× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

Journal of Operation and Automation in Power Engineering

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-4576 ناشر: دانشگاه محقق اردبیلی