انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس نفتالیمید در حضور مواد فعال سطحی دو قلوی کاتیونی

نویسندگان

  • کمال‌الدین قرنجیگ گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
چکیده

انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمد حاوی گروه استر در حضور مواد فعال سطحی کاتیونی مونومری (DTAB) و دو قلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که قدرت انحلال ماده رنگزای مورد بررسی در مایسل‌های مواد فعال سطحی کاتیونی دو قلو بیشتر از نمونه مرسوم مونومری می‌باشد. مطالعه اسپکتروفوتومتری ناحیه مرئی نشان داد که طیف جذبی و طول موج بیشینه جذب ماده رنگزای دیسپرس در حضور مایسل‌های سطح فعال‌های دوقلو بسیار شبیه رفتار جذبی در حلال اتانول است. توانایی انحلال به شدت وابسته به ساختار مواد فعال سطحی و طبیعت مایسل‌های آنها می‌باشد. جذب ماده رنگزای دیسپرس بر روی پارچه‌های پلی‌استری در حضور سطح فعال‌های کاتیونی به این صورت است : DTAB>12-4-12>14-414 که مجدداً قدرت حل‌کنندگی بالاتر سطح فعال‌های دوقلو را حتی در دماهای بالا نشان می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی انحلال و خواص رنگرزی یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور مواد پراکنش‌‌کننده زیست‌سازگار توئین

در این تحقیق انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور محلول‌های آبی توئین 20 و توئین 80 مورد بررسی قرار گرفته و اثر عوامل مختلفی مانند زمان، دما و غلظت پراکنش‌کننده‌ها بر روی میزان انحلال ماده رنگزا در آب ارزیابی گردیده است. ضمن اینکه سینتیک انحلال ماده رنگزا در دماهای مختلف و با حضور پراکنش‌کننده‌های انتخابی مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش زمان، دما و غلظت پراکنش‌کننده‌ها میزان انح...

متن کامل

بررسی انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس نفتالیمیدی حاوی گروه کربوکسیلیک اسید در حضور پراکنش کننده‌های آنیونی و غیریونی

در این مقاله انحلال یک ماده رنگزای آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمید که حاوی گروه کربوکسیلیک اسید است در حضور پراکنش‌ کننده‌های آنیونی و غیریونی گزارش شده است. در این راستا عوامل مؤثر بر انحلال مادة رنگزا در آب حاوی مواد پراکنش‌کننده از قبیل دما، زمان و غلظت پراکنش‌‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهند که میزان انحلال مادة رنگزا با افزایش غلظت هر دو ماده پراکنش‌‌کنن...

متن کامل

رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با مواد رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید و یک رنگزای راکتیو

رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با سه ماده رنگزای دیسپرس بر پایه مشتقات نفتالیمید به همراه یک ماده رنگزای راکتیو بررسی شد. دو تا از این مواد رنگزا حاوی گروه استر و یکی از آنها حاوی گروه الکیل است. مواد رنگزای دیسپرس حاوی گروه استر به همراه رنگزای راکتیو قادرند پارچه‌های پلی‌استر و پنبه را به طور موفقیت‌آمیزی در روش دو مرحله‌ای یک حمامه رنگرزی نمایند. این مواد رنگزای دیسپرس نشان دادند ...

متن کامل

رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید

در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی‌های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات نوری، ثبات سایشی، ثبات در برابر عرق بدن در شرایط قلیایی و اسیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی مواد رنگزای به کار رفته قادر هستند پارچه پشمی را به فام قرمز تا...

متن کامل

سنتز و بررسی خواص رنگرزی برخی مواد رنگزای دیسپرس منو آزو بر پایه نفتالیمید با قابلیت هیدرولیز شوندگی

یکسری از موادرنگزای مونو آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمیدها با بکار بردن 4-هیدروکسی -n-متوکسی پروپیل -8،1-نفتالیمید بعنوان جزء کوپلر و آمین های مختلف دارای گروه فلوروسولفونیل به عنوان اجزاء دی آزوته شونده سنتز شدند. 4-هیدروکسی -n-متوکسی پروپیل -8،1-نفتالیمید از ایمیددار کردن و هیدروکسی دار کردن 4-سولفو-8،1-انیدرید نفتالیک بدست آمد. همچنین سه نمک دی آزونیوم 4-فلوروسولفونیل آنیلین، 4-فلوروسولفونیل-2-...

15 صفحه اول

بررسی رنگرزی پلی‌اتیلن ترفتالات مورد مصرف در الیاف با ماده رنگزای دیسپرس زرد 114 در حضور یک افزودنی پلیمر شاخه‌ای

در این مقاله از یک پلیمر شاخه‌ای به عنوان یک ماده افزودنی از مولکول‌های درختی برای بهبود قابلیت رنگرزی پلی اتیلن ترفتالات مورد مصرف در الیاف استفاده گردید. نمونه‌های مختلفی با نسبت وزنی 0.5 تا 3.0 درصد از پلیمر شاخه‌ای و پلی‌استر به وسیله دستگاه مخلوط کن داخلی تهیه گردید. بررسی رفتار حرارتی آمیزه‌های حاصله بوسیله دستگاه DSC، حاکی از کاهش مقدار دمای شیشه‌ای نمونه‌ها با توجه به افزایش درصد ماده ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 1

صفحات  55- 64

تاریخ انتشار 2010-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021