عنوان ژورنال

جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2252-0732
  • ناشر :دانشگاه شاهد
آخرین شماره> 16 تاریخ انتشار 2020-03-20

شمارگان این ژورنال

دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1