ژورنال های منتخب شیلات

آبزیان زینتی
انجمن ماهیان زینتی ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
بهره برداری و پرورش آبزیان
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
بوم شناسی آبزیان
دانشگاه هرمزگان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
تحقیق در علوم شیلاتی
تحقیق در علوم شیلاتی درجه: غیر مصوب
تغذیه و بیوشیمی آبزیان
دانشگاه گیلان درجه: غیر مصوب
توسعه آبزی پروری
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
شیلات
دانشگاه تهران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علمی شیلات ایران
موسسه تحقیقات شیلات ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
علوم زیستی خلیج فارس
دانشگاه شهید چمران درجه: غیر مصوب
علوم و فنون شیلات
دانشگاه تربیت مدرس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
فناوری های نوین در توسعه آبزی پروری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر درجه: علمی-پژوهشی
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
دانشگاه گیلان درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله علوم تکثیر و آبزی پروری
دانشگاه آزاد اسلامی بابل درجه: غیر مصوب
پژوهش های ماهی شناسی کاربردی
دانشگاه گنبد کاووس درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم