تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.)

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این تحقیق به استخراج تانن از گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) اقدام گردید. از 21 اکسشن گل‌محمدی جمع‌آوری شده از استانهای مختلف کشور و کشت شده در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اسانس، گلاب، تفاله و پسآب تهیه شد و بعد میزان تانن نمونه‌ها به روش رنگ‌سنجی فولین- دنیس و توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مدل 340 Hitachi در طول موج 760 نانومتر اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که بالاترین میزان تانن در گلاب، به‌ترتیب در اکسشن‌های خوزستان و ایلام (ppm 2163)، قم (ppm 1846)، گیلان (ppm 1432) و در پسآب به‌ترتیب در اکسشن‌های زنجان (ppm 1919)، مازندران (ppm 1895)، قم، گیلان، لرستان و اصفهان 2 (ppm 1871) و در تفاله اکسشن‌های گل یزد 1 (ppm 3432)، سیستان و بلوچستان (ppm 3139) و کهکیلویه و بویراحمد (ppm 2993) بدست آمد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد با توجه به نیاز کشور و تولید مواد مذکور توسط افراد گلاب‌گیر سنتی اقدام به جمع‌آوری و استخراج تانن از نمونه‌ها صورت بگیرد، که این خود از لحاظ اقتصادی برای تولیدکنندگان گلاب نیز مفید می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل محمدی (rosa damascena mill.)

در این تحقیق به استخراج تانن از گلاب، پسآب و تفاله گل محمدی (rosa damascena mill.) اقدام گردید. از 21 اکسشن گل محمدی جمع آوری شده از استانهای مختلف کشور و کشت شده در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور اسانس، گلاب، تفاله و پسآب تهیه شد و بعد میزان تانن نمونه ها به روش رنگ سنجی فولین- دنیس و توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مدل 340 hitachi در طول موج 760 نانومتر اندازه گیری گردید. نتایج ن...

متن کامل

Cytobiochemical Potentials of Rosa damascena Mill. Extract

Background and Objectives: There is a profound inclination among people toward consumption of herbs and herbal products. Some of these products are harmful while health-promoting potentials of some others should be discovered. In the present study the antibacterial, antioxidant, acute and subchronic and cancer cell toxicity of methanolic and aqueous extracts of Rosa damascena Mill. was

متن کامل

Effect of Rosa damascena Mill. flower extract on rat ileum

Rosa damascena flower is widely used for gastrointestinal (GI) disorders. However, its pharmacological action on isolated ileum has not been studied. In this research, the effect of extract of flower petals of R. damascena Mill. growing in Kashan, Iran, on ileum motility was investigated. Hydroalcoholic extract was prepared by percolation method. A section of rat ileum was suspended in an organ...

متن کامل

Volatile oil composition of Rosa damascena Mill. (Rosaceae)

The volatile oil obtained by hydrodistillation of the petals of Rosa damascena Mill. (Rosaceae) was analyzed by gas chromatography and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The yield of the oil was 0.12 % (v/w). Fifty compounds representing 99.06 % of the oil were characterized. The volatile oil was found rich in sesquiterpenes and aliphatic components, consisting of two monoterpenic es...

متن کامل

ارزیابی میزان ترکیب‌های فلاونوییدی گونه‌های گل محمدی Rosa damascena Mill.

مقدمه: فلاونوییدها طبقه بزرگی از پلی‌فنل‌ها با بیش از 4000‌ ترکیب هستند، اغلب مسؤول رنگ زرد، قرمز و ارغوانی گل‌ها، میوه‌ها و سبزیجات‌ در گیاه هستند‌. فلاونوییدها نقش آنتی‌اکسیدانی را در فتوسنتز گیاهان به عهده دارند‌، فلاونوییدها دارای اثرات‌ آنتی‌اکسیدانی، ضد‌التهابی، جلوگیری‌کننده‌ سرطان و محافظت‌کننده از قلب می‌باشند. هدف‌: هدف از این تحقیق،‌ استخراج و اندازه‌گیری ترکیب‌های فلاونوییدی کامفر...

متن کامل

Pharmacological Effects of Rosa Damascena

Rosa damascena mill L., known as Gole Mohammadi in is one of the most important species of Rosaceae family flowers. R. damascena is an ornamental plant and beside perfuming effect, several pharmacological properties including anti-HIV, antibacterial, antioxidant, antitussive, hypnotic, antidiabetic, and relaxant effect on tracheal chains have been reported for this plant. This article is a comp...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 2

صفحات  348- 357

تاریخ انتشار 2011-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023