیره چتریان (apiaceae)، گیاهی چند ساله و منوکارپیک است. با توجه به منوکارپیک بودن آن و دوره خواب طولانی بذر، تولید انبوه این گیاه با مشکل جدی مواجه است. در این تحقیق ا...

بهینه سازی راندمان استخراج صمغ دانه "به" و اندازه گیری خصوصیات رئولوژی در شرایط بهینه استخراج

سابقه و هدف: صمغ‌های غذایی از جمله افزودنی‌هایی هستند که نقش‌های گوناگونی از قبیل قوام دهندگی، ژل دهندگی، پایدارکنندگی را در محلول‌های غذایی ایفا می‌کنند. در این پژوهش بهترین شرایط استخراج صمغ و همچنین خصوصیات رئولوژی آن مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: راندمان استخراج صمغ دانه به در دامنه دمایی (ºC 80-25)، pH (11-3) و نسبت آب به دانه (w/w120-50) با روش سطح پاسخ RSM (Response Surface Method...

متن کامل

بهینه سازی شرایط استخراج صمغ دانه بزرک ایرانی به روش صفحه پاسخ

Aqueous extraction of gum from flaxseed was optimized using Response Surface Methodology (RSM). In this study the effect of temperature (45-100 °C), pH (3-7) and water/seed ratio (4-24), on the dependent variables including: yield, protein and apparent viscosity of extracted gum were investigated. The results showed that temperature and pH are two major effective factors on yield and quality of...

متن کامل

بهینه سازی شرایط استخراج صمغ دانه بزرک ایرانی به روش صفحه پاسخ

Aqueous extraction of gum from flaxseed was optimized using Response Surface Methodology (RSM). In this study the effect of temperature (45-100 °C), pH (3-7) and water/seed ratio (4-24), on the dependent variables including: yield, protein and apparent viscosity of extracted gum were investigated. The results showed that temperature and pH are two major effective factors on yield and quality of...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 2 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021