عنوان ژورنال

آمایش سرزمین

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-7047
ناشر: پردیس فارابی دانشگاه تهران
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود