شناسایی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب-سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود که جمع‌آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل هواداران به عضویت درآمده در وب‌سایت باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 مورد بررسی قرار-گرفتند. از جامعه یاد ‌شده 325 نفر حاضر به همکاری با این پژوهش شده و نمونه تحقیق را تشکیل دادند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق ساخته‌ای استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش‌نامه بر اساس نظر متخصصین مدیریت ورزشی تأیید گردید و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 9/0 تعیین شد. از آزمون تی تک‌نمونه‌ای جهت تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های تعاملی از جمله فرصت‌های تعامل با مدیران یا مربیان، بازیکنان و سایر هواداران روی وب-سایت، ابزارهای ترویجی خاص، خوراک‌های اطلاعاتی و شخصی‌کردن صفحات خانگی و ایمیل بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد. بنابراین می‌توان بیان کرد که درک نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت وب‌سایت باشگاه‌های فوتبال از ضروریات است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت اینترنتی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل هواداران عضو وب‌سایت باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 بررسی شدند. از جامعۀ یادشده 325 نف...

متن کامل

شناسایی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب-سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود که جمع آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل هواداران به عضویