سطوح نسبی غلظت ویروس beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

نویسندگان

سیدباقر محمودی

چکیده

در این مطالعه که با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ویروس bnyvv طی فصل رشد انجام شد، از شش رقم دوروتی، لاتی‎تیا (ارقام مقاوم)، زرقان (رقم متحمل)، شیرین (رقم حساس)، f2-93 (جمعیت f2 حامل 75% ژن مقاوم rz2) و bc1-261-99 (جمعیت bc1 حامل 25% ژن مقاومrz2) استفاده شد. شش تیمار فوق در قالب طرح کرت‎های خرد شده بر پایه بلوک‎های کامل تصادفی با چهار تکرار کاشته شدند. در چهار تاریخ مختلف به عنوان کرت‎های اصلی (دو ماه پس از کاشت، سه ماه پس از کاشت، چهار ماه پس از کاشت و زمان برداشت) برای آزمون الایزا نمونه‎برداری شد. در هر تاریخ نمونه‎برداری از هر کرت 12 بوته به طور تصادفی انتخاب و از ریشه‎های آن‎ها برای انجام آزمون das-elisa نمونه‎گیری شد. آزمایش در دو سال و در مزرعه با سابقه آلودگی به بیماری ریزومانیا انجام شد. با مقایسه میانگین جذب الایزای ژنوتیپ‎ها در تاریخ‎های نمونه‎برداری مختلف در هر دو سال اجرای آزمایش، مقادیر جذب الایزا ابتدا افزایش و سپس تا پایان فصل به تدریج کاهش یافت. با توجه به روند تغییرات مقادیر جذب الایزا گروه‎بندی ژنوتیپ‎ها در سال اول در نمونه‎برداری دوم و در سال دوم اجرای آزمایش در نمونه‎برداری سوم عکس‎العمل منطقی آن‎ها را به بیماری ریزومانیا نشان داد. به این ترتیب می‎توان عکس‎العمل ژنوتیپ‎های چغندرقند را نسبت به بیماری 3 تا 4 ماه پس از کاشت مشخص نمود. هم چنین شناسایی مزارع آلوده در این زمان نتیجه قابل اعتمادی خواهد داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

در این مطالعه که با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ویروس BNYVV طی فصل رشد انجام شد، از شش رقم دوروتی، لاتی‎تیا (ارقام مقاوم)، زرقان (رقم متحمل)، شیرین (رقم حساس)، F2-93 (جمعیت F2 حامل 75% ژن مقاوم Rz2) و BC1-261-99 (جمعیت BC1 حامل 25% ژن مقاومRz2) استفاده شد. شش تیمار فوق در قالب طرح کرت‎های خرد شده بر پایه بلوک‎های کامل تصادفی با چهار تکرار کاشته شدند. در چهار تاریخ مختلف به عنوان کرت‎های اصلی (د...

متن کامل

بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25*

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در چغندرقند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی (root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند و دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. این ویروس دارای چند قطعه آر ان ای ژنومی می باشد و آران‏ای شماره 3 آن یک پروتئین 25 کیلودالتونی که مسئول بیماری‏زایی در گیاه چغندرقند است را رمز گذاری می‏کند. موقعیت‏...

متن کامل

مقایسه تغییرات فیزیولوژیکی ارقام مقاوم و حساس چغندر قند آلوده به ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus)

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet Necrotic Yellow Vein Virus, BNYVV) عامل بیماری مهم و خطرناک ریشه‌ریشی در این گیاه می‌باشد. تحقیقات بسیار گسترده‌ای روی این بیماری تاکنون انجام شده و چندین رقم مقاوم نسبت به آن معرفی گردیده است. در این مطالعه تغییرات فیزیولوژیکی دو رقم مقاوم و دو رقم حساس در برهمکنش با BNYVV مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون الیزا نشان داد که ارقام حساس دارای غلظت بالاتری...

متن کامل

تأثیر بیماری ویروسی ریزومانیا (Beet necrotic yellow vein virus)بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی چغندرقند

چکیده بیماری ریزومانیا در حال حاضر یکی از مهم‌ترین بیماری­­های چغندرقند در دنیا است. عامل این بیماری ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند(Beet necrotic yellow vein virus)  است. این بیماری انتشار جهانی دارد. در مطالعه‌ی حاضر تأثیر بیماری ریزومانیا بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی ارقام چغندرقند شامل عملکرد ریشه، درصد قند، عملکرد شکر، ضریب استحصال شکر و میزان ناخالصی‌های غیرقندی (سدیم، پتاسیم و نیتروژن آم...

متن کامل

Beet necrotic yellow vein furovirus

Name: Beet necrotic yellow vein furovirus Taxonomic position: Viruses: Furovirus Common names: BNYVV (acronym) Rhizomania (English) Rhizomanie (French) Rizomanía (Spanish) Notes on taxonomy and nomenclature: Beet soil-borne furovirus (BSBV) has been shown to have the same host range and vector as BNYVV, and to cause similar symptoms (Henry et al., 1986; Lesemann et al., 1989). BSBV was classifi...

متن کامل

بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25*

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (beet necrotic yellow vein virus, bnyvv) در چغندرقند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی (root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند و دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. این ویروس دارای چند قطعه آر ان ای ژنومی می باشد و آران‏ای شماره 3 آن یک پروتئین 25 کیلودالتونی که مسئول بیماری‏زایی در گیاه چغندرقند است را رمز گذاری می‏کند. موقعیت‏های آمینو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
چغندرقند

ناشر: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

ISSN 1735-0670

دوره 28

شماره 1 2012

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023