کمال الدین قرنجیگ

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

[ 1 ] - بررسی اثر گروه های الکترون گیرنده مواد رنگزا بر عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای

سه ماده رنگزای آلی جدید دارای 9-بوتیل فنوتیازین به عنوان گروه الکترون دهنده و سیانو آکریلیک اسید، تیواکسوتیازولیدین و تترازول به عنوان گروه الکترون گیرنده توسط فرایندهای استاندارد از فنوتیازین به عنوان ماده اولیه تهیه شد. مواد رنگزای سنتز شده به روش کروماتوگرافی خالص ­شده و توسط روش­ های آنالیز دستگاهی مانند نقطه ذوب، 1HNMR، FT-IR...

[ 2 ] - بهینه‌سازی شرایط رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای روناس و دندانه آلومینیم سولفات بر اساس آزمایش‌های تاگوچی

در این پژوهش، رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای موجود در گیاه روناس با استفاده از دندانه آلومینیم سولفات بررسی شده است. در این راستا برای دستیابی به روش مطلوب رنگرزی ابتدا از روش طراحی آزمایش تاگوچی و سپس از روش تک‌عاملی استفاده شد. پارامترهای دما، زمان، نسبت L:G، جنس و pH حمام و نوع مواد کمکی (تعاونی) مصرفی در رنگرزی الیاف پشم بررسی شد. در این آزمون‌ها معیار انتخاب شرایط بهینه رنگرزی دستیابی به ...

[ 3 ] - مطالعه و بهینه‌سازی فرآیند استخراج مواد رنگزای گیاه اسپرک به کمک امواج فرا‌صوت

مواد رنگزای موجود در گیاه اسپرک با استفاده از انرژی فراصوت استخراج و سپس تبدیل به پودر و عصاره تغلیظ شده گردید. عوامل موثر بر بازده استخراج با استفاده از طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ بهینه‌سازی شد و تاثیر متغیرهای دما، زمان، توان فراصوت و pH حمام با استفاده از طرح مرکب مرکزی (CCD) مورد بررسی قرار گرفت. میزان 0.1 گرم پودر گیاه اسپرک درml 100 آب مقطر استخراج شده و دمای °C30، زمان40 دقیقه، توان ف...

[ 4 ] - مطالعه رفتار سینتیکی و قابلیت رنگرزی نخ پشمی با مواد رنگزای طبیعی روناس و قرمزدانه

در این پژوهش رفتار سینتیکی و قابلیت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده رنگزای طبیعی روناس و قرمزدانه مورد مطالعه قرار گرفت. سرعت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده رنگزای روناس و قرمزدانه در دماها و زمان‌های مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که سرعت رنگرزی نخ پشمی با دو ماده رنگزا از رابطه سرعت پترسون پیروی کرده و مقادیر ثابت سرعت آنها برای مواد رنگزای قرمزدانه و روناس به ترتیب برابر با 0.0341- 0.0031 و 0.0318- 0.0...

[ 5 ] - بهبود رنگ‌پذیری خامه پشمی مصرفی در فرش دستباف با مشتق زیست‌سازگار کیتوسان: مطالعه خواص رنگرزی و ثبات رنگی با ماده رنگزای طبیعی اسپرک

در این مطالعه، خامه پشمی مصرفی در فرش دستباف با مشتق زیست‌سازگار کیتوسان، یعنی ترکیب کیتوسان-دندریمر پلی پروپیلن ایمین (CS-PPI) نسل دوم اصلاح شد و ویژگی‌های رنگرزی و ثبات رنگی آن با ماده رنگزای طبیعی اسپرک بررسی شد. اثر مقدار ترکیب CS-PPI، pH رنگرزی و غلظت ماده رنگزا بر روی قابلیت رنگرزی پشم مطالعه شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار ترکیب CS-PPI، قابلیت رنگرزی، غلظت اشباع ماده رنگزا و عمق رن...

[ 6 ] - بررسی خواص فوتوولتاییک سلول‌های خورشیدی برپایه مخلوط مواد رنگزای ایندولینی

در این تحقیق، سلول‌های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزای آلی دو لایه بر پایه مواد رنگزای ایندولینی معرفی می‌شود. خواص طیف‌سنجی مخلوط محلول مواد رنگزا و در حالت جذب شده بر روی لایه دی‌اکسید تیتانیم به منظور تعیین تغییرات در طول موج‌های جذب بررسی گردید. ویـژگی‌هـای الـکتروشیمیایی هـر یک از مـخلوط‌هـا بررسی شد. اندازه‌گیری‌های پتانسیل اکسایش برای تمام مخلوط‌ها نشان دهنده انتقال ترمودینامیکی الکترون ...

[ 7 ] - بررسی کارایی روش طیف‌سنجی زیر‌قرمز نزدیک در شناسایی رنگزای طبیعی روناس از رنگزای مصنوعی، مورد استفاده در خامه فرش دستباف

با توجه به تفاوت قیمت و ارزش رنگزاهای طبیعی در مقابل مصنوعی، شناسایی این دو دسته در فرش دستباف از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق هدف بررسی روش طیف‌سنجی زیر قرمز نزدیک جهت شناسایی رنگزای طبیعی روناس از رنگزاهای مصنوعی مورد استفاده در فرش دستباف می‌باشد. برای انجام این مهم نمونه‌های نخ پشمی با دو نژاد بلوچی و کرمانشاهی با رنگزای طبیعی روناس با دندانه‌های زاج سفید و کلرید قلع و رنگزاهای م...

[ 8 ] - سنتز و کاربرد یک ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه ایندولین بر روی الیاف پلی‌استر

یک ماده رنگزای جدید بر پایه ایندولین با استفاده از فنوتیازین به عنوان ماده اولیه سنتز شد. در این راستا فنوتیازین با انجام یک‌سری واکنش‌های متوالی از قبیل آلکیل‌دار کردن، اکسایش، نیترودار کردن و احیاء به ماده رنگزای دیسپرس تبدیل شد. تمامی مواد واسطه و ماده رنگزای سنتز شده خالص گردید و به روش‌های دستگاهی مختلف از قبیل UV-Vis, DSC, FTIR, 1HNMR, 13CNMR و آنالیز عنصری شناسایی شدند. بررسی خواص اسپکتر...

[ 9 ] - ارزیابی روش‌های رنگ همانندی با به کارگیری تئوری تجزیه طیفی

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه عملکرد روش‌های مختلف رنگ همانندی می‌باشد. روش‌های بررسی شده در این تحقیق شامل رنگ همانندی بر اساس حدس اولیه آلن و روش تکرار بر اساس معادله اختلاف رنگ CIELAB (روش‌های کالریمتری) می‌باشد. علاوه بر این، روش‌های اسپکتروفوتومتری همچون روش حداقل مربعات مک گینس، روش تکرار، روش تکرار وزن داده شده و رنگ همانندی اسپکتروفوتومتری با استفاده از مقادیر محرکه رنگ پایه نیز مورد ...

[ 10 ] - کاربرد زیست جاذب پلیمری کیتوسان ـ دندریمر در رنگبری مواد رنگزای مستقیم: بهینه‌سازی با استفاده از RSM، بررسی سینتیک و ایزوترم جذب

در این مقاله، رنگبری محلول‌های رنگی حاوی مواد رنگزای مستقیم با استفاده از بیوجاذب پلیمری کیتوسان- دندریمر گزارش شده است. برای دستیابی به شرایط بهینه رنگبری از روش طراحی آزمایش‌های RSM استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمایش‌های جذب نشان داد که شرایط بهینه رنگبری عبارت بود از: 2= pH، غلظت ماده رنگزا: ppm75، زمان تماس: 30 دقیقه و دما: ⁰C 40 مقدار رنگبری مواد رنگزای مستقیم قرمز 23 و 81 با استفاده ...

[ 11 ] - سنتز و بررسی خواص رنگرزی یک ماده رنگزای اسیدی آبی مشتق از نفتالیمید بر روی الیاف پلی آمید

در این تحقیق سنتز یک ماده رنگزای اسیدی از طریق دی‌آزوتاسیون 4-آمینو-9- متوکسی پروپیل نفتالیمید به روش نیتروزیل سولفوریک اسید و جفت‌شدن نمک دی‌‌آزونیوم حاصله با جی اسید گزارش شده است. ماده رنگزای سنتز شده خالص‌شده و به روش‌های دستگاهی از قبیل FTIR, 1HNMR, DSC و UV-VIS شناسایی گردید. این ماده برای رنگرزی الیاف پلی‌آمیدی به کار برده شده و خواص رنگرزی آن از قبیل قابلیت رنگرزی، خواص ثباتی و ویژگی‌ها...

[ 12 ] - بررسی انحلال و خواص رنگرزی یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور مواد پراکنش‌‌کننده زیست‌سازگار توئین

در این تحقیق انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور محلول‌های آبی توئین 20 و توئین 80 مورد بررسی قرار گرفته و اثر عوامل مختلفی مانند زمان، دما و غلظت پراکنش‌کننده‌ها بر روی میزان انحلال ماده رنگزا در آب ارزیابی گردیده است. ضمن اینکه سینتیک انحلال ماده رنگزا در دماهای مختلف و با حضور پراکنش‌کننده‌های انتخابی مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش زمان، دما و غلظت پراکنش‌کننده‌ها میزان انح...

[ 13 ] - سنتز، شناسایی و بررسی خواص ماده رنگزای دیسپرس جدید بر پایه آزو با قابلیت حذف شدن در محیط قلیایی، بر روی الیاف پلی‌استر رنگرزی شده

در این تحقیق یک ماده رنگزای دیسپرس جدید از پارا آمینو بنزوئیک اسید به عنوان جزء نمک دی آزونیوم و 3-N,N- دی اتیل آمینواستانیلید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شد. ماده رنگزای دیسپرس سنتز شده به روش نوبلور خالص شده و به وسیله روش‌های دستگاهی DSC،FTIR ، Mass spectra،1HNMR ،13CNMR و UV-Visible شناسایی گردید. ماده رنگزای سنتز شده برای رنگرزی الیاف پلی‌استر به روش دمای بالا (HT) به کار رفت و خواص رنگرزی...

[ 14 ] - مطالعه خواص نوری4- (2- آمینو اتیلن)آمینو- N - آلیل-1،8- نفتالیمید، کوپلیمر تهیه شده بر پایه متیل‌متاکریلات و کاربرد آن به عنوان حسگر فلورسنتی pH

در این تحقیق خواص نوری ماده رنگزای 4- (2- آمینو اتیلن) آمینو- N - آلیل-1،8- نفتالیمید (1) و کوپلیمر متیل‌متاکریلات بررسی شده است. طیف نشری کوپلیمر ماده رنگزا به حالت فیلم نازک در ‌pH های مختلف اندازه‌گیری شد و به عنوان حسگر فلورسنتی pH درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد، شدت نشر فلورسانس فیلم پلیمری با افزایش pH کاهش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد. همچنین رفتار سولواتوکرومیزم ماده رنگزا با بررسی طیف جذبی و...

[ 15 ] - سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت هیبریدی جدید حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده و رنگدانه آلی تترا ایزوایندول

در این تحقیق، نانوکامپوزیت‌ هیبریدی جدید حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده با فلز آهن و رنگدانه آلی تترا ایزوایندول سنتز و شناسایی شد. مشخصه‌یابی و شناسایی نانوذرات اصلاح شده و نانوکامپوزیت هیبریدی سنتز شده با به کارگیری آزمون‌های پراش اشعه X (XRD)، طیف‌سنجی FT-IR، آزمون‌ EDX، آزمون تعیین سطح ویژه BET، طیف‌سنجی انعکاسی، گرماسنجی هم‌زمان (TG, DTA) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) انجام ش...

[ 16 ] - بررسی عوامل مؤثر برحذف ماده رنگزای راکتیو از محلول با استفاده از امولسیون حاوی نانو ذرات کیتوسان

امولسیونی از نانو ذرات کیتوسان از طریق افزایش تدریجی محلول پلی فسفات سدیم (SPP) به محلول کیتوسان (CS) تهیه شد. نتایج نشان داد که جذب رنگزای راکتیو آبی 19 (RB19) بر روی امولسیون کیتوسان حاوی نانو ذرات تحت تأثیر زمان تماس، غلظت اولیه ماده رنگزا، pH و دما می‌باشد. در یک غلظت اولیه ppm 160 و دمای 25 درجه سانتی‌گراد تحت شرایط بهینه (4=pH و نسبت کیتوسان به سدیم پلی فسفات برابر 2.85)، نانو امولسیون کی...

