خدمات مهندسی در طول عمر – نوآوری و نقش استانداردها

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این مقاله، یافته‌های پژوهشی حاصل از اتخاذ یک راهبرد (یا گزینه‌های راهبردی) برای مؤسسه‌ی استاندارد بریتانیا[1] ارائه‌ شده است. راهبرد موردنظر به‌منظور توانمندساختن این مؤسسه در توسعه‌ی استانداردها برای ارتقای نوآوری در زمینه‌ی "خدمات مهندسی در طول عمر" اتخاذشده است. هدف از این پژوهش ارائه‌ی یک "سند راهبردی" به‌منظور جهت‌دهی به اقدامات پژوهشی و سایر فعالیت‌های ارائه‌ی خدمات است. این کار با هدف تعیین و استقرار یک راهبرد ملی برای استانداردها و به‌منظور ارتقای نوآوری در "خدمات مهندسی در طول عمر" صورت می‌گیرد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که چگونه تدوین و به‌کارگیری استانداردها، نوآوری را در زمینه‌ی توسعه و ارائه‌ی خدمات مهندسی در طول عمر، افزایش داده و شتاب می‌بخشد؟ در اکتبر سال 2012، بررسی‌ و تفسیری در خصوص یک "نقشه‌ی راه[2]" برای TES، توسط مرکز ملی خدمات مهندسی در طول عمر[3] انجام شد؛ همچنین یک پروژه‌ی پژوهش دانشجویی نیز قبل از آن، در همان سال انجام‌شده بود. این مطالعه، یک دیدگاه اولیه از نقشه‌ی راه برای استانداردهای TES، توسعه داد که مبنایی برای مجموعه­ای از مصاحبه­های نیمه ساختاریافته با دانشگاهیان و مجریان به‌شمار می‌آید و نمایانگر وجود اختلاف فراوانی در دیدگاه و درک از موضوعات است. اگرچه، دراین خصوص اجماع اولیه وجود دارد،‌ اما کار باید به‌گونه‌ای انجام شود که حاصل آن برای سازمان‌های کوچک و متوسط[4] و نهادهایی که توانمندی کمتری در مدیریت دارایی‌ها[5] دارند، سودمند باشد. به‌طوری‌که همواره بهترین رویه‌ها مشخص باشند. اولین چالش در این زمینه این است که یک دامنه‌ی کاربرد برای این موضوع تعیین شود: "منظور از خدمات مهندسی در طول عمر چیست". [1]. British Standards Institution(BSI) [2]. Road map [3]. TES Centre [4]. Small and medium-sized Enterprises (SMEs) [5]. Asset Management

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش استانداردها در نوآوری

در این مقاله نقش استانداردها در نوآوری با تأکید ویژه روی فرایندهای طراحی و ساخت، مرور و بررسی شده است. مقاله با تعریف و دسته بندی استانداردها و نیز بررسی نقش و زیرساخت آن ها در جامعه شروع می شود. این روند به طور مشابه درباره ی نوآوری </s...

متن کامل

استانداردها در خدمات مرجع مجازی

در دنیای امروز استاندارد و توجه به آن امری ضروری به نظر می‌رسد. در نتیجه، خدمات مرجع الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مقالة حاضر بر آن است تا ابتدا به بررسی نقش استاندارد در خدمات مرجع الکترونیکی اشاره کند وسپس به بررسی نمونه‌هایی از این دستورالعمل-های اجرایی که در کتابخانه‌های دوپونت- بال دانشگاه استستون و کتابخانه دانشگاه کارولینای شمالی ارائه می‌گردند بپردازد و در نهایت نیز راهنمای...

متن کامل

نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی

چالشی که هم اکنون در مهندسی نوین وجود دارد حصول اطمینان از کاهش هزین ههای دور هی عمر و افزایش قابلیت اطمینان محصولاتمی باشد. بدلیل عدم توجه صحیح به بحث مهندسی آزمون در طی چرخه عمر محصولات )یعنی از ابتدای پیدایش ایده تا خلق محصولو پایان عمر آن، بعد از خروج محصولات از کارخانه و تحویل آن به مشتری(، هزین ههای زیادی به هر کی ذینفعان تحمیل خواهد شد.هدف از ارایه این مقاله آشنایی با د...

متن کامل

نقش مهندسی آزمون در چرخه عمر محصولات نظامی

چالشی که هم‌اکنون در مهندسی نوین وجود دارد حصول اطمینان از کاهش هزینه‌های دوره‌ی عمر و افزایش قابلیت اطمینان محصولات می‌باشد. بدلیل عدم توجه صحیح به بحث مهندسی آزمون در طی چرخه عمر محصولات (یعنی از ابتدای پیدایش ایده تا خلق محصول و پایان عمر آن، بعد از خروج محصولات از کارخانه و تحویل آن به مشتری)، هزینه‌های زیادی به هر یک ذینفعان تحمیل خواهد شد. هدف از ارایه این مقاله آشنایی با دسته بندی کلی ان...

متن کامل

کتابخانه منطقه‌ای: پیدایش، استانداردها، و خدمات

در این مقاله ابتدا تاریخچه و تعاریف کتابخانه منطقه‌ای بیان شده، سپس به ارائه مطالبی درباره محل، منابع، و خدمات کتابخانه منطقه‌ای پرداخته می‌شود. این مقاله ضمن برشمردن توصیه‌های لازم جهت توسعه خدمات کتابخانه منطقه‌ای، خدمات ویژه‌ای را که امروزه توسط کتابخانه‌های منطقه‌ای به معلولان ارائه می‌شود توضیح داده است. قسمتی از مقاله درباره اشکال مختلف کتابخانه منطقه‌ای همراه با نمودارهای لازم است و در پ...

متن کامل

استانداردها در خدمات مرجع مجازی

در دنیای امروز استاندارد و توجه به آن امری ضروری به نظر می رسد. در نتیجه، خدمات مرجع الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مقالة حاضر بر آن است تا ابتدا به بررسی نقش استاندارد در خدمات مرجع الکترونیکی اشاره کند وسپس به بررسی نمونه هایی از این دستورالعمل-های اجرایی که در کتابخانه های دوپونت- بال دانشگاه استستون و کتابخانه دانشگاه کارولینای شمالی ارائه می گردند بپردازد و در نهایت نیز راهنمای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره پاییز

صفحات  6- 17

تاریخ انتشار 2015-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023