Mokhtar Arami

Amirkabir Uni. of Tech.

[ 1 ] - Taguchi Modeling for Techno-Economical Evaluation of Cr+6 Removal by Electrocoagulation Process With the Aid of Two Coagulants

The research aimed to apply the Taguchi method for techno-economical evaluation of Cr+6 removal using the electro-coagulation process with the aid of two different coagulants (FeCl3 and PAC). Taguchi orthogonal array L27 (313) was applied for analyzing the effect of four variables including initial pH, reaction time, current density and coagulant types in an attempt to improve the chromium remo...

[ 2 ] - بررسی جذب سطحی رنگزای راکتیو آبی 19 توسط کربن فعال با منشاء پسماند انار

فاضلاب‌های حاوی رنگزاها خطرات متعددی دارند. از این‌رو روشهای تصفیه ساده و کارآمد این نوع فاضلاب‌ها، مورد توجه محققان بوده است. هدف اصلی این تحقیق، تهیه جاذب با استفاده از ضایعات و بررسی عملکرد آن در حذف رنگزا از محلول آبی بود. به این منظور، کربن فعال بر پایه پسماند انار و فعال‌سازی شیمیایی به‌وسیله اسید فسفریک 37 درصد (PRAC37) تهیه شده و جذب رنگ راکتیو آبی 19 توسط آن مطالعه شد. همچنین، علاوه بر...

[ 3 ] - مقایسه روش پرتودهی با ریزموج و روش گرمایی در سنتز استرکوات بر پایه تری اتانول آمین به عنوان نرم کننده در صنعت نساجی

در این پژوهش، نرم کننده های استرکوات بر پایه تری اتانول آمین به کمک دو ماده مختلف، روغن نخل خرما و روغن سویا به دو روش متفاوت، پرتودهی با ریزموج و روش گرمایی سنتز شده اند. آزمون های مختلف از قبیل طیف سنجی زیرقرمز، تعیین غلظت بحرانی تشکیل میسل و دمای ذوب برای بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی نرم کننده های سنتز شده انجام شده است. قدرت نرم کنندگی، خواص رطوبت پذیری و ضدچروک و شاخص زردشدگی سه نوع پارچه 1...

[ 4 ] - حذف کاتالیزوری نوری ماده رنگزا توسط الکترود اصلاح‌شده با نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیم-اکسیدگرافن و بهینه‌سازی به روش رویه -پاسخ

در این تحقیق، نانوذرات اکسید گرافن سنتز شده به روش هامر بر روی سطح الکترود گرافیتی رسوب داده شد. آزمون‌های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) برای شناسایی نانوذرات اکسیدگرافن به کار گرفته شد. سپس نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیم (TiO2) بر روی سطح الکترود گرافیتی اصلاح شده با ذرات اکسیدگرافن، به روش تبخیر حلال، تثبیت شد. فعالیت کاتالیزور نوری این الکترود ا...

[ 5 ] - اصلاح نانولوله‌های کربنی و بررسی کاربرد آن در حذف رنگزای مستقیم آبی 86

در این تحقیق، اصلاح نانولوله‌های کربنی چند دیواره با یک سطح فعال کاتیونی (ستیل تری متیل آمونیوم برماید: CTAB) و کاربرد آن برای حذف رنگزای مستقیم آبی 86 (DB86) بررسی گردید. نمونه‌های اصلاح نشده و اصلاح سطح شده توسط طیف‌گیری زیر قرمز (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) مطالعه شد. تأثیر متغیرهای فرآیندی مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه محلول رنگزا و pH در دمای oC 25 بررسی گردید. سازوکار فرآیند جذب...

[ 6 ] - کاربرد زیست جاذب پلیمری کیتوسان ـ دندریمر در رنگبری مواد رنگزای مستقیم: بهینه‌سازی با استفاده از RSM، بررسی سینتیک و ایزوترم جذب

در این مقاله، رنگبری محلول‌های رنگی حاوی مواد رنگزای مستقیم با استفاده از بیوجاذب پلیمری کیتوسان- دندریمر گزارش شده است. برای دستیابی به شرایط بهینه رنگبری از روش طراحی آزمایش‌های RSM استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمایش‌های جذب نشان داد که شرایط بهینه رنگبری عبارت بود از: 2= pH، غلظت ماده رنگزا: ppm75، زمان تماس: 30 دقیقه و دما: ⁰C 40 مقدار رنگبری مواد رنگزای مستقیم قرمز 23 و 81 با استفاده ...

[ 7 ] - اکسیداسیون رنگزاهای راکتیو با استفاده از کربن فعال/ پراکسید هیدروژن از پساب‌های رنگی نساجی

در این مقاله اکسیداسیون رنگزاها از پساب‌های رنگی نساجی توسط کربن فعال(AC) / پراکسید هیدروژن (H2O2) مورد ارزیابی قرار گرفت. رنگزای راکتیو قرمز 198(RR198) و راکتیو سیاه 5(RB5) به عنوان رنگزاهای مدل انتخاب شدند. خواص سطحی کربن فعال با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. اکسیداسیون رنگزاها توسط کربن فعال/ پراکسید هیدروژن از طریق اسپکتروفومتر مرئی- فرابنفش و کرو...

[ 8 ] - رنگبری رنگزاهای نساجی در سیستم‌های تک‌جزیی و دوجزیی با استفاده از جاذب معدنی

در این تحقیق حذف مواد رنگزای کاتیونی از پساب نساجی با استفاده از فلدسپار در سیستم‌های تک‌جزیی و دوجزیی مورد بررسی قرار گرفته است. دو رنگزای کاتیونی بازیک آبی 41 و بازیک قرمز 18 به عنوان مدل استفاده شدند. خصوصیات سطحی فلدسپار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM)، تبدیل فوریه زیر قرمز (FT-IR) و پراش پرتو ایکس (XRD) مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مختلف مؤثر بر فرآیند حذف رنگ از جمله مق...

[ 9 ] - بررسی ایزوترم و سینتیک رنگبری پساب رنگی نساجی حاوی رنگزاهای مستقیم و اسیدی با استفاده از هسته خرما

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزاهای آنیونی مستقیم و اسیدی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی هسته خرما مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای مستقیم آبی 78 (DB78)و رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36)به عنوان رنگزا‌های مدل انتخاب شدند. خصوصیات سطحی هسته خرما با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیر‌های مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه...

[ 10 ] - رنگبری رنگزاهای نساجی با استفاده از روش انعقاد الکتروشیمیایی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

در این تحقیق رنگبری دو رنگزای متال کمپلکس زرد و اسیدی مشکی (Acid Black 26 و Acid Yellow 59) از پساب‌های نساجی به روش انعقاد الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی انجام گرفته است. عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند هدایت الکتریکی، چگالی جریان، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی شد. در تحلیل سیستم‌های دوجزئی توسط اسپکتروفوتومتر قانون بیر ـ لامبرت به کار رفت و ان...

[ 11 ] - حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج

در این تحقیق، از مخروط کاج برای جذب رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36) و رنگزای اسیدی قرمز 73(AR73) در محلول آبی استفاده شد. عامل‌های مؤثر بر حذف رنگزا مثل غلظت اولیه محلول رنگزا، pH، زمان تماس، نمک‌های معدنی و غلظت جاذب در دمای C 25 بررسی گردید. مطالعه در مورد سطح مخروط کاج با طیف‌گیری زیر قرمز (FTIR) انجام گردید. مطالعه عامل‌های مؤثر بر حذف رنگزا نشان داد که با افزایش غظت رنگزا و pHمیزان حذف رنگزا ت...

[ 12 ] - قابلیت رنگرزی منسوجات پشمی پیوند شده با کیتوسان با رنگزای اسیدی

در این تحقیق، قابلیت رنگرزی کالای پشمی اصلاح شده با پلی ساکارید کیتوسان با استفاده از انیدرید مورد بررسی قرارگرفت. منسوجات پشمی آسیله شده با سوکسینیک انیدرید در دو حلال دی متیل فرمامید و دی متیل سولفوکسید و پیوند شده با کیتوسان با رنگزای اسیدی رنگرزی شدند. بررسی رنگرزی با رنگزاهای اسیدی نشان داد که در نمونه عمل شده با کیتوسان نسبت به نمونه عمل نشده و نمونه آسیله شده جذب رنگزا و میزان K/S افزایش...

[ 13 ] - رنگبری رنگزاهای اسیدی با استفاده از کیتوسان در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

امروزه به منظور حذف آلودگی آب، از جاذب‌های ارزان قیمت استفاده می‌گردد. کیتوسان با دی‌استیله کردن بیوپلیمرکیتین به دست می‌آید و کیتین از نظر فراوانی در جهان دومین پلی‌ساکارید بعد از سلولز است. در این تحقیق رنگبری دو رنگزای آنیونی از پساب‌های نساجی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی انجام شده است. رنگزای مستقیم آبی 78 (Direct Blue 78) و رنگزای اسیدی مشکی 26 (Acid Black 26) به عنوان مدل انتخاب شده است...

