ژورنال های منتخب ریاضیات و آمار

آمار (دوماهنامه ی تحلیلی - پژوهشی)
پژوهشکده ی آمار درجه: غیر مصوب
اندیشه آماری
انجمن آمار ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
بررسی های آمار رسمی ایران
مرکز آمار ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
ریاضی و جامعه
دانشگاه اصفهان درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
فرهنگ و اندیشه ریاضی
انجمن ریاضی ایران درجه: علمی-ترویجی وزارت علوم-وزارت علوم
مجله علوم آماری
انجمن آمار ایران درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
مدلسازی پیشرفته ریاضی
دانشگاه شهید چمران اهواز درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های ریاضی
دانشگاه خوارزمی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق)
دانشگاه آزاد اسلامی درجه: علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم
گستره علوم آماری
دانشگاه پیام نور درجه: غیر مصوب