علی آشتیانی عبدی

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

[ 1 ] - بررسی اثرات حلال‌پوشی بر دینامیک مولکولی و جذب و نشر نور مواد رنگزای فوتوکرومیک بر پایه آزواسپیروپیران‌ها

در ساختارهای فوتوکرومیک بر پایه اسپیروپیران‌ها، اتصالات کربن اسپیرو باعث می‌شود که دو حلقه‌ مجاور نسبت به هم عمود قرار بگیرند. در اثر تابش نور، فرم رنگی مروسیانین ایجاد شده که در حالت پایه‌ خود دارای ساختار صفحه‌ای و تخت است. در نتیجه‌ این تغییر ساختار، خواص فیزیکی و شیمیایی مولکول نیز دستخوش تغییرات عمده‌ای می‌شود. از آنجا که محیط انجام واکنش فوتوکرومیسم یکی از مهم‌ترین متغیر‌ها است که تأثیر ز...

[ 2 ] - ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزای آلی: مروری بر بیش از یک قرن پژوهش

ارتباط بین رنگ و ساختار ملکولی مواد رنگزای آلی برای مدت طولانی، موضوعی بسیار مورد علاقه هم برای شیمیدانان مشغول در زمینه ترکیبات آلی و هم شیمیدانان تئوریسین‌ بوده است. به دلیل اهمیت این موضوع، از زمان ارائه اولین تئوری در مورد گروه-های کروموفور‌ و آگزوکروم‌ توسط آقای ویت تقریباً بیش از یک قرنِ پیش تعداد زیادی از مقالات در مورد این مطلب در نشریات علمی چاپ گردیده است. پیدایش نظریه کوانتوم تا حد زیا...

[ 3 ] - Photophysical Responses of Benzimidazolic and Benzoxazolic HydroxyCoumarin Dyes

We synthesized four novel benzoxazolic and benzimidazolic derivatives of 6-hydroxycoumarin and their photophysical properties were studied. The products with brilliant yellow color shades declared green fluorescence. The emission peaks of the products appeared 456–474 nm. The important characteristic for fluorescent compounds, the Stokes shift νA-νF, oscillator strength f, and fluorescence quan...

[ 4 ] - Add-on for High Throughput Screening in Material Discovery for Organic Electronics: “Tagging” Molecules to Address the Device Considerations

This work reflects the worth of intelligent modeling in controlling the nanostructure morphology in manufacturing organic bulk heterojunction (BHJ) solar cells. It suggests the idea of screening the pool of material design possibilities inspired by machine learning. To fulfill this goal, a set of experimental data on a BHJ solar cell with a donor structure of diketopyrrolopyrrole (DDP) and ...