نیازمحمد محمودی

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، گروه رنگ و محیط زیست

[ 1 ] - حذف رنگزاهای بازی از محیط های آبی با نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل – روی

جذب سطحی روشی مؤثر برای تصفیه آب و پساب است. این فرایند به دلیل سادگی و سهولت در طراحی برای رنگبری پساب های رنگی به طور گسترده استفاده می شود. همچنین، جذب سطحی به دلیل انتقال ترکیبات خاص از محلول به سطح جاذب جالب است. جاذب های معمولی محدودیت هایی مانند قابلیت جداسازی ضعیف و قدرت جذب کم دارند. در نتیجه پژوهشگران به دنبال جاذب های جدید هستند. در این پژوهش، قابلیت رنگبری رنگزاهای بازی آبی 41 (BB41...

[ 2 ] - سنتز نانوذره فریت روی اصلاح شده با سیلان و قابلیت رنگبری آن

در این تحقیق، نانوذره فریت روی اصلاح شده با 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان سنتز و قابلیت رنگبری آن بررسی شد. جاذب سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ پویشی الکترونی و طیف‌سنج تبدیل فوریه زیر قرمز شناسایی گردید. رنگزاهای اسید آبی 25 (AB25)، مستقیم سبز 6 (DG6) و مستقیم قرمز 23 (DR23) استفاده شدند. تأثیر عوامل موثر بر رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت رنگزا،pH و نمک ارزیابی شد. ایزوترم و سینتیک رنگبری م...

[ 3 ] - سنتز نانوذرات مخلوط اکسیدهای فلزی لانتان ـ روی ـ آلومینات با روش احتراقی و تاثیرشان در رنگبری رنگزاهای اسید آبی 92 و راکتیو آبی 19

در این تحقیق، نانوذرات جدید مخلوط اکسید های فلزی لانتان-روی-آلومینات با استفاده از روش احتراقی سنتز و با روش‌های تصاویرمیکروسکوپ روبشی الکترونی، XRD و EDAXشناسایی گردید. سطح نانوذرات به دست آمده با ترکیب آمینوسیلان اصلاح شد و کاربرد این نانوذرات در رنگبری رنگزاهای اسید آبی 92 و راکتیو آبی 19 مورد بررسی قرارگرفت. اثر عوامل مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ، pH و نمک روی حذف رنگزا مورد تجزیه و تحل...

[ 4 ] - ازناسیون فوتوکاتالیزوری رنگزاهای آزوی راکتیو با استفاده از فوتوکاتالیزور اکسید روی

در این تحقیق، ازناسیون فوتوکاتالیزوری دو ماده رنگزای آزوی راکتیو Reactive Red 2 (RR2) و Reactive Red 120 (RR120) در محلول آبی تحت اثر پرتو فرابنفش با استفاده از اکسید روی به عنوان فوتوکاتالیزور مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر میزان رنگبری مثل مقدار فوتوکاتالیزور، pH اولیه محلول، غلظت اولیه رنگزا و همچنین اثر نمک‌ها بررسی شد. اسپکتروفوتومتری UV/vis جهت تعیین میزان رنگبری مورد استفاده ...

[ 5 ] - بررسی ایزوترم و سینتیک رنگبری پساب رنگی نساجی حاوی رنگزاهای مستقیم و اسیدی با استفاده از هسته خرما

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزاهای آنیونی مستقیم و اسیدی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی هسته خرما مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای مستقیم آبی 78 (DB78)و رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36)به عنوان رنگزا‌های مدل انتخاب شدند. خصوصیات سطحی هسته خرما با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیر‌های مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه...

[ 6 ] - رنگبری رنگزاهای نساجی با استفاده از روش انعقاد الکتروشیمیایی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

در این تحقیق رنگبری دو رنگزای متال کمپلکس زرد و اسیدی مشکی (Acid Black 26 و Acid Yellow 59) از پساب‌های نساجی به روش انعقاد الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی انجام گرفته است. عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند هدایت الکتریکی، چگالی جریان، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی شد. در تحلیل سیستم‌های دوجزئی توسط اسپکتروفوتومتر قانون بیر ـ لامبرت به کار رفت و ان...