[ 14 ] - اکسایش سطح آلومینیوم به منظور دست‌یابی به رنگ‌های درخشان و خواص فیزیکی ـ مکانیکی مناسب

در این تحقیق، تشکیل لایه اکسید متخلخل و رنگ‌پذیر سطح آلومینیوم آلیاژی سری 6063 به روش‌های شیمیایی و الکتروشیمیایی (اکسایش الکتریکی آندی) مورد بررسی قرار گرفت. در روش‌ شیمیایی تأثیر عوامل مختلف از قبیل: غلظت عامل اکسیدکننده، دما، pH محلول و دمیدن گاز اکسیژن به محلول و در روش الکتریکی، تأثیر دما و زمان اکسایش الکتریکی آندی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌های اکسید شده با مواد رنگزای مستقیم، رنگرزی و...

[ 15 ] - رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمرهندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی پوسته‌ تمرهندی مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک آبی 41 به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی پوسته تمرهندی با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه‌ رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم‌ (لانگمویر و فر...

[ 16 ] - رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید

در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی‌های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات نوری، ثبات سایشی، ثبات در برابر عرق بدن در شرایط قلیایی و اسیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی مواد رنگزای به کار رفته قادر هستند پارچه پشمی را به فام قرمز تا...

[ 17 ] - سنتز یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید بر پایه نفتالیمید و بررسی خواص ضد میکروبی آن

در این تحقیق، یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید از 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید سنتز و خواص ضد میکروبی آن بررسی شد. در این راستا 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید ابتدا با کلرو استیل کلرید و سپس با و با N,N-دی متیل دودسیل آمین واکنش داده شد تا یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید با گروه رنگساز نفتالیمیدی به دست آمد. ماده رنگزای سنتز شده به ‏روش تبلور مجدد و کروماتوگرافی لایه نازک خالص‏سازی شده و از طریق تحل...

[ 18 ] - تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون با استفاده از روش پیوند اشعه ماوراء بنفش به منظور جداسازی رنگزا‌های اسیدی در مقادیر pH مختلف

هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون در جداسازی رنگزا‌های اسیدی می‌باشد. نانوغشاها از طریق پیوند مونومرهای باردار اکریلیک اسید با استفاده از اشعه ماوراء بنفش بر سطح غشاهای اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی تهیه می‌گردد. غشاهای خام اولترافیلتراسیون با استفاده از روش وارونگی فازی به دست می‌آید. مشخصات غشاهای اصلاح شده اندازه‌گیری گردید و مناسب‌ترین نانوغشا به منظور تصفیه پساب‌های رنگی ...

[ 19 ] - تأثیر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی برخوردگی فولاد در محیط اسیدی و اثر مشارکتی یون کلرید و الکل‌ها

اثر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی DTAB (دودسیل تری متیل آمونیوم برمید) برخوردگی فولاد کم کربن در محلول M1 HCl، با استفاده از روش کاهش وزن مورد بررسی قرار گرفت. جذب مولکول‌های سطح فعال بر سطح فولاد باعث ایجاد مانعی بر سطح فلز می‌شود و از کاهش وزن فلز بر اثر خوردگی در محلول اسیدی جلوگیری می‌کند. بازدارندگی ماده DTAB برخوردگی فلز، با افزایش غلظت ماده فعال سطحی در محلول اسیدی، افزایش می‌یابد. همچنین ...

[ 20 ] - بررسی عوامل مؤثر بر رنگبری پساب حاوی رنگزای راکتیو مشکی 5 به روش اُزُن‌دهی

در این تحقیق، رنگبری یک رنگزای راکتیو (راکتیو مشکی 5) به روش اُزُن‌دهی و با استفاده از اسپکتروفوتومتر نور مرئی ـ ماورا بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری شامل غلظت اُزُن، دور همزدن، pH، دما، غلظت رنگزا، حجم پساب و حضور انواع الکترولیت بررسی شد. نتایج نشان دادند که اُزُن‌دهی روشی بسیار مؤثر برای رنگبری کامل پساب حاوی ماده رنگزای راکتیو است و صرف نظر از غلظت ماده رنگزا، حجم پ...

