عنوان ژورنال

پژوهش های جغرافیای انسانی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2008-6296
  • ناشر :دانشگاه تهران
شماره 4 تاریخ انتشار 2018-12-22

شمارگان این ژورنال

دوره 66
دوره 65
دوره 52
دوره 51
دوره 50
دوره 49
دوره 48
دوره 47
دوره 46
دوره 45
دوره 44
دوره 44(81، پاییز 1391)
دوره 44(80، تابستان 1391)
دوره 44(79، بهار 1391)
دوره 43(78، زمستان 1390)
دوره 43(77، پاییز 1390)
دوره 43(76، تابستان 1390)
دوره 43(75، بهار 1390)
دوره 42(74، زمستان 1389)
دوره 42(73، پاییز 1389)
دوره 42(72، تابستان 1389)
دوره 42(71، بهار 1389)
دوره 42
دوره 41