[ 7 ] - حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج

در این تحقیق، از مخروط کاج برای جذب رنگزای اسیدی زرد 36 (AY36) و رنگزای اسیدی قرمز 73(AR73) در محلول آبی استفاده شد. عامل‌های مؤثر بر حذف رنگزا مثل غلظت اولیه محلول رنگزا، pH، زمان تماس، نمک‌های معدنی و غلظت جاذب در دمای C 25 بررسی گردید. مطالعه در مورد سطح مخروط کاج با طیف‌گیری زیر قرمز (FTIR) انجام گردید. مطالعه عامل‌های مؤثر بر حذف رنگزا نشان داد که با افزایش غظت رنگزا و pHمیزان حذف رنگزا ت...

[ 8 ] - قابلیت رنگرزی منسوجات پشمی پیوند شده با کیتوسان با رنگزای اسیدی

در این تحقیق، قابلیت رنگرزی کالای پشمی اصلاح شده با پلی ساکارید کیتوسان با استفاده از انیدرید مورد بررسی قرارگرفت. منسوجات پشمی آسیله شده با سوکسینیک انیدرید در دو حلال دی متیل فرمامید و دی متیل سولفوکسید و پیوند شده با کیتوسان با رنگزای اسیدی رنگرزی شدند. بررسی رنگرزی با رنگزاهای اسیدی نشان داد که در نمونه عمل شده با کیتوسان نسبت به نمونه عمل نشده و نمونه آسیله شده جذب رنگزا و میزان K/S افزایش...

[ 9 ] - رنگبری رنگزاهای اسیدی با استفاده از کیتوسان در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

امروزه به منظور حذف آلودگی آب، از جاذب‌های ارزان قیمت استفاده می‌گردد. کیتوسان با دی‌استیله کردن بیوپلیمرکیتین به دست می‌آید و کیتین از نظر فراوانی در جهان دومین پلی‌ساکارید بعد از سلولز است. در این تحقیق رنگبری دو رنگزای آنیونی از پساب‌های نساجی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی انجام شده است. رنگزای مستقیم آبی 78 (Direct Blue 78) و رنگزای اسیدی مشکی 26 (Acid Black 26) به عنوان مدل انتخاب شده است...

[ 10 ] - رنگبری ازپساب حاوی یک ماده رنگزای کاتیونی با استفاده از جاذب ارزان قیمت کائولن

در این تحقیق، امکان استفاده از یک نمونه پودر معدنی ارزان قیمت (کائولن ایرانی) برای رنگبری از پساب حاوی رنگزای بازیک زرد 28 (BY28) مورد مطالعه قرار گرفت. کائولن توسط روش‌های آنالیز دستگاهی توزیع اندازه ذرات PSA، میکروسکوپ الکترونی پویشی، پراش اشعه X (XRD)، اسپکتروسکوپی فلوروسنس اشعه X (XRF) مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مختلف بر فرآیند جذب از جمله مقدار جاذب، غلظت ماده رنگزا در محلول، زمان ...

[ 11 ] - رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمرهندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی پوسته‌ تمرهندی مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک آبی 41 به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی پوسته تمرهندی با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه‌ رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم‌ (لانگمویر و فر...

[ 12 ] - بررسی کارآیی فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی جهت حذف رنگزای راکتیو قرمز198 از پساب رنگی

در این تحقیق، کارآیی روش تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود آهنی برای تصفیه پساب حاوی رنگزای راکتیو قرمز 198 در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر بازده فرآیند تصفیه مانند ولتاژ، زمان واکنش، غلظت الکترولیت، غلظت اولیه رنگزا و فاصله بین الکترودها بررسی شد. برای انجام آزمایشات از یک راکتور از جنس پلکسی گلاس با حجم مفید 2 لیتر استفاده گردید. نتایج نشان داد که فرآیند...

[ 13 ] - رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید

در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی‌های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات نوری، ثبات سایشی، ثبات در برابر عرق بدن در شرایط قلیایی و اسیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی مواد رنگزای به کار رفته قادر هستند پارچه پشمی را به فام قرمز تا...

