عنوان ژورنال

پژوهش های جغرافیای انسانی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-6296
  • ناشر :دانشگاه تهران
شماره 80 تابستان 1391 تاریخ انتشار 2012-06-21

شمارگان این ژورنال

دوره 66
دوره 65
دوره 52
دوره 51
دوره 50
دوره 49
دوره 48
دوره 47
دوره 46
دوره 45
دوره 44
دوره 44(81، پاییز 1391)
دوره 44(80، تابستان 1391)
دوره 44(79، بهار 1391)
دوره 43(78، زمستان 1390)
دوره 43(77، پاییز 1390)
دوره 43(76، تابستان 1390)
دوره 43(75، بهار 1390)
دوره 42(74، زمستان 1389)
دوره 42(73، پاییز 1389)
دوره 42(72، تابستان 1389)
دوره 42(71، بهار 1389)
دوره 42
دوره 41