رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید

نویسندگان

  • کمال‌الدین قرنجیگ گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
چکیده

در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی‌های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات نوری، ثبات سایشی، ثبات در برابر عرق بدن در شرایط قلیایی و اسیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی مواد رنگزای به کار رفته قادر هستند پارچه پشمی را به فام قرمز تا قرمز مایل به آبی رنگ کنند. ماده رنگزای شماره 4 علاوه بر داشتن گروه‌های اسید کربوکسیلیک شامل گروه هیدروکسی بوده و در نتیجه دارای قابلیت رنگرزی و درجه خلوص بیشتری نسبت به سایر مواد رنگزا بر روی الیاف پشمی از خود نشان داد. مقایسه پارچه پشمی رنگرزی شده با مواد رنگزای مورد مطالعه و دو ماده رنگزای تجارتی دیسپرس قرمز 60 و 73 نشان داد که مواد رنگزای حاوی گروه کربوکسیلیک اسید دارای قابلیت رنگرزی بهتری نسبت به دو ماده رنگزای تجارتی بر روی الیاف پشم هستند. اندازه گیری خواص ثباتی کالاهای رنگرزی شده نشان داد که تمامی مواد رنگزا از ثبات شستشویی (4 تا 5 )، سایشی (4 تا 5)، عرق بدن (4 تا 5) خوب و ثبات نوری متوسطی (4) برخوردارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با مواد رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید و یک رنگزای راکتیو

رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با سه ماده رنگزای دیسپرس بر پایه مشتقات نفتالیمید به همراه یک ماده رنگزای راکتیو بررسی شد. دو تا از این مواد رنگزا حاوی گروه استر و یکی از آنها حاوی گروه الکیل است. مواد رنگزای دیسپرس حاوی گروه استر به همراه رنگزای راکتیو قادرند پارچه‌های پلی‌استر و پنبه را به طور موفقیت‌آمیزی در روش دو مرحله‌ای یک حمامه رنگرزی نمایند. این مواد رنگزای دیسپرس نشان دادند ...

متن کامل

سنتز یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه بنزوتیازول و بررسی خواص رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر

در این تحقیق یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه ی مشتقات تیازول سنتز و خواص رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 2- آمینو- 6- نیترو بنزوتیازول دی آزوته شد و در محیط اسیدی با N,N -3 - دی اتیل آمینو- استانیلید، پیوند گردید. ماده رنگزای سنتز شده به روش TLC خالص سازی شده و از طریق آنالیز دستگاهی UV-vis ,DSC , FTIR ,1HNMR مورد شناسایی و تایید قرار گرفت. همچنین خواص ا...

متن کامل

سنتز یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه بنزوتیازول و بررسی خواص رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر

در این تحقیق یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه ی مشتقات تیازول سنتز و خواص رنگرزی آن بر روی الیاف پلی استر مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 2- آمینو- 6- نیترو بنزوتیازول دی آزوته شد و در محیط اسیدی با n,n -3 - دی اتیل آمینو- استانیلید، پیوند گردید. ماده رنگزای سنتز شده به روش tlc خالص سازی شده و از طریق آنالیز دستگاهی uv-vis ,dsc , ftir ,1hnmr مورد شناسایی و تایید قرار گرفت. همچنین خواص ا...

متن کامل

سنتز و بررسی خواص رنگرزی برخی مواد رنگزای دیسپرس منو آزو بر پایه نفتالیمید با قابلیت هیدرولیز شوندگی

یکسری از موادرنگزای مونو آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمیدها با بکار بردن 4-هیدروکسی -n-متوکسی پروپیل -8،1-نفتالیمید بعنوان جزء کوپلر و آمین های مختلف دارای گروه فلوروسولفونیل به عنوان اجزاء دی آزوته شونده سنتز شدند. 4-هیدروکسی -n-متوکسی پروپیل -8،1-نفتالیمید از ایمیددار کردن و هیدروکسی دار کردن 4-سولفو-8،1-انیدرید نفتالیک بدست آمد. همچنین سه نمک دی آزونیوم 4-فلوروسولفونیل آنیلین، 4-فلوروسولفونیل-2-...

15 صفحه اول

سنتز و کاربرد یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه ایندولین بر روی الیاف پلی‌استر

یک ماده رنگزای جدید بر پایه ایندولین با استفاده از فنوتیازین به عنوان ماده اولیه سنتز شد. در این راستا فنوتیازین با انجام یک‌سری واکنش‌های متوالی از قبیل آلکیل‌دار کردن، اکسایش، نیترودار کردن و احیاء به ماده رنگزای دیسپرس تبدیل شد. تمامی مواد واسطه و ماده رنگزای سنتز شده خالص گردید و به روش‌های دستگاهی مختلف از قبیل UV-Vis, DSC, FTIR, 1HNMR, 13CNMR و آنالیز عنصری شناسایی شدند. بررسی خواص اسپکتر...

متن کامل

سنتز، کاربرد و بررسی خواص دو ماده رنگزای اسیدی جدید بر پایه نفتالیمید

دو ماده رنگزای مونو آزو اسیدی بر پایه نفتالیمید با به کار بردن 4-آمینو-N-متیل (بوتیل)-1، 8-نفتالیمید به عنوان جزء دی‌آزوته شونده و -J اسید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شدند. مشتقات 4-آمینو N-آلکیل-8،1-نفتالیمید با استفاده از نیتروزیل سولفوریک اسید دی‌آزوته شد و با –J اسید جفت گردید. هر دو ماده رنگزای سنتز شده خالص‌سازی و به روش‌های دستگاهی مختلف از قبیل 1HNMR، FTIR، DSC و آنالیز عنصری شناسایی شد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  9- 15

تاریخ انتشار 2009-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021