طراحی بهینه ریزشبکه‌های مسکونی با در نظر گرفتن وقوع خطا و احتمال خاموشی

نویسندگان

  • سیروس محمدی استادیار - گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران
  • طاهر نیکنام استاد - گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران
  • محمدجواد کیانی استادیار - گروه مهندسی برق والکترونیک، دانشکده مهندسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
  • محمود زاده باقری استادیار، گروه مهندسی برق والکترونیک، دانشکده مهندسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
  • مهرداد موحدپور گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
چکیده

یکی از مباحث قابل توجه شبکه قدرت در سال‌های اخیر پیدایش ریزشبکه‌ها می‌باشد. طراحی بهینه یک ریزشبکه شامل انتخاب بهترین ترکیب از گزینه‌های موجود (واحدهای تولید پراکنده، سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی و برنامه‌های پاسخ‌گویی بار) برای تامین بار مصرفی به منظور حذاقل‌سازی هزینه‌های ریزشبکه می‌باشد. در این مقاله مدلسازی جامعی برای مسئله طراحی بهینه ریزشبکه‌های مسکونی با لحاظ کردن واحدهای تولید پراکنده تجدیدپذیر، سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی و بارهای قابل کنترل انجام شده است. این مدل رفتار تصادفی ذاتی منابع انرژی تجدیدپذیر و عدم قطعیت در پیش‌بینی بار الکتریکی را در نظر گرفته و مدل‌های تصادفی مناسبی برای آنها انتخاب شده است. همچنین وقوع خطا و احتمال وقوع خاموشی در طراحی بهینه ریزشبکه‌های مسکونی جهت افزایش قابلیت اطمینان و کارایی آنها و توسعه مدل‌های پیشین در نظر گرفته شده و به تابع هدف مساله اضافه شده است. برای یافتن پاسخ بهینه، مسئله طراحی ریزشبکه‌ها به صورت یک مسئله بهینه‌سازی با هدف حداقل‌سازی مجموع هزینه‌های طرح توسعه ریزشبکه مدلسازی و پاسخ بهینه با الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان تعیین می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

احتمال خاموشی شبکه رله شناخت با در نظر گرفتن پیوند تداخلی کاربران اولیه بر رله و گیرنده ثانویه

شبکه رله شناختی طرحی برای حذف مشکل محدودیت طیفی و گسترش محدوده ارسال در مخابرات بی‌سیم می‌باشد. این راهبرد اجازه می‌دهد که کاربران ثانویه از یک باند فرکانسی، که به شبکه اولیه اختصاص داده شده، استفاده کنند. در این شبکه از یک رله برای گسترش محدوده ارسال و بهبود احتمال خاموشی استفاده می‌شود. در صورت عدم مدیریت صحیح بر توان ارسالی، ممکن است هر یک از کاربران اولیه و ثانویه سبب ایجاد تداخل در ارسال ا...

متن کامل

احتمال خاموشی شبکه رله شناخت با در نظر گرفتن پیوند تداخلی کاربران اولیه بر رله و گیرنده ثانویه

شبکه رله شناختی طرحی برای حذف مشکل محدودیت طیفی و گسترش محدوده ارسال در مخابرات بی‌سیم می‌باشد. این راهبرد اجازه می‌دهد که کاربران ثانویه از یک باند فرکانسی، که به شبکه اولیه اختصاص داده شده، استفاده کنند. در این شبکه از یک رله برای گسترش محدوده ارسال و بهبود احتمال خاموشی استفاده می‌شود. در صورت عدم مدیریت صحیح بر توان ارسالی، ممکن است هر یک از کاربران اولیه و ثانویه سبب ایجاد تداخل در ارسال ا...

متن کامل

مدیریت انرژی در ریزشبکه‌های چندگانه با در نظر گرفتن قیود پخش بار و پاسخ‌گویی بار

در این مقاله، شیوه مدیریت انرژی در ریزشبکه‌های چندگانه با در نظر گرفتن قیود پخش بار با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی پیشنهاد شده است. این مدیریت انرژی سهم دقیق تولید یا مصرف انرژی در واحدهای گوناگون موجود در ریزشبکه­های چندگانه را مشخص می­کند. روش پیشنهادی به صورت سلسله مراتبی انجام می­یابد؛ به این طریق که در ابتدا هر ریزشبکه یک برنامه­ریزی محلی برای مشترکین و منابع تولید انرژی خود انجام می‌دهد...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

طراحی خزانه‌های سؤال بهینه برای سنجش انطباقی کامپیوتری با در نظر گرفتن امنیت آزمون

سنجش انطباقی کامپیوتری به خزانه‌ سؤالی نیاز دارد که به ‌خوبی طراحی شده و برای ساخت آزمون‌های مجزا، تعداد مناسبی  سؤال‌ داشته باشد. همچنین شامل سؤال‌هایی باشد که از لحاظ محتوایی متعادل باشد و هزینه‌ ساخت آزمون را کاهش دهد. یکی از روش‌های طراحی خزانه‌ سؤال، روش رِکیس است، که در آن از روش مونت‌کارلو برای تعیین ویژگی‌های یک خزانه‌ سؤال بهینه استفاده می‌شود. در این پژوهش، از این روش برای طراحی خزانه‌...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 39

صفحات  29- 44

تاریخ انتشار 2019-11-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021