عنوان ژورنال

علوم کاربردی ورزش و تندرستی

درجه: غیر مصوب issn: 2383-2282
ناشر:

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2016-09-22

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود