علی رضا تهرانی بقا

گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

[ 1 ] - ازناسیون فوتوکاتالیزوری رنگزاهای آزوی راکتیو با استفاده از فوتوکاتالیزور اکسید روی

در این تحقیق، ازناسیون فوتوکاتالیزوری دو ماده رنگزای آزوی راکتیو Reactive Red 2 (RR2) و Reactive Red 120 (RR120) در محلول آبی تحت اثر پرتو فرابنفش با استفاده از اکسید روی به عنوان فوتوکاتالیزور مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر میزان رنگبری مثل مقدار فوتوکاتالیزور، pH اولیه محلول، غلظت اولیه رنگزا و همچنین اثر نمک‌ها بررسی شد. اسپکتروفوتومتری UV/vis جهت تعیین میزان رنگبری مورد استفاده ...

[ 2 ] - رنگبری از محلول حاوی راکتیو قرمز 120 در حضور آب اکسیژنه و نانوذرات مغناطیسی اکسیدکبالت ـ آهن به عنوان کاتالیزور

در این تحقیق تخریب کاتالیزوری رنگزای راکتیو قرمز 120 با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی کبالت-اکسید آهن در حضور آب اکسیژنه مورد مطالعه قرار گرفت. نانو ذرات مغناطیسی کبالت-اکسید آهن با استفاده از روش سل-ژل اصلاح شده تهیه شدند و با استفاده از آزمون‌های پراش پرتو X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و مگنتومتر با نمونه ارتعاشی (VSM) شناسایی شدند. نانو ذرات به دست آمده به فرم تک فاز بلوری و با اند...

[ 3 ] - بررسی عوامل مؤثر برحذف ماده رنگزای راکتیو از محلول با استفاده از امولسیون حاوی نانو ذرات کیتوسان

امولسیونی از نانو ذرات کیتوسان از طریق افزایش تدریجی محلول پلی فسفات سدیم (SPP) به محلول کیتوسان (CS) تهیه شد. نتایج نشان داد که جذب رنگزای راکتیو آبی 19 (RB19) بر روی امولسیون کیتوسان حاوی نانو ذرات تحت تأثیر زمان تماس، غلظت اولیه ماده رنگزا، pH و دما می‌باشد. در یک غلظت اولیه ppm 160 و دمای 25 درجه سانتی‌گراد تحت شرایط بهینه (4=pH و نسبت کیتوسان به سدیم پلی فسفات برابر 2.85)، نانو امولسیون کی...

[ 4 ] - رنگبری از پساب حاوی رنگزای راکتیو قرمز 120 با استفاده از روش همزمان ازن‌دهی و پرتودهی فرابنفش

در مقاله حاضر قابلیت فرآیند ازن‌دهی به تنهایی و فرآیند ازن‌دهی همراه با پرتودهی فرابنفش برای اکسید کردن یک پساب شبیه‌سازی شده حاوی رنگزای راکتیو قرمز 120 (RR-120) و مواد تعاونی رنگرزی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. حذف رنگ، COD و TOC برای فرآیندهای مختلف مطالعه شد. تأثیر pH محلول، غلظت اولیه رنگزا و حضور هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم بر سرعت رنگبری بررسی گردید. سرعت رنگبری با افزایش غلظت اولیه م...

[ 5 ] - بررسی عوامل مؤثر بر رنگبری یک رنگزای آزو راکتیو (C.I. Reactive Red 120) به روش فنتون

در این تحقیق اطلاعاتی در مورد کاربرد فرآیند فنتون به عنوان یک روش اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه پساب حاوی یک رنگزای آزو راکتیو (Reactive Red 120) گزارش شده است. برای به دست آوردن شرایط عملکرد مقرون به صرفه برای کاربرد فرآیند اکسیداسیون فنتون، تأثیر پارامترهای اصلی عملیات مثل میزان سولفات آهن، آب اکسیژنه، pH محلول، دما، غلظت اولیه رنگزا و حضور غلظت‌های متفاوت از کلرید سدیم و سولفات سدیم در مقیاس...

