سیدناصر هاشمی‌پور

دانشکده مهندسی برق و الکترونیک - دانشگاه صنعتی شیراز

[ 1 ] - ارائه روش اندازه‌گیری سریع جهت بهره‌برداری بهینه ظرفیت SVC به منظور کاهش فلیکر کوره‌های قوس الکتریکی

بهره‌بردارن شبکه‌های الکتریکی به منظور جبران‌سازی توان راکتیو، افزایش کیفیت توان، کاهش نوسانات ولتاژ و فلیکر، از ادواتی نظیر SVC استفاده می‌نمایند. میزان اثربخشی تجهیزات ذکرشده در شبکه قدرت جهت کاهش نوسانات ولتاژ، فلیکر و جبران توان راکتیو، نیازمند افزایش سرعت پاسخ‌گویی این تجهیزات می‌باشد. در هنگام طراحی این تجهیزات جبران‌ساز، جهت افزایش سرعت پاسخ‌گویی باید به قسمت‌های مختلف آن‌ها از قبیل مدار...