اثرات نوآوری و استانداردسازی بر سفارشی‌سازی انبوه: یک بررسی تجربی

نویسندگان

  • فاطمه خسروی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
  • مجتبی بحیرایی دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران
چکیده مقاله:

سفارشی‌سازی انبوه به توانمندی تولید کالاهای سفارشی برای یک بازار انبوه اشاره دارد. نوآوری می‌تواند میزان انعطاف‌پذیری و پاسخ‌گویی یک شرکت را ارتقا دهد و استانداردسازی، شرکت را برای دستیابی به اقتصاد دامنه و مقیاس، توانمند می‌سازد، که توجه به هر دو عامل برای توسعه‌ی توانمندی سفارشی‌سازی انبوه، لازم و ضروری هستند. برای بررسی روابط میان نوآوری، استانداردسازی، توانمندی سفارشی‌سازی انبوه، و سرعت تحویل، یک مدل مفهومی طراحی و پیشنهاد شد. داده‌های پیمایشی از 204 شرکت تولیدی در چین جمع‌آوری شده و فرضیه‌ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که استانداردسازی تأثیر مثبتی بر نوآوری دارد. همچنین نوآوری و استانداردسازی، تأثیر مثبتی بر توانمندی سفارشی‌سازی انبوه داشته و مکمل توسعه‌ی توانمندی سفارشی‌سازی انبوه می‌باشند. نوآوری به میزان چشم‌گیری موجب افزایش سرعت تحویل می‌شود. بااین حال، تأثیر مستقیم استانداردسازی بر سرعت تحویل معنی‌دار نمی‌باشد. به‌علاوه، نوآوری و استانداردسازی به‌طور غیرمستقیم و از طریق توانمندی سفارشی‌سازی انبوه بر سرعت تحویل تأثیرگذار هستند. این مطالعه، با ارائه‌ی شواهد تجربی درمورد تأثیرات جداگانه و مشترک استانداردسازی و نوآوری بر توسعه‌ی توانمندی سفارشی‌سازی انبوه و نیز تأثیر مشترک آن‌ها بر سرعت تحویل، در توسعه‌ی ادبیات موضوع، نقش دارد. نتایج این پژوهش به مدیران در فهم و درک نقش استانداردسازی و نوآوری در بهبود توانمندی‌ و عملکرد سازمانی کمک می‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر نظام‌های مدیریت نوآوری استاندارد بر توانمندی نوآوری و کارنمود کسب‌وکار: یک مطالعه‌ی تجربی

در این مقاله تحلیلی جدید در رابطه با تأثیر نظام مدیریت نوآوری استاندارد (SIMS) بر توانمندی نوآوری شرکت، کارنمود کسب‌وکار، و نتایج شرکت ارائه می‌شود، که نقش بی‌بدیلی در ادبیات مدیریت نوآوری دارد. این پژوهش مبتنی‌بر استاندارد UNE 166002 است که یکی از اولین اسناد ملی قابل صدورگواهی‌نامه برای SIMSs است که به‌صورت جهانی وجود دارد؛ و یکی از اولین نظام‌های SIMS در جهان است که به سطحی مطلوب از پذیرش رس...

متن کامل

تحلیلی بر چگونگی ارتباط بین استانداردسازی و نوآوری

یکی از موضوعاتی که ذهن پژوهشگران و تصمیم‌سازان عرصه‌ی استاندارد و استانداردسازی را ممکن است به خود مشغول کند موضوع استانداردسازی و نحوه‌ی ارتباط آن با نوآوری است. موضوعی که سالهاست از سوی اندیشمندان با دیدگاه‌های مختلف مطرح شده است. تبیین این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که نوع نگاه و تحلیل این موضوع، ممکن است اساس استانداردسازی را زیر سئوال برده و در تعارض با خلاقیت معرفی نماید و یا آن‌را تقویت ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

انگیزه‌های استانداردسازی: شواهد تجربی از کشور آلمان

 در این مقاله انگیزه‌های راهبردی از شرکت‌های تولیدی آلمانی در زمینه‌ی مهندسی برق و صنعت ساخت ماشین‌آلات جهت همکاری با سازمان‌های تدوین استانداردها شناسایی شده‌ءاست. ابتدا انگیزه‌های کلی برای تشکیل اتحادهای راهبردی ارائه شده و سپس با تلاش‌های خاصی در زمینه‌ی استانداردسازی مرتبط می‌گردند. سپس عواملی همچون منافع شرکت، حل مسائل فنی، جستجوی دانش، تاثیرگذاری بر قوانین و تسهیل دسترسی به بازار به‌عنوان...

متن کامل

رابطه‌ی متقابل نوآوری و استانداردسازی: بررسی رابطه‌ی آن‌ها در کشورهای درحال توسعه

ادبیات در حال رشد، رابطه‌ی متقابل مثبت بین نوآوری و استانداردسازی را تأیید می‌کند. سازمان‌های بین‌المللی نیز مانندOECD  و WTO از کشورهای درحال توسعه برای ایجاد توانمندی‌های نوآوری و استانداردسازی پشتیبانی می‌کنند. با این حال رابطه‌ی بین نوآوری و استانداردسازی در کشورهای درحال توسعه، که از نظر ظرفیت‌های فناورانه، اقتصادی و نهادی نسبتاً ضعیف‌تر هستند، هنوز در دست پژوهش است. 63 مقاله‌ی مستخرج از پا...

متن کامل

بررسی سازوکار استانداردسازی فناوری و نوآوری با استفاده از نطریه‌ی جامدسازی آلیاژ دوتایی زودگداز

استانداردسازی فناوری و توسعه‌ی فناوری نقش مهمی در ارتقاء رقابت‌پذیری کسب‌وکارها و شرکت‌ها ایفا می‌کنند. بنابراین، تحلیل دقیق و درک کارکردها و سازوکارهای کاری آن‌ها بسیار مهم است. براساس تحلیل نظریِ سازوکارهای استانداردسازی فناوری و نوآوری، این مقاله تلاش کرده تا مدل‌سازی را روی فرآیند استانداردسازی فناوری، سازوکارهای داخلی کار نوآوری و استانداردهای فناوری و پیشبرد آن دسته از توسعه فناوری و نظام‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره تابستان

صفحات  45- 59

تاریخ انتشار 2016-09-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023