[ 6 ] - بررسی رفتار ضدخوردگی یک سطح فعال کاتیونی دو قلو در مقایسه با نمونه مونومری آن بر روی فولاد نرم در محلول اسیدکلریدریک طی زمان غوطه‌وری

خاصیت ضد خوردگی سطح فعال دو قلوی کاتیونی (12-4-12) در مقایسه با نمونه مونومری آن، دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید (DTAB)، بر روی فولاد نرم در محلول 1 مولار اسیدکلریدریک به کمک آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده اثر بازدارندگی خوردگی این دو ترکیب بر روی فولاد نرم در محیط اسیدی است. همچنین مشاهده شد که با افزایش زمان غوطه‌وری نمونه‌ها در محلول‌های آز...

[ 7 ] - انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس نفتالیمید در حضور مواد فعال سطحی دو قلوی کاتیونی

انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمد حاوی گروه استر در حضور مواد فعال سطحی کاتیونی مونومری (DTAB) و دو قلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که قدرت انحلال ماده رنگزای مورد بررسی در مایسل‌های مواد فعال سطحی کاتیونی دو قلو بیشتر از نمونه مرسوم مونومری می‌باشد. مطالعه اسپکتروفوتومتری ناحیه مرئی نشان داد که طیف جذبی و طول موج بیشینه جذب ماده رنگزای دیسپرس در حضور مایسل‌های ...

[ 8 ] - رنگبری ازپساب حاوی یک ماده رنگزای کاتیونی با استفاده از جاذب ارزان قیمت کائولن

در این تحقیق، امکان استفاده از یک نمونه پودر معدنی ارزان قیمت (کائولن ایرانی) برای رنگبری از پساب حاوی رنگزای بازیک زرد 28 (BY28) مورد مطالعه قرار گرفت. کائولن توسط روش‌های آنالیز دستگاهی توزیع اندازه ذرات PSA، میکروسکوپ الکترونی پویشی، پراش اشعه X (XRD)، اسپکتروسکوپی فلوروسنس اشعه X (XRF) مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مختلف بر فرآیند جذب از جمله مقدار جاذب، غلظت ماده رنگزا در محلول، زمان ...

[ 9 ] - بررسی عوامل مؤثر بر رنگبری پساب حاوی رنگزای راکتیو مشکی 5 به روش اُزُن‌دهی

در این تحقیق، رنگبری یک رنگزای راکتیو (راکتیو مشکی 5) به روش اُزُن‌دهی و با استفاده از اسپکتروفوتومتر نور مرئی ـ ماورا بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری شامل غلظت اُزُن، دور همزدن، pH، دما، غلظت رنگزا، حجم پساب و حضور انواع الکترولیت بررسی شد. نتایج نشان دادند که اُزُن‌دهی روشی بسیار مؤثر برای رنگبری کامل پساب حاوی ماده رنگزای راکتیو است و صرف نظر از غلظت ماده رنگزا، حجم پ...

[ 10 ] - یک مدل سینتیکی تجربی جدید در رنگرزی اکریلیک با رنگزای کاتیونی

اثر کندکنندگی یک سری سطح فعال‌های کاتیونی دوقلو در رنگرزی اکریلیک با یک رنگزای کاتیونی (متیلن بلو) با استفاده از طیف‌سنجی نور مرئی ـ ماوراء بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. سرعت جذب رنگزا با افزایش دما، افزایش می‌یابد و قدرت کندکنندگی سطح فعال‌های دوقلوی کاتیونی بسیار بیشتر از نمونه مونومری آنهاست. در این تحقیق یک مدل سینتیکی (همزمان مرتبه اول و دوم) برای رنگرزی لیف اکریلیک ارائه شده است. سینتیک رنگ...