[ 17 ] - تعداد بردارهای ویژه لازم برای ارائه طیف انعکاسی رنگزاهای طبیعی

داده‌های طیفی، که اطلاعات با ارزشی را در اختیار می‌گذارند معمولا در تعداد ابعاد زیادی بسته به دقت دستگاه اندازه‌گیری گزارش می‌شوند. این در حالی است که در طی نیم قرن اخیر به کارگیری روش‌های ریاضی چون تحلیل اجزاء اصلی(PCA) نشان داده است که تعداد بردارهای ویژه داده‌های طیفی، بسیار محدود می‌باشد. در این پژوهش، با به کارگیری روش PCA برای یک مجموعه 629 تایی از نمونه‌های پشمی رنگرزی شده با رنگزاهای طب...

[ 18 ] - سنتز، کاربرد و بررسی خواص دو ماده رنگزای اسیدی جدید بر پایه نفتالیمید

دو ماده رنگزای مونو آزو اسیدی بر پایه نفتالیمید با به کار بردن 4-آمینو-N-متیل (بوتیل)-1، 8-نفتالیمید به عنوان جزء دی‌آزوته شونده و -J اسید به عنوان جزء جفت شونده سنتز شدند. مشتقات 4-آمینو N-آلکیل-8،1-نفتالیمید با استفاده از نیتروزیل سولفوریک اسید دی‌آزوته شد و با –J اسید جفت گردید. هر دو ماده رنگزای سنتز شده خالص‌سازی و به روش‌های دستگاهی مختلف از قبیل 1HNMR، FTIR، DSC و آنالیز عنصری شناسایی شد...

[ 19 ] - بررسی انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس نفتالیمیدی حاوی گروه کربوکسیلیک اسید در حضور پراکنش کننده‌های آنیونی و غیریونی

در این مقاله انحلال یک ماده رنگزای آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمید که حاوی گروه کربوکسیلیک اسید است در حضور پراکنش‌ کننده‌های آنیونی و غیریونی گزارش شده است. در این راستا عوامل مؤثر بر انحلال مادة رنگزا در آب حاوی مواد پراکنش‌کننده از قبیل دما، زمان و غلظت پراکنش‌‌کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهند که میزان انحلال مادة رنگزا با افزایش غلظت هر دو ماده پراکنش‌‌کنن...

[ 20 ] - تهیه پودر میکروکپسوله -βکاروتن با قابلیت استفاده در محیط‌های آبی

پودر میکروکپسوله -βکاروتن توسط ژلاتین به روش خشک کردن افشانه‌ای تهیه شد و خواص آن از لحاظ مناسب بودن ژلاتین برای کپسوله کردن β-کاروتن و همچنین مناسب بودن پودر برای استفاده در محیط‌های آبی مورد بررسی قرار گرفت. امولسیون تهیه شده دارای متوسط اندازه ذرات 2.83 میکرون بود. ساختار ذرات میکروکپسوله کروی با سطح نسبتاً صاف بود و حالت دندانه‌ای کمی داشت. پودر کپسوله شده دارای درصد بالایی از β-کاروتن بوده ...

[ 21 ] - بررسی عوامل مؤثر بر رنگبری یک رنگزای آزو راکتیو (C.I. Reactive Red 120) به روش فنتون

در این تحقیق اطلاعاتی در مورد کاربرد فرآیند فنتون به عنوان یک روش اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه پساب حاوی یک رنگزای آزو راکتیو (Reactive Red 120) گزارش شده است. برای به دست آوردن شرایط عملکرد مقرون به صرفه برای کاربرد فرآیند اکسیداسیون فنتون، تأثیر پارامترهای اصلی عملیات مثل میزان سولفات آهن، آب اکسیژنه، pH محلول، دما، غلظت اولیه رنگزا و حضور غلظت‌های متفاوت از کلرید سدیم و سولفات سدیم در مقیاس...

[ 22 ] - انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس نفتالیمید در حضور مواد فعال سطحی دو قلوی کاتیونی

انحلال یک ماده رنگزای مونو آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمد حاوی گروه استر در حضور مواد فعال سطحی کاتیونی مونومری (DTAB) و دو قلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که قدرت انحلال ماده رنگزای مورد بررسی در مایسل‌های مواد فعال سطحی کاتیونی دو قلو بیشتر از نمونه مرسوم مونومری می‌باشد. مطالعه اسپکتروفوتومتری ناحیه مرئی نشان داد که طیف جذبی و طول موج بیشینه جذب ماده رنگزای دیسپرس در حضور مایسل‌های ...

