موسی صادقی کیاخانی

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

[ 1 ] - مطالعه خصوصیات رنگی و ثباتی نخ پشمی اصلاح‌شده با کیتوسان– سیانوریک کلراید مورد مصرف در فرش دستباف با ماده رنگزای روناس

هدف از این مطالعه، بررسی خصوصیات رنگی و ثباتی نخ پشمی اصلاح‌شده با ترکیب کیتوسان-سیانوریک کلراید (Ch-Cy) با ماده رنگزای طبیعی روناس که در خامه فرش دستباف مصرف می‌شود، است. نخ‌های اصلاح شده با ماده رنگزای طبیعی روناس رنگرزی شد و تأثیر عواملی نظیر غلظت Ch-Cy، غلظت ماده رنگزا، pH، دما و زمان رنگرزی مورد بررسی قرار گرفت. شرایط بهینه رنگرزی با مقدار 2 درصد ترکیب Ch-Cy نسبت به وزن پشم، 100 درصد ماده ...

[ 2 ] - بهبود رنگ‌پذیری خامه پشمی مصرفی در فرش دستباف با مشتق زیست‌سازگار کیتوسان: مطالعه خواص رنگرزی و ثبات رنگی با ماده رنگزای طبیعی اسپرک

در این مطالعه، خامه پشمی مصرفی در فرش دستباف با مشتق زیست‌سازگار کیتوسان، یعنی ترکیب کیتوسان-دندریمر پلی پروپیلن ایمین (CS-PPI) نسل دوم اصلاح شد و ویژگی‌های رنگرزی و ثبات رنگی آن با ماده رنگزای طبیعی اسپرک بررسی شد. اثر مقدار ترکیب CS-PPI، pH رنگرزی و غلظت ماده رنگزا بر روی قابلیت رنگرزی پشم مطالعه شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار ترکیب CS-PPI، قابلیت رنگرزی، غلظت اشباع ماده رنگزا و عمق رن...

[ 3 ] - بهینه‌سازی فرآیند استخراج فراصوت رنگزای طبیعی میوه ولیک

در این مطالعه، مواد رنگزای طبیعی میوه سیاه ولیک با استفاده از انرژی فراصوت استخراج شد. تاثیر عوامل موثر بر استخراج نظیر نوع حلال، زمان، دما، pH و غلظت ماده خام رنگزا بر بازده استخراج به روش یک فاکتوره بهینه‌سازی شد و شرایط بهینه با مقدار رنگزا 10گرم بر لیتر، نسبت حلال اتانل:آب 1:4، دمایC 50، زمان 30 دقیقه و 4 pH به دست آمد. همچنین، مقایسه نتایج استخراج به روش متداول و فراصوت نشان داد که با است...

[ 4 ] - بهینه‌کردن فرآیند رنگرزی کالای اکریلیکی رنگرزی شده با ماده رنگزای نفتالیمیدی اصلاح شده با دندریمر PAMAM

در این مطالعه، خواص رنگرزی و ثباتی کالای اکریلیکی رنگرزی شده با دو ماده رنگزای فلورسنتی بر پایه نفتالیمید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اسپکتروفوتومتری کالاهای رنگرزی شده نشان داد که مواد رنگزای مورد استفاده از قابلیت رنگرزی و شدت فلورسنتی قابل قبولی بر روی پارچه اکریلیکی برخوردار هستند. از روش آماری رویه پاسخ برای بررسی تأثیر هر یک از عوامل فرآیند به صورت مجزا و در تداخل با یکدیگر بر روی شرایط...

[ 5 ] - کاربرد زیست جاذب پلیمری کیتوسان ـ دندریمر در رنگبری مواد رنگزای مستقیم: بهینه‌سازی با استفاده از RSM، بررسی سینتیک و ایزوترم جذب

در این مقاله، رنگبری محلول‌های رنگی حاوی مواد رنگزای مستقیم با استفاده از بیوجاذب پلیمری کیتوسان- دندریمر گزارش شده است. برای دستیابی به شرایط بهینه رنگبری از روش طراحی آزمایش‌های RSM استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمایش‌های جذب نشان داد که شرایط بهینه رنگبری عبارت بود از: 2= pH، غلظت ماده رنگزا: ppm75، زمان تماس: 30 دقیقه و دما: ⁰C 40 مقدار رنگبری مواد رنگزای مستقیم قرمز 23 و 81 با استفاده ...

[ 6 ] - سنتز، شناسایی و بررسی خواص ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه آزو با قابلیت حذف شدن در محیط قلیایی، بر روی الیاف پلی‌استر رنگرزی شده

در این تحقیق یک ماده رنگزای دیسپرس جدید از پارا آمینو بنزوئیک اسید به عنوان جزء نمک دی آزونیوم و 3-N,N- دی اتیل آمینواستانیلید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شد. ماده رنگزای دیسپرس سنتز شده به روش نوبلور خالص شده و به وسیله روش‌های دستگاهی DSC،FTIR ، Mass spectra،1HNMR ،13CNMR و UV-Visible شناسایی گردید. ماده رنگزای سنتز شده برای رنگرزی الیاف پلی‌استر به روش دمای بالا (HT) به کار رفت و خواص رنگرزی...

[ 7 ] - بررسی انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس نفتالیمیدی حاوی گروه کربوکسیلیک اسید در حضور پراکنش کننده‌های آنیونی و غیریونی

در این مقاله انحلال یک ماده رنگزای آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمید که حاوی گروه کربوکسیلیک اسید است در حضور پراکنش‌ کننده‌های آنیونی و غیریونی گزارش شده است. در این راستا عوامل مؤثر بر انحلال مادة رنگزا در آب حاوی مواد پراکنش‌کننده از قبیل دما، زمان و غلظت پراکنش‌‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهند که میزان انحلال مادة رنگزا با افزایش غلظت هر دو ماده پراکنش‌‌کنن...

[ 8 ] - انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس نفتالیمید در حضور مواد فعال سطحی دو قلوی کاتیونی

انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمد حاوی گروه استر در حضور مواد فعال سطحی کاتیونی مونومری (DTAB) و دو قلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که قدرت انحلال ماده رنگزای مورد بررسی در مایسل‌های مواد فعال سطحی کاتیونی دو قلو بیشتر از نمونه مرسوم مونومری می‌باشد. مطالعه اسپکتروفوتومتری ناحیه مرئی نشان داد که طیف جذبی و طول موج بیشینه جذب ماده رنگزای دیسپرس در حضور مایسل‌های ...

[ 9 ] - رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید

در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی‌های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات نوری، ثبات سایشی، ثبات در برابر عرق بدن در شرایط قلیایی و اسیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی مواد رنگزای به کار رفته قادر هستند پارچه پشمی را به فام قرمز تا...

[ 10 ] - کاربردهای تابش فرابنفش در اصلاح خواص و بهبود فرآیندهای رنگرزی و تکمیل الیاف پروتئینی و سلولزی

امروزه برای اصلاح خصوصیات الیاف از روش‌های شیمیایی و فیزیکی متعدد استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر با توجه به مقررات سخت زیست‌محیطی، صنعت نساجی به ناچار محدود به استفاده از فناوری‌های سبز و سازگار با محیط‌‌زیست شده است. تابش فرابنفش به عنوان فناوری پاک، دوست‌دار محیط‌زیست، ساده، ارزان و خوش آتیه برای اصلاح خواص الیاف و تولید منسوجات عامل‌دار استفاده می‌شود. تابش فرابنفش موجب بهبود خواص مختلف نظی...