[ 14 ] - تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون با استفاده از روش پیوند اشعه ماوراء بنفش به منظور جداسازی رنگزا‌های اسیدی در مقادیر pH مختلف

هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون در جداسازی رنگزا‌های اسیدی می‌باشد. نانوغشاها از طریق پیوند مونومرهای باردار اکریلیک اسید با استفاده از اشعه ماوراء بنفش بر سطح غشاهای اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی تهیه می‌گردد. غشاهای خام اولترافیلتراسیون با استفاده از روش وارونگی فازی به دست می‌آید. مشخصات غشاهای اصلاح شده اندازه‌گیری گردید و مناسب‌ترین نانوغشا به منظور تصفیه پساب‌های رنگی ...

[ 15 ] - تأثیر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی برخوردگی فولاد در محیط اسیدی و اثر مشارکتی یون کلرید و الکل‌ها

اثر بازدارندگی سطح فعال کاتیونی DTAB (دودسیل تری متیل آمونیوم برمید) برخوردگی فولاد کم کربن در محلول M1 HCl، با استفاده از روش کاهش وزن مورد بررسی قرار گرفت. جذب مولکول‌های سطح فعال بر سطح فولاد باعث ایجاد مانعی بر سطح فلز می‌شود و از کاهش وزن فلز بر اثر خوردگی در محلول اسیدی جلوگیری می‌کند. بازدارندگی ماده DTAB برخوردگی فلز، با افزایش غلظت ماده فعال سطحی در محلول اسیدی، افزایش می‌یابد. همچنین ...

[ 16 ] - بررسی عوامل مؤثر بر رنگبری پساب حاوی رنگزای راکتیو مشکی 5 به روش اُزُن‌دهی

در این تحقیق، رنگبری یک رنگزای راکتیو (راکتیو مشکی 5) به روش اُزُن‌دهی و با استفاده از اسپکتروفوتومتر نور مرئی ـ ماورا بنفش مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری شامل غلظت اُزُن، دور همزدن، pH، دما، غلظت رنگزا، حجم پساب و حضور انواع الکترولیت بررسی شد. نتایج نشان دادند که اُزُن‌دهی روشی بسیار مؤثر برای رنگبری کامل پساب حاوی ماده رنگزای راکتیو است و صرف نظر از غلظت ماده رنگزا، حجم پ...

[ 17 ] - رنگبری پساب‌ رنگی حاوی رنگزای آزوی اسیدی با فرآیند فوتوفنتون: عوامل عملیاتی و بررسی مقایسه‌ای

در این تحقیق، رنگبری پساب رنگی نساجی با استفاده از فرآیند فوتوفنتون مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای اسید آبی 92 به عنوان رنگزای آزوی اسیدی استفاده شد. عوامل مؤثر بر رنگبری در فرآیند فوتوفنتون مانند غلظت یون فرو، غلظت رنگزا و نمک‌های سدیم (استات، کربنات، نیترات و بیکربنات) بررسی شدند. حداکثر غلظت آهن استفاده شده برابر با مقدار مجاز آهن در پساب در نظر گرفته شد. افزایش غلظت رنگزا و وجود آنیون‌های اس...

[ 18 ] - رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با مواد رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید و یک رنگزای راکتیو

رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با سه ماده رنگزای دیسپرس بر پایه مشتقات نفتالیمید به همراه یک ماده رنگزای راکتیو بررسی شد. دو تا از این مواد رنگزا حاوی گروه استر و یکی از آنها حاوی گروه الکیل است. مواد رنگزای دیسپرس حاوی گروه استر به همراه رنگزای راکتیو قادرند پارچه‌های پلی‌استر و پنبه را به طور موفقیت‌آمیزی در روش دو مرحله‌ای یک حمامه رنگرزی نمایند. این مواد رنگزای دیسپرس نشان دادند ...

[ 19 ] - بررسی کاهش سمیت محلول رنگزای راکتیو و پساب واقعی نساجی با فرآیند نانوفوتوکاتالیز با استفاده از دافنیا مگنا

در این تحقیق، میزان رنگبری و کاهش سمیت محلول رنگی حاوی رنگزای نساجی راکتیو نارنجی 16 (RO16) و پساب واقعی نساجی به وسیله فرآیند نانوفوتوکاتالیز مورد بررسی قرار گرفت. عوامل مؤثر در رنگبری محلول رنگی مانند مقدار فوتوکاتالیست تیتانیا، غلظت رنگزا، pH و حضور نمک‌های معدنی بهینه‌سازی شدند. برای ارزیابی میزان کاهش سمیت، از روش زیست آزمونی در حضور دافنیا مگنا استفاده شد. سمیت پساب در شروع فرآیند تجزیه ف...

