آینده پژوهیِ وضعیت اشتغال زنان در منطقه خاورمیانه با تأکید بر جایگاه ایران

نویسندگان

زهرا پیشگاهی فرد

زهرا پیشگاهی فرد

چکیده

یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه ی توسعه یافتگیِ یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان جامعه در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارا هستند. اشتغال زنان به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه اقتصادی همواره ارزیابی و سنجش می شود و قالبی از برنامه ریزی های دورنگرانه کشورها است. رقابت میان کشورهای خاورمیانه در زمینه های مختلف، توسعه اشتغال زنان را هدف می گیرد و جمهوری اسلامی ایران در صدد است که در افق 1404 بالاترین قله اهداف توسعه ای را فتح کند و طبیعتاً رشد اشتغال زنان نیز نسبت به سایر کشورهای منطقه مدنظر است. مقاله ی حاضر که مستخرج از تحقیقی در این زمینه است با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، طی یک دوره ی 35 ساله، وضعیت اشتغال زنان را در کشورهای منطقه خاورمیانه مقایسه می کند و با استفاده از تکنیکِ سری های زمانی، چشم انداز اشتغال زنان منطقه به ویژه ایران را در سال مورد هدف به تصویر می کشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که زنان ایران می توانند از امکانات شغلی مناسب تری نسبت به منطقه بهره مند شوند و در رتبه ی پنجم منطقه قرارگیرند و با توجه به روند رشد شاخصِ نسبی اشتغال زنان حتی امکان دستیابی ایران به رتبه ی اول یا دوم خاورمیانه قابل انتظار خواهد بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آینده پژوهیِ وضعیت اشتغال زنان در منطقه خاورمیانه با تأکید بر جایگاه ایران

یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه ی توسعه یافتگیِ یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان جامعه در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارا هستند. اشتغال زنان به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه اقتصادی همواره ارزیابی و سنجش می شود و قالبی از برنامه ریزی های دورنگرانه کشورها است. رقابت میان کشورهای خاورمیانه در زمینه های مختلف، توسعه اشتغال زنان را هدف می گیرد و جمهوری اسلامی ایرا...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

آینده پژوهی وضعیت آموزش عالی زنان در منطقه خاورمیانه

ارزیابی وضعیت زنان در جوامع مختلف نیازمند محاسبه شاخص های متفاوت در زمینه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که محاسبه این عوامل و مقایسه آن در مورد مشابه با مردان نشانگر سطح پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها و تعیین جایگاه آن ها نسبت به سایر کشورها در سطوح جهانی و منطقه ای است. با مشخص شدن جایگاه کشورها، آن ها می توانند برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده در راستای توسعه انسانی، رفاه و منزلت د...

متن کامل

بررسی وضعیت نابرابری جنسیتی در میان کشورهای منتخب خاورمیانه: با تأکید بر جایگاه ایران

نابرابری جنسیتی در امکان دسترسی به فرصت‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، یکی از چالش‌های مهم برای کشورهای منتخب منطقة خاورمیانه است. شواهد تجربی بین‌کشوری نشان می‌دهد که نابرابری جنسیتی عملکرد اقتصادی کشورها را مختل می‌کند، توانایی آن‌ها در بهره‌مندی از ظرفیت‌هایشان را کاهش می‌دهد و سرانجام، رشد و بهره‌وری اقتصادی آنان را کند می‌کند. هدف از این مطالعه، که به‌صورت اسنادی و تحلیل ثانویه صورت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
زن در توسعه و سیاست

ناشر مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

ISSN

دوره 7

شماره 3 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021