[ 21 ] - حذف رنگزای اسید آبی 292 با استفاده از پلی‌آلومینیوم کلرید

هدف از این تحقیق، بررسی شرایط کاربرد و عملکرد پلی‌آلومینیوم کلرید به عنوان یک ماده منعقدکننده در حذف رنگزای اسید آبی 292 است که یکی از رنگزاهای اصلی مورد استفاده در صنعت نساجی ایران می‌باشد. برای این منظور تأثیر pH، غلظت ماده منعقدکننده، غلظت اولیه رنگزا، و نیز تأثیر کائولینیت به عنوان یک کمک منعقدکننده طبیعی برای حذف رنگزای مذکور، مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، مناسب...

[ 22 ] - رنگبری پساب‌ رنگی حاوی رنگزای آزوی اسیدی با فرآیند فوتوفنتون: عوامل عملیاتی و بررسی مقایسه‌ای

در این تحقیق، رنگبری پساب رنگی نساجی با استفاده از فرآیند فوتوفنتون مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای اسید آبی 92 به عنوان رنگزای آزوی اسیدی استفاده شد. عوامل مؤثر بر رنگبری در فرآیند فوتوفنتون مانند غلظت یون فرو، غلظت رنگزا و نمک‌های سدیم (استات، کربنات، نیترات و بیکربنات) بررسی شدند. حداکثر غلظت آهن استفاده شده برابر با مقدار مجاز آهن در پساب در نظر گرفته شد. افزایش غلظت رنگزا و وجود آنیون‌های اس...

[ 23 ] - رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با مواد رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید و یک رنگزای راکتیو

رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با سه ماده رنگزای دیسپرس بر پایه مشتقات نفتالیمید به همراه یک ماده رنگزای راکتیو بررسی شد. دو تا از این مواد رنگزا حاوی گروه استر و یکی از آنها حاوی گروه الکیل است. مواد رنگزای دیسپرس حاوی گروه استر به همراه رنگزای راکتیو قادرند پارچه‌های پلی‌استر و پنبه را به طور موفقیت‌آمیزی در روش دو مرحله‌ای یک حمامه رنگرزی نمایند. این مواد رنگزای دیسپرس نشان دادند ...

[ 24 ] - یک مدل سینتیکی تجربی جدید در رنگرزی اکریلیک با رنگزای کاتیونی

اثر کندکنندگی یک سری سطح فعال‌های کاتیونی دوقلو در رنگرزی اکریلیک با یک رنگزای کاتیونی (متیلن بلو) با استفاده از طیف‌سنجی نور مرئی ـ ماوراء بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. سرعت جذب رنگزا با افزایش دما، افزایش می‌یابد و قدرت کندکنندگی سطح فعال‌های دوقلوی کاتیونی بسیار بیشتر از نمونه مونومری آنهاست. در این تحقیق یک مدل سینتیکی (همزمان مرتبه اول و دوم) برای رنگرزی لیف اکریلیک ارائه شده است. سینتیک رنگ...

[ 25 ] - رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک با استفاده از فرآیند نانوفوتوکاتالیز: مطالعه در مقیاس پایلوت

در این تحقیق، رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک آبی 41 با فرآیند نانوفوتوکاتالیزی در حضور نانوذرات تیتانیای تثبیت‌ شده در داخل راکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک در مقیاس پایلوت (10 لیتر) انجام شد. دستگاه‌‌های اسپکتروفوتومتر و یون کروماتوگراف برای بررسی جزئیات رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک مورد استفاده قرار گرفتند. تأثیر عوامل مؤثر در راندمان فرآیند رنگ...

[ 26 ] - Adsorption of Reactive Blue 19 onto activated carbon prepared from pomegranate residual by phosphoric acid activation: Kinetic, Isotherm and Thermodynamic studies

In this study, the adsorption of Reactive blue 19 onto pomegranate residual-based activated carbon PRAC was investigated in aqueous solution. The activated carbon prepared by phosphoric acid activation under air condition. PRAC was characterized for its surface chemistry by point of zero charge measurements, Scanning Electron Microscopy and nitrogen adsorption at 77 K. The effect of operational...

[ 27 ] - Synthesis, characterization, and textile application of novel disperse dyes

In this paper, two novel alkali clearable disperse dyes were synthesized. 4-flourosulfonyl aniline and 2-nitro-4-flourosulfonyl aniline were utilized as the diazo components and 2- naphthol as the coupling component. The DSC, FTIR, 1HNMR and UV-Vis analyses were used to characterize the synthesized intermediates and dyes. The synthesized dyes were used to dye polyester fibers and their dyeing p...