بررسی پاسخ‌گویی شبکه توزیع هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

نویسندگان

  • جمشید آقایی دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
  • سجاد شفیعی دانشگاه فنی و حرفه‌ای امام رضا (ع) - دانشکده مهندسی برق
  • طاهر نیکنام دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
چکیده

در این مقاله یک مدل جامع و دقیق برای بررسی تأثیر خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع مسکونی ارائه شده است. به‌منظور ارزیابی تأثیر این خودروها بر روی شبکه توزیع، مشخصات آن‌ها به‌صورت دقیق مدل شده است. این مشخصات شامل ظرفیت باتری، مشخصه حالت شارژ و مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ باتری است. به‌منظور ارزیابی و بررسی تأثیر نرخ رشد سطح نفوذ خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع، مدل ارائه‌شده بر روی یک سیستم 33 باسه اعمال شده است. نتایج نشان می‌دهد، که به‌علت افزایش سطح نفوذ این خودروها مقدار بیشینه بار، تلفات و نسبت بیشینه به متوسط بار افزایش می‌یابد. بنابراین به‌منظور کاهش مقدار بیشینه بار، تلفات و نسبت بیشینه به متوسط بار برنامه‌های پاسخ‌گویی بار ارائه شده است. برای اجرای برنامه‌های پاسخ‌گویی بار، برنامه زمان استفاده در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که برنامه‌های پاسخ‌گوی بار باعث کاهش مقدار پیک‌بار، تلفات و نسبت پیک‌بار به متوسط بار می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی پاسخ گویی شبکه توزیع هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

در این مقاله یک مدل جامع و دقیق برای بررسی تأثیر خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع مسکونی ارائه شده است. به منظور ارزیابی تأثیر این خودروها بر روی شبکه توزیع، مشخصات آن ها به صورت دقیق مدل شده است. این مشخصات شامل ظرفیت باتری، مشخصه حالت شارژ و مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ باتری است. به منظور ارزیابی و بررسی تأثیر نرخ رشد سطح نفوذ خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل ات...

متن کامل

مدیریت و کمینه‌سازی هزینه انرژی با ساختار نیروگاه مجازی و در نظر گرفتن خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

نیروگاه‌های مجازی از جمله مواردی هستند که پس از تجدید ساختار سیستم‌های قدرت وارد شبکه شده‌اند. این نیروگاه‌ها، در حقیقت مجموعه‌ای از مشترکین هستند که توانایی مصرف و تولید توان دارند. با گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه، مدیریت انرژی در این نوع نیروگاه‌ها نیازمند تحقیق و بررسی بیش‌تری است چرا که این خودروها توانایی دریافت و تزریق توان از / به شبکه را دارند. از این رو...

متن کامل

برنامه ریزی بهره برداری خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه با برنامه پاسخ گویی بار

در این پایان نامه به منظور ارزیابی تأثیر خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع یک مدل جامع برای خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه ارائه شده است.مدل ارائه شده بر روی یک شبکه 33 باسه اعمال شده است. به منظور کاهش اثرات نامطلوب ناشی از تأثیر گسترده این خودروها برنامه پاسخ گویی بار ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که برنامه پاسخ گویی بار اثرات منفی ناشی از این خود...

مدیریت و کمینه سازی هزینه انرژی با ساختار نیروگاه مجازی و در نظر گرفتن خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

نیروگاه های مجازی از جمله مواردی هستند که پس از تجدید ساختار سیستم های قدرت وارد شبکه شده اند. این نیروگاه ها، در حقیقت مجموعه ای از مشترکین هستند که توانایی مصرف و تولید توان دارند. با گسترش استفاده از خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه، مدیریت انرژی در این نوع نیروگاه ها نیازمند تحقیق و بررسی بیش تری است چرا که این خودروها توانایی دریافت و تزریق توان از / به شبکه را دارند. از این رو...

متن کامل

بررسی تاثیر خودروهای هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع و به حداقل رساندن تاثیرات منفی با کنترل شارژ و دشارژ خودروها

جایابی و احداث پارکینگ خودروهای هیبریدی به منظور تجمیع این نوع خودروها در یک مکان علاوه بر هدفمند کردن افزایش بار مورد تقاضا توسط این خودروها می تواند راهکاری نوین جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با استفاده از ظرفیت ذخیره سازی توان توسط باتریهای این خودروها باشد. علاوه براین استفاده از پتانسیل ذخیره¬سازی توان توسط این خودروها می تواند باعث کنترل شاخص های بهره برداری از شبکه توزیع و احیانا باعث بهبود ...

15 صفحه اول

مدیریت توان اکتیو و راکتیو شبکه توزیع هوشمند با استفاده از خودروهای الکتریکی به‌صورت مسئلۀ خطی آمیخته با اعداد صحیح

خودروهای الکتریکی (EVs) ازجمله بارهای جدید روبه‌رشد در شبکه‌های توزیع هستند. افزایش تعداد خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع به افزایش تقاضای انرژی شبکه منجر می‌شود. در صورت نبود مدیریت بر الگوی دریافت انرژی آنها از شبکه، ممکن است ولتاژ باس‌ها و بارگذاری خطوط از محدوده مجاز خود خارج شوند. همچنین برای شارژ و دشارژکردن باتری خودروها در زمان اتصال به شبکه، از ادوات الکترونیک قدرت با ‌عنوان شارژر استف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 47  شماره 1

صفحات  11- 20

تاریخ انتشار 2017-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021