طاهر نیکنام

دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

[ 1 ] - بررسی پاسخ‌گویی شبکه توزیع هوشمند به عملکرد خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

در این مقاله یک مدل جامع و دقیق برای بررسی تأثیر خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه بر روی شبکه توزیع مسکونی ارائه شده است. به‌منظور ارزیابی تأثیر این خودروها بر روی شبکه توزیع، مشخصات آن‌ها به‌صورت دقیق مدل شده است. این مشخصات شامل ظرفیت باتری، مشخصه حالت شارژ و مقدار انرژی موردنیاز برای شارژ باتری است. به‌منظور ارزیابی و بررسی تأثیر نرخ رشد سطح نفوذ خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل ات...

[ 2 ] - ارائه روش اندازه‌گیری سریع جهت بهره‌برداری بهینه ظرفیت SVC به منظور کاهش فلیکر کوره‌های قوس الکتریکی

بهره‌بردارن شبکه‌های الکتریکی به منظور جبران‌سازی توان راکتیو، افزایش کیفیت توان، کاهش نوسانات ولتاژ و فلیکر، از ادواتی نظیر SVC استفاده می‌نمایند. میزان اثربخشی تجهیزات ذکرشده در شبکه قدرت جهت کاهش نوسانات ولتاژ، فلیکر و جبران توان راکتیو، نیازمند افزایش سرعت پاسخ‌گویی این تجهیزات می‌باشد. در هنگام طراحی این تجهیزات جبران‌ساز، جهت افزایش سرعت پاسخ‌گویی باید به قسمت‌های مختلف آن‌ها از قبیل مدار...

[ 3 ] - طراحی بهینه ریزشبکه‌های مسکونی با در نظر گرفتن وقوع خطا و احتمال خاموشی

یکی از مباحث قابل توجه شبکه قدرت در سال‌های اخیر پیدایش ریزشبکه‌ها می‌باشد. طراحی بهینه یک ریزشبکه شامل انتخاب بهترین ترکیب از گزینه‌های موجود (واحدهای تولید پراکنده، سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی و برنامه‌های پاسخ‌گویی بار) برای تامین بار مصرفی به منظور حذاقل‌سازی هزینه‌های ریزشبکه می‌باشد. در این مقاله مدلسازی جامعی برای مسئله طراحی بهینه ریزشبکه‌های مسکونی با لحاظ کردن واحدهای تولید پراکنده تجدی...

[ 4 ] - Synchronization of Microgrid Considering the Dynamics of V2Gs Using an Optimized Fractional Order Controller based Scheme

In this work, a new control scheme for synchronization of AC microgrids with upstream power grid is presented. The effects of V2Gs (vehicle to grid) dynamics on synchronization process is studied. This new control approach is based on the optimal fractional calculus and has been developed for synchronization of the microgrid. The V2Gs effect on the dynamics of the microgrid is analyzed through ...