[ 23 ] - سنتز و کاربرد ماده رنگزای دیسپرس 3-(6-((4-اتیل2-هیدروکسی اتیل)آمینو)فنیل) دی آزینیل)-1، 3-دی‌اکسو- H1-بنزو [de] ایزوکوئینولین-2- (H 3)ایل) پروپانوئیک اسید

یک ماده رنگزای دیسپرس بر پایه نفتالیمید با به کار بردن 3-(6-آمینو-1، 3-دی‌اکسو-H1- بنزو [de] ایزوکوئینولین-2-(H3)-ایل) پروپانوئیک اسید به عنوان جزء دی‌آزوته شونده و N- اتیل-N- هیدروکسی اتیل آنیلین به عنوان جزء جفت شونده سنتز گردید. ماده رنگزای سنتز شده پس از خالص سازی به روش‌های آنالیز دستگاهی FTIR، 1HNMR، DSC و UV-Vis شناسایی گردید. ویژگی‌های اسپکتروفوتومتری ماده رنگزا در حلال‌های مختلف مورد ب...

[ 24 ] - رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمرهندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این تحقیق، قابلیت رنگبری رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از جاذب طبیعی پوسته‌ تمرهندی مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک آبی 41 به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی پوسته تمرهندی با استفاده از تبدیل فوریه مادون قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. تأثیر متغیرهای مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه‌ رنگزا و pH بررسی شد. ایزوترم‌ (لانگمویر و فر...

[ 25 ] - رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید

در این تحقیق، یکسری از مواد رنگزای مونوآزوی دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید شامل بوتیریک اسید بر روی پارچه پشمی به کار برده شدند. قابلیت رنگرزی مواد رنگزای جدید و ویژگی‌های رنگرزی آنها از قبیل یکنواختی، ثبات شستشویی، ثبات نوری، ثبات سایشی، ثبات در برابر عرق بدن در شرایط قلیایی و اسیدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که تمامی مواد رنگزای به کار رفته قادر هستند پارچه پشمی را به فام قرمز تا...

[ 26 ] - سنتز یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید بر پایه نفتالیمید و بررسی خواص ضد میکروبی آن

در این تحقیق، یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید از 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید سنتز و خواص ضد میکروبی آن بررسی شد. در این راستا 4-آمینو-N-پروپیل-8،1-نفتالیمید ابتدا با کلرو استیل کلرید و سپس با و با N,N-دی متیل دودسیل آمین واکنش داده شد تا یک ماده رنگزای کاتیونیک جدید با گروه رنگساز نفتالیمیدی به دست آمد. ماده رنگزای سنتز شده به ‏روش تبلور مجدد و کروماتوگرافی لایه نازک خالص‏سازی شده و از طریق تحل...

[ 27 ] - رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با مواد رنگزای دیسپرس جدید بر پایه نفتالیمید و یک رنگزای راکتیو

رنگرزی یک حمامه پارچه‌های پلی‌استر و پنبه با سه ماده رنگزای دیسپرس بر پایه مشتقات نفتالیمید به همراه یک ماده رنگزای راکتیو بررسی شد. دو تا از این مواد رنگزا حاوی گروه استر و یکی از آنها حاوی گروه الکیل است. مواد رنگزای دیسپرس حاوی گروه استر به همراه رنگزای راکتیو قادرند پارچه‌های پلی‌استر و پنبه را به طور موفقیت‌آمیزی در روش دو مرحله‌ای یک حمامه رنگرزی نمایند. این مواد رنگزای دیسپرس نشان دادند ...

[ 28 ] - رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک با استفاده از فرآیند نانوفوتوکاتالیز: مطالعه در مقیاس پایلوت

در این تحقیق، رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک آبی 41 با فرآیند نانوفوتوکاتالیزی در حضور نانوذرات تیتانیای تثبیت‌ شده در داخل راکتور ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک در مقیاس پایلوت (10 لیتر) انجام شد. دستگاه‌‌های اسپکتروفوتومتر و یون کروماتوگراف برای بررسی جزئیات رنگبری و معدنی شدن رنگزای بازیک مورد استفاده قرار گرفتند. تأثیر عوامل مؤثر در راندمان فرآیند رنگ...

[ 29 ] - مطالعه مشخصه‌های رنگی الیاف طبیعی رنگرزی شده با مواد رنگزای طبیعی

امروزه به دلیل اهمیت و توجه بسیار زیاد به مسائل زیست محیطی تمایل به استفاده از مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی منسوجات افزایش یافته است. در این راستا کاربرد مواد تعاونی نساجی در حین، قبل و یا بعد از فرآیند رنگرزی نیز به سمت استفاده از مواد طبیعی سوق یافته است. به عنوان مثال، استفاده از دندانه های گیاهی به جای دندانه های معدنی یا فلزی در رنگرزی الیاف طبیعی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هرچند که جا...