[ 20 ] - رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک با استفاده از فرآیند نانوفوتوکاتالیز: مطالعه در مقیاس پایلوت

در این تحقیق، رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک آبی 41 با فرآیند نانوفوتوکاتالیزی در حضور نانوذرات تیتانیای تثبیت‌ شده در داخل راکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک در مقیاس پایلوت (10 لیتر) انجام شد. دستگاه‌‌های اسپکتروفوتومتر و یون کروماتوگراف برای بررسی جزئیات رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک مورد استفاده قرار گرفتند. تأثیر عوامل مؤثر در راندمان فرآیند رنگ...

[ 21 ] - مروری بر رنگبری پسابهای رنگی با فرآیند جذب سطحی

با توجه به محدودیتهای سختگیرانه و رو به افزایشی که برای ترکیبات آلی از جمله رنگزاها در پسابهای صنعتی وضع شده است ضروریست که قبل از تخلیه، حذف شود. همچنین بسیاری از این رنگزاها در اثر واکنشهای گوناگون مواد جانبی سمی و سرطانزا تولید می کنند که برای موجودات زنده آبزی زیانبار است. روشهای مختلفی برای تصفیه پسابها وجود دارد. به دلیل تغییر زیاد ترکیب پساب نساجی بیشتر روشهای مرسوم کافی نیستند. به علاوه...

[ 22 ] - Mathematical modelling of an annular photocatalytic reactor for methylene blue degradation under UV light irradiation using rGO-ZnO hybrid

The application of heterogeneous photocatalysis in industrial scale has been hindered by a lack of simple mathematical models that can be easily applied to reactor design and scale-up. This work intends to use a simple mathematical model for predicting methylene blue (MB) degradation in a slurry-annular photocatalytic reactor using zinc oxide (ZnO) hybridized with reduced graphene oxide (rGO)-Z...

[ 23 ] - Preparation of polyacrylonitrile – titania electrospun nanofiber and its photocatalytic dye degradation ability

In this paper, polyacrylonitrile PAN - titania TiO2 electrospun nanofiber PAN/TiO2 nanofiber was prepared via a facile electrospinning method. The characteristics of the PAN/TiO2 nanofiber were investigated using SEM and FTIR. The nanofiber showed retained nanofiber structures and high photocatalytic efficiency under UV light for the degradation of Direct Red 80 DR80 and Direct Red 23 DR23 in w...

[ 24 ] - Photocatalytic Degradation of Textile Dyes Using Ozonation and Magnetic Nickel Ferrite Nanoparticle

Dye photodegradation using ozone and Nickel ferrite nanoparticle (NFN) as a photocatalyst was studied. The catalyst was synthesized and characterized by FT-IR, SEM and XRD. Textile dyes including Remazol Red RB (RRRB) and Direct Green B (DGB) were degraded as model compounds. Dye degradation was investigated using UV–Vis and ion chromatography (IC) analyses. The effect of catalyst dosage, pH, s...

[ 25 ] - Dye Removal from Single and Quaternary Systems Using Surface Modified Nanoparticle: Isotherm and Kinetics

In this paper, dye removal ability of the surface modified nanoparticle SMN copper ferrite from single and quaternary systems was investigated. Acid Blue 92 AB92, Direct Green 6 DG6, Direct Red 23 DR23 and Direct Red 80 DR80 were used as model compounds. The effect of surfactant concentration, adsorbent dosage, dye concentration and pH on dye removal was evaluated. The adsorption isotherm and k...

[ 26 ] - Adsorption Performance Indicator for Power Plant CO2 Capture on Graphene Oxide/TiO2 Nanocomposite

This study presents the adsorption performance indicator for the evaluation of thermal power plant CO2 capture on mesoporous graphene oxide/TiO2 nanocomposite. To begin, this adsorbent was synthesized and characterized using N2 adsorption-desorption measurements (BET and BJH methods), X-Ray Diffraction (XRD), Field Emission Scanning Electron Microsc...