ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب DNA اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موش های نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

نویسندگان

  • احمدی, عباس علوم پزشکی مازندران
  • سلطانعلی نژاد, فرهاد علوم پزشکی مازندران
  • شهروز, رسول علوم پزشکی مازندران
چکیده مقاله:

Background and purpose: Oxidative stress induced by cyclophosphamide (CP), a chemotherapeutic agent, causes vulnerability of sperm and declining the fertility power. Then in this study the effect of crocin (saffron extract) on amelioration of these side effects was investigated. Materials and methods: In this study 24 adult male mice were divided in three groups (n=8). Control group received normal saline (0.2 ml/day, IP), CP group received cyclophosphamide (15 mg/kg/week, IP), and CP+Cr group received crocin (200 mg/kg/day, IP) along with CP for 35 days. Then the animals were euthanized and malondialdehyde (MDA) in testis was assayed. After collection of sperm from caudate of epididymis, the rate of DNA damage was calculated by acridine orange staining. After stimulation of ovulation in 72 female adult mice, oocytes were collected and transferred in HTF medium that contained BSA. Then, in-vitro fertilization (IVF) was done with capacitated sperms. The rate of fertilization and primitive embryonic growth were evaluated for 120 hours. Results: The results showed increase in fertilization, two cell embryos and blastocysts in CP+Cr group compared to those of the CP group (P<0.05). Also, the crocin in CP+Cr group prevented the increase of total number of arrested embryos and percentage of arrested embryos type I, II, and III (P<0.05). Decrease in MDA assay and sperms with damaged DNA were observed more in CP+Cr group (P<0.05). Conclusion: This study showed the efficiency of crocin in amelioration of fertility and growth of primitive embryo in animals that received CP.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب dna اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موش های نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

سابقه و هدف: استرس اکسیداتیو ناشی از عوارض جانبی شیمی درمانی با سیکلوفسفامید موجب آسیب پذیری اسپرماتوزوئیدها و کاهش توان باروری می شود. لذا در این مطالعه تأثیر کروسین (عصاره زعفران) بر بهبود این عوارض بررسی شد. مواد و روش ها: موش سوری نر بالغ در 3 گروه مساوی قرار گرفتند. گروه کنترل سرم فیزیولوژی (cc,day,ip2/0)، گروه سیکلوفسفامید cp (mg/kg/week, ip15) و گروه سیکلوفسفامید+کروسین (cp+cr) علاوه بر ...

متن کامل

ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید

چکیده زمینه و هدف: سیکلوفسفامید در کنار نقش‌ درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس ‌‌اکسیداتیو، تأثیر بر DNA سلول‌های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین‌های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش‌های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته‌ایی به 3 گروه تقسیم شده و به مدت 21...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی عقیمی‌ در افراد تحت درمان با این دارو می‌شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 15 سر موش سوری نر بالغ 25ـ20 گرمی‌در 3 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل با دریافت روزانه 1/0 سی‌سی سرم فیزیولوژی، گروه شم کنترل با دریافت 15 م...

متن کامل

اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

زمینه و هدف: عوارض جانبی حاصل از سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و حتی عقیمی در افراد تحت درمان با این دارو می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موش های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 15 سر موش سوری نر بالغ 25ـ20 گرمی در 3 گروه مساوی شامل؛ گروه کنترل با دریافت روزانه 1/0 سی سی سرم فیزیولوژی، گروه شم کنترل با دریافت 15 میلی گرم...

متن کامل

بررسی اثرات محافظتی کروسین بر هیستومورفومتری بیضه و پارامترهای سرولوژیکی در موش‌های سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید

   Background & Aims: According to the effects of cyclophosphamide (CP) as a current chemotherapeutic drug on the structure of testis, this study was aimed to evaluate the protective effects of crocin on histological structure of seminiferous tubules, superoxide dismutase, malondialdehyde and testosterone in CP treated adult mice.  Material & Methods: In this experimental study, 15 adult male m...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره 118

صفحات  45- 59

تاریخ انتشار 2014-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023