[ 30 ] - مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول‌های خورشیدی

انواع زیادی از مواد رنگ‌دهنده مستخرج از منابع گیاهی، حیوانی و میکروبی با کاربردهای متنوع مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند. پژوهش‌های زیادی روی منابع رنگ‌دهنده طبیعی جدید همراه با فناوری‌های ارزان و سازگار با محیط زیست برای تولید و کاربرد گسترده در حوزه‌های مختلف در حال انجام است. این مقاله مروری بر آخرین پژوهش‌های انجام شده در حوزه کاربرد مواد رنگ‌دهنده طبیعی با تمرکز بر توسعه فناوری رنگرزی ط...

[ 31 ] - مروری بر سلول‌های خورشیدی دوپشته حساس‌شده به مواد رنگزا

سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا به دلیل قیمت پایین و سهولت تولید مورد توجه می‌‌‌‌‌باشند. رویکرد جدید در این فناوری استفاده هم‌زمان از دو یا چند ماده رنگزا در یک سلول خورشیدی حساس‌شده به مواد رنگزا تحت عنوان سلول خورشیدی دوپشته است. یک سلول خورشیدی دوپشته متشکل از حداقل دو زیر سلول بوده که هم‌زمان نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌‌‌‌‌کند، در ...

[ 32 ] - مروری بر اثرات گروه‌های مختلف الکترون‌گیرنده مواد رنگزا بر روی ویژگی‌های اپتیک و الکترونیک سلول‌های خورشیدی

مواد رنگزا با قابلیت استفاده در سلول‌های خورشیدی نیاز به یک و یا بیشتر استخلاف الکترون‌گیرنده دارند تا بتوانند بر روی ساختار اکسید فلزی جذب شوند. این اتصال سبب تزریق الکترون به ساختار اکسید فلزی شده که اولین مرحله در فرآیند تولید جریان الکتریکی در سلول خورشیدی است. برای طراحی یک مولکول با بازده تبدیل بالا، آگاهی کامل از طبیعت گروه‌های الکترون‌گیرنده دارای اهمیت به‌سزایی است. اسید کربوکسیلیک و س...

[ 33 ] - مروری بر روش های تهیه لایه های نازک دی اکسید تیتانیم برای استفاده در سل های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا

در دو دهه گذشته نسل سوم سل‌های خورشیدی یعنی سل‌های خورشیدی حساس به مواد رنگزا یا سل‌های گراتزل نسبت به سـل‌های سیلیکـونی به دلیل قیمت پایین تولید و راندمان نسبتا بالای تبدیل نور به جریان الکتریسیته بسیار مورد توجه قرارگرفته‌اند. یکی از بخش‌های مهم سل‌های خورشیدی حساس به مواد رنگزا لایه اکسید تیتان پوشش داده شده بر روی لایه FTO می‌باشد که نقش دریافت کننده الکترون تهیج یافته ماده رنگزا و انتقال آ...

[ 34 ] - مروری بر مواد رنگزای طبیعی مورد استفاده در سلول‌های خورشیدی نانو ساختار

مواد رنگزا یکی از اجزاء اصلی سلول‌های خورشیدی نانوساختار است که نقش تولید الکترون را برعهده دارد. یکی از مهمترین طبقات مواد رنگزای قابل استفاده در سلول‌های خورشیدی، مواد رنگزای طبیعی است که به دلیل قیمت پایین و عدم وجود مخاطرات محیط زیستی بسیار مورد توجه هستند. اجزاء متنوعی از گیاهان مانند گلبرگ گل‌ها، برگ و پوست درختان به عنوان مواد حساس کننده در سلول‌های خورشیدی استفاده شده و عملکرد آنها مورد...

[ 35 ] - مروری بر روشهای شناسایی روناس و ترکیبات آن در منسوجات و آثار هنری

اطلاعات میکروسکوپی و مولکولی و همچنین توزیع و پراکندگی ترکیب شیمیایی مواد رنگزای به کار برده شده در آثار نفیس هنری می تواند در یافتن پاسخ برای روش خلق اثر ، اصل بودن اثر، اصل بودن آن و همچنین تخمین شرایط فیزیکی و محیطی مناسب برای نگهداری اثر کمک نماید. از اینرو شناسایی ترکیبات به کار رفته در تابلو های نقاشی و آثار هنری به منظور تعیین قدمت، باز سازی و نگهداری از آنها، مورد توجه قرار گرفته است. د...

