بررسی هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی p53 و کاسپاز سه در جوجه های گوشتی متعاقب تنش فیزیولوژیک و ارزیابی اثر محافظتی مکمل کروم

نویسندگان

  • حسن مروتی استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه، ارزیابی کارایی مکمل کروم در برابر آسیب‌های ناشی از تنش فیزیولوژیک و بررسی روند آپوپتوز در بافت لنفاوی بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی به واسطه ارزیابی ایمونوهیستوشیمی پروتئین‌های p53 و کاسپاز 3 بود. به همین منظور از 320 قطعه جوجه نر سویه تجاری راس، در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح تنش (بدون تنش و تنش) و چهار سطح کروم از منبع کروم- متیونین(صفر، 1000، 2000 و 3000 میکروگرم در کیلوگرم جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تنش فیزیولوژیک با افزودن دگزامتازون به جیره در دوره سنی 24-17 روزگی القاء گردید. در انتهای دوره پرورش، پرنده‌های گروه‌های مختلف آسان‌کشی شدند و از بورس فابریسیوس نمونه‌برداری گردید و نمونه‌ها مورد ارزیابی هیستوموفومتری و ایمونوهیستوشیمی قرار گرفت. القائ تنش فیزیولوژیک، موجب تغییر در قطر کورتکس و مدولای فولیکول‌های لنفاوی بورس فابریسیوس در گروه‌های آزمایشی گردید. بر اساس نتایج حاصل، افزایش سطح کروم جیره با استفاده از مکمل کروم- متیونین ، اثرات منفی تنش بر بافت لنفاوی بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی را کاهش می دهد. همچنین تنش فیزیولوژیک میزان بیان پروتئینp53 و کاسپاز3 را در بافت لنفاوی بورس فابریسیوس افزایش داد(05/0P<). با افزایش سطح کروم در جیره، میزان بروز این پروتئین‌ها کاهش یافت(05/0P<).

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر استفاده از مکمل کروم - متیونین بر کاهش اثرات منفی ناشی از تنش فیزیولوژیک در جوجه های گوشتی

هدف این مطالعه بررسی اثر مکمل کروم - متیونین بر فراسنجه‌های خونی و ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش حاد بود. از 126 قطعه جوجه نر نژاد راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار و سه تکرار و 14 قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارها عبارت بودند از 1) جیره پایه بدون مکمل کروم و تنش (شاهد منفی)، 2) جیره پایه بدون مکمل کروم و تحت تنش (شاهد مثبت)، 3) جیره پایه با 1000 ppb مکمل کروم و تحت تنش. با افزود...

متن کامل

مطالعه هیستومورفومتری لوزه سکومی، بورس فابریسیوس و تیموس جوجه های گوشتی تغذیه شده با گیاه نعناع فلفلی

به منظور تعیین تاثیر نعناع فلفلی (Mentha piperita) به عنوان یک گیاه تحریک کننده ایمنی بر ویژگی‌های بافتی بورس فابریسیوس، لوزه سکومی و تیموس، تعداد  40 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه نژاد راس 308 با استفاده از طرح کاملاً تصادفى به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. چهار گروه اول، گروه‌های آزمایش و گروه آخر، گروه شاهد درنظر گرفته شد. پودر خشک نعناع در گروه‌های آزمایشی به ترتیب به میزان 40،20،10 و 80 گرم به ازا...

متن کامل

مطالعه اثر ترکیب آویشن (Thymus vulgaris) و بادَرَنجبویه (Melissa officinalis) بر تغییرات هیستومورفومتری بورس فابریسیوس و تیترخونی به دست آمده از واکسن نیوکاسل در جوجه های گوشتی

این تحقیق در ادامه مطالعات گذشته طراحی شده است با این تفاوت که بررسی اثرات بادرنجبویه و آویشن بر سیستم ایمنی طیور به روش هیستولوژی برای اولین بار مطرح شده است. در این مطالعه تعداد 40 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد تجاری راس 308 تهیه شد. ترکیب پودر آویشن و بادرنجبویه به میزان 5 گرم در کیلوگرم به جیره غذایی در گروه تیمار اضافه گردید. پرندگان در روزهای 10، 24 و 42 روزگی از لحاظ میزان تیتر...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 4

صفحات  77- 86

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023