[ 11 ] - خواص و کاربردهای اسیدهای آلی در صنایع رنگرزی و تکمیل منسوجات

اسیدهای آلی با گروه‌های عاملی مختلف که عموماً با نام "اسیدهای پلی کربوکسیلیک" شناخته می‌شوند، در بخش های مختلف صنایع و به خصوص صنعت نساجی به عنوان مواد شیمیایی سبز، پایدار، زیست‌سازگار، دوست‌دار محیط‌زیست، ارزان، کارآمد و ایمن، جایگزین مواد شیمیایی سمی شده و کاربردهای گسترده ای پیدا کرده اند. اسیدهای پلی کربوکسیلیک در بخش های مختلف صنایع نساجی برای اتصال عرضی و بهبود ثبات ابعادی پلیمرها و الیاف،...

[ 12 ] - مروری بر خواص و کاربردهای رنگ طبیعی قرمزدانه در صنایع مختلف

قرمزدانه یکی از مهم‌ترین رنگزاهای طبیعی است که منشا حیوانی دارد و از حشره‌ای به همین نام تولید می‌شود. این رنگزا قدمتی طولانی دارد و علاوه بر استفاده از آن در صنعت رنگرزی الیاف طبیعی مورد استفاده در فرش دستباف ایرانی، در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز مصارف گوناگونی دارد و باعث اهمیت قرمزدانه به عنوان یک رنگزای طبیعی FDC (Food, Drug, Cosmetic) گردیده است. همچنین از آن به عنوان معرف ب...

[ 13 ] - Salt-free dyeing of cotton fabric modified with prepared chitosan-poly propylene imine dendrimer using direct dyes

This study presents a novel method for eco-friendly dyeing of cotton fabrics with direct dyes. Cotton fabric modified with chitosan-poly propylene imines dendrimer CS-PPI, and its dyeing and fastness properties were investigated using three direct dyes. The impacts of important factors, i.e., CS-PPI concentration, dye concentration, dyeing time, dyeing temperature, and salt concentration were i...

[ 14 ] - Photophysical Responses of Benzimidazolic and Benzoxazolic HydroxyCoumarin Dyes

We synthesized four novel benzoxazolic and benzimidazolic derivatives of 6-hydroxycoumarin and their photophysical properties were studied. The products with brilliant yellow color shades declared green fluorescence. The emission peaks of the products appeared 456–474 nm. The important characteristic for fluorescent compounds, the Stokes shift νA-νF, oscillator strength f, and fluorescence quan...

[ 15 ] - Impact of Chitosan-poly(amidoamine) Dendreimer Hybrid Treatment on Dyeing and Color Fastness Properties of Wool Yarn with Madder Natural Dye

In recent years, chitosan and its different derivatives have been extensively used in surface modification and functional finishing of textiles. In this study, wool yarns used in handmade carpet were treated with different concentrations of chitosan-poly (amidoamine) dendrimer hybrid (Ch-PAMAM) and characterized by scanning electron microscope (SEM), and their dyeing properties were investi...

[ 16 ] - کاربرد تکنولوژی های جدید به منظور ایجاد سطوح هوشمند بر روی سطح منسوجات

در حال حاضر، تکنیک‌های متعددی جهت ایجاد پوشش‌های با کیفیت و دارای خواص ویژه، بر سطح منسوجات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در سال‌های اخیر علاوه بر روش‌های معمول، تکنولوژی‌های جدیدی معرفی شده‌اند که می‌توانند سطوح هوشمندی را بر سطح منسوجات به وجود آورند که در حال حاضر برای صنعت نساجی شناخته شده نیستند. در طی چند دهه ی گذشته، کاهش سایز به محدوده‌ی نانومتر، یکی از مهمترین جهت گیری‌های پیشرفت علم و ت...

[ 17 ] - Decolorization of Malachite Green Dye Solution by Bacterial Biodegradation

Malachite green dye is widely used in food and textile industries for various purposes and also used as biocide in the aquaculture industry to control fungal attacks and protozoan infections. Surface and ground water is contaminated by dyes due to discharge of untreated wastewater from industries. The presence of malachite green in water causes serious health effects such as mutagenesis, re...