[ 36 ] - The Synthesis of Poly(amidoamine) Dendrimer: Dyeing and Fluorescence Properties

The synthesis of a new yellow fluorescent 4-(2-methylamino)-ethyloxy-N-PAMAM-1,8-naphthalimide from zero generation has been described. The chemical structure of synthesized dendrimers was confirmed using FT-IR, 1HNMR and DSC techniques. The new materials are comprised of a 1,8-naphthalimide fluorophore having a substituent at C-4 position. The synthesized compounds (P2 and P3) were ...

[ 37 ] - Dyeing Properties and Color Fabrics Using Natural Dye and Mordant

An ecological approach has been obtained by using natural dyes and mordant for dyeing process. Fabrics dyed using myrobalan extract as natural mordants and green dye. A red color were obtained by using theses mordants. The color of dyed fabrics was investigated in CIELab L, a and b and K/S values. Finally, all dyed fabrics were tested for wash and light fastness properties as per ISO standard t...

[ 38 ] - Investigation the effect of substrate photo-electrode based on screen method on performance of dye-sensitized solar cells

In this paper we studied preparation of working films of dye-sensitized solar cells using screen printed method. The organic dye based on phenoltiazine with cyanoacrylic acid as the electron donor group utilized as photosensitizer. Fluorine-doped thin oxide FTO coated glass is transparent electrically conductive and ideal for use in dye-sensitized solar cells. FTO glass was coated by screen pri...

[ 39 ] - Investigation of Indigo/thioindigo Tandem Dye-Sensitized Solar Cells

In this paper we used two free-metal organic dyes (dye 1 and dye 2) based on indigo and thioindigo with cyanoacrylic acid as the electron acceptor group. The proposed dyes were sensitized from naphalene as the starting material by standard reactions and characterized by different analytical techniques and UV-Visible spectroscopy after purification. Spectrophotometric measurements of the organic...

[ 40 ] - Green Dyeing of Silk Fabrics in the Presence of Pomegranate Extract as Natural Mordant

An ecological approach has been obtained by using natural dyes and mordant for dyeing process. Silk fabrics dyed using natural mordants: powder of sour pomegranate and sweet pomegranate and mixture them. A beautiful red color were obtained by using theses mordants. The color of dyed silk fabrics was investigated in CIE Lab L, a and b and K/S values. Finally, all dyed fabrics were tested for was...

[ 41 ] - Synthesis and Characterization of Indoline-based organic sensitizers for photoelectrochemical cells

In this paper we designed and prepared three free-metal organic days Dye 1, Dye 2 and Dye 3 based on indoline with n-phenly substituents iminodibenzyl as the electron donor group. We used cyanoacrylic acid substituent as the electron acceptor anchoring group in organic dyes. The proposed dyes were prepared from iminodibenzyl as the starting material by standard reactions and characterized by di...

[ 42 ] - Novel Cationic Dye Based on Naphthalimide: Part 1: Synthesis, Characterization and Evaluation of Biology Efficacy as Antimicrobial Agent

In this paper, synthesis and antimicrobial properties of cationic dye were investigated. 4-acetylamino-N-2-aminomethylpyridine-1,8-naphthalimide was reacted with 1-bromobutane as the alkylating agent and a cationic dye was obtained. The final product was purified by column chromatography method. The chemical structure of the novel cationic dye and its intermediates was chracterisized by using F...

[ 43 ] - Acid azo dyes for efficient molecular photovoltaic: study of dye-sensitized solar cells performance

In this paper we sensitized three free-metal azo days Dye 1, Dye 2 and Dye 3 based on 1,8-naphthalimide with n-propyl as the electron donor group. We used sulfonic acid and hydroxyl substituents as the electron acceptor anchoring group in synthesized dyes. The proposed dyes were sensitized from acenaphthene as the starting material by standard reactions and characterized by different techniques...

[ 44 ] - Synthesis and Application of Two Organic Dyes Based on Indoline in Dye-Sensitized Solar Cells

In this paper we sensitized two new organic days dye 1 and dye 2 based on thioindigo with phenothiazine as the electron donor group. We used acrylic acid and cyanoacrylic acid as the electron acceptor anchoring group in dye 1 and dye 2 respectively. The proposed dyes were sensitized from phenothiazine as the starting material by standard reactions and characterized by different techniques such ...

[ 45 ] - Natural dyes extracted from black carrot and bramble for Dye-Sensitized Solar Cells

Two different natural dyes containing anthocyanin extracted from black carrot and bramble from Iran. Spectrophotometric evaluations of the natural dyes in solution and on a TiO2 substrate were carried out in order to assess changes in the status of the natural dyes. The results show that the natural dyes indicate buthochromic shift on the TiO2 substrates. The chemical adsorption of natural dyes...

[ 46 ] - Synthesis, characterization, and textile application of novel disperse dyes

In this paper, two novel alkali clearable disperse dyes were synthesized. 4-flourosulfonyl aniline and 2-nitro-4-flourosulfonyl aniline were utilized as the diazo components and 2- naphthol as the coupling component. The DSC, FTIR, 1HNMR and UV-Vis analyses were used to characterize the synthesized intermediates and dyes. The synthesized dyes were used to dye polyester fibers and their dyeing p...

[ 47 ] - Effect of Additional Hydroxyl Group On Dissolution Of Azo Dyes derived from N-carboxylic acid-1,8-naphthalimide in aqueous solutions containing various surface active agents

Dissolution of azo dyes derived from N-carboxylic acid-1,8-naphthalimide was studied in aqueous solutions containing formaldehyde condensation of naphthalenesulphonic acid and fatty alcohol ethylene oxide compound surfactants and effect of additional hydroxyl group on chemical structure of dye on dissolution was investigated. In addition, the effect of important factors on dissolution of used d...

[ 48 ] - A Dual colorimetric and Fluorometric Anion Sensor Based on Polymerizable 1, 8-Naphthalimide Dye

A new polymerizable fluorescent sensor based on the photoinduced electron transfer PET for the selective determination of fluoride ions in DMF solutions has been synthesized. The sensing system was prepared by incorporating 4-Amino-1,8-naphthalimide derivatives containing thiourea side chain at the amino moiety AFTN as a neutral F- selective flourophore and was characterized by use of the DSC, ...

[ 49 ] - Synthesis and Application of Two Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells

In the present study, two new organic dyes based on indigo were prepared and used as sensitizers in dye-sensitized solar cells. To this end, indoxyl was utilized as the electron donor and cyanoacrylic acid as the electron acceptor anchoring groups. These dyes together with their corresponding intermediates were purified and characterized by FTIR, 1HNMR, 13CNMR, elemental analysis and UV-Visible...

[ 50 ] - A Kinetic study on the dissolution of two naphthalimide based synthesized disperse dyestuffs in the presence of dispersing agents

The controlling kinetics of the water solubility of two synthesized mono azo naphthalimide based disperse dyestuffs in the presence of two different dispersing agents namely Irgasol DAM and lyoprint EV agents at various temperatures were investigated. An exponential rate equation was found to describe the dissolution process. The addition of Irgasol DAM and Lyoprint EV dispersing agents increas...

[ 51 ] - Novel Naphthalimide Based Azo Disperse Dyes for Dyeing of Polyester Fabrics

A series of monoazo disperse dyes based on naphthalimide was synthesized using N-alkylcarboxylic acid-1,8-naphthalimide as diazo component and N,N-diethylaniline derivatives as a coupling components. 4-amino-N-ethanoic (propanoic) acid-1,8-naphthalimide was synthesized from 4-nitro-1,8-naphthalic anhydride by imidation and subsequent reduction reactions. These compounds were diazotized and furt...

[ 52 ] - بهینه‌سازی استخراج مواد رنگزای روناس به روش سطح پاسخ و بررسی خواص رنگرزی

در این پژوهش از مدل طرح مرکب مرکزی سطح پاسخ برای بهینه‌سازی استخراج مواد رنگزای موجود در ریشه گیاه روناس به وسیله دستگاه شیکر انکوباتور استفاده شد. شرایط بهینه برای پارامترهای مورد بررسی شامل pH، زمان و دما به ترتیب 6.57، 63.88 دقیقه و °C 47.46 اندازه‌گیری شد. پاسخ هر آزمون توسط اندازه­گیری شدت جذب نور در  nm413 به دست آمد. آزمایش‌های تجربی برای شرایط بهینه به دست آمده از مدل انتخابی، اختلاف نا...