رابطه مدل کسب وکار و راهبرد محصول در کسب وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران

نویسندگان

امیررضا روحانی

حمیدرضا رضوانی

چکیده

انتخاب نادرست مدل های کسب وکار الکترونیکی، بدون توجه به شرایط محیطی و سازمانی، مهم ترین مانع گسترش تجارت الکترونیک است. آگاهی از این موضوع که چه ارتباطی بین مدل های کسب وکار الکترونیک و راهبردهای گوناگون در خلق، کسب و ارایه ارزش رقابتی وجود دارد اهمیت زیادی برای محققان و مدیران دارد. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی رابطه بین مدل کسب وکار و راهبرد محصول در کسب وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران است. این تحقیق با بررسی ادبیات موضوع، اقدام به ارایه گونه شناسی جدیدی از مدل های کسب وکار الکترونیک بر مبنای نقاط مرجع راهبردی نموده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کسب وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط حاضر در ایران است. ابزار جمع آوری داده برای آزمون فرضیه های اصلی و فرعی نیز پرسشنامه الکترونیکی است. پرسش نامه ها از طریق رایانامه برای مدیران سطوح عالی و میانی کسب وکارهای الکترونیکی ارسال و در نهایت 400 پرسش نامه از ایشان دریافت شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrelتجزیه وتحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که دو نقطه مرجع محورِ توجه و میزان کنترل، عوامل مؤثری در انتخاب مدل های کسب وکار الکترونیک و راهبردهای محصول هستند. همچنین مشخص گردید که بین نوع مدل کسب وکار الکترونیک و انتخاب نوع راهبرد محصول رابطه معناداری وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان‌ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است. این مقاله استفاده از تئوری سازه شخصی و روش شناسی شبکه خزانه را بیان می‌نماید که روشی جدید برای استخراج فهم شناختی کارآفرینان از مدل کسب وکار می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. نخست با استفاده از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارآفرینان حوزه کسب وکارهای الکترو...

متن کامل

رابطه مدل کسب وکار و استراتژی محصول در کسب و کار های الکترونیکی کوچک و متوسط ایران

با گسترش و توسعه فناوری اطلاعات و تغییر فضای کسب و کار، بهره گیری از مدل های کاری نوین از جمله مدل های کسب و کار الکترونیک، به عنوان یک الزام مطرح شده است. کسب وکار الکترونیک از مدل های کاری مهم در قرن بیست و یکم مطرح شده که علاوه بر ایجاد روابط مستحکم و مستمر با مشتریان فعلی، به دنبال جذب هرچه بیشتر مشتریان در محیط پویا و پیچیده بازارهای امروزی است. اهمیت استفاده از مدل های کسب وکار الکترونیک ...

شناسایی پیشران‌های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتالی در کسب وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد فراترکیب

پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیشران‌های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتالی در کسب وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد فراترکیب انجام‌شده است. فراترکیب مستلزم این است که پژوهشگر یک بازنگری دقیق و عمیق انجام داده، یافته‌های پژوهش‌های کیفی مرتبط را ترکیب کند. با استفاده از روش فراترکیب،140 مقاله در حوزه کارآفرینی دیجیتال، ارزیابی و با تحلیل محتوا، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک رو...

متن کامل

تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط

تأمین مالی فرایندی است که در آن مدیران کسب وکارها برای فراهم کردن منابع مالی لازم- برای شرکت یا پروژه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی- اقدام به جمع آوری منابع مالی می کنند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و هدف آن تحلیل سازوکارهای تأمین مالی در شرکت های تعاونی تولید کشاورزی است. جامعة آماری آن را مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید کشاورزی در ا...

متن کامل

تبیین مدلی مفهومی برای ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی

امروزه،شرکت‌های جدید، منبع اصلی ایجاد شغل، خلاقیت، فناوری و پیشرفت‌های همه‌جانبه هستند. از اینرو، این تحقیق با هدف بررسی مدل‌ها و یافته‌های موجود در حیطه‌ی ایجاد کسب ‌و‌ کارهای کوچک و متوسط و ارائه‌ی مدلی مفهومی برای کسب‌و‌کارهای ورزشی است. این تحقیق، با رویکرد کیفی و به روش اسنادی-تحلیل محتوی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت ‌یافته انجام شد. 18 نفر به ‌عنوان نمونه از بین محققان فعال در زمینه‌ی کارآفرین...

متن کامل

تحلیل سازوکارهای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط قزوین)

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تحلیل سازوکارهای توسعة کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ رویکرد تحقیق، کمی است. شیوة جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مدیران کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در استان قزوین بودند که بر اساس فرمول کوکران 93 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
اندیشه مدیریت راهبردی

ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام

ISSN 2008-0751

دوره 7

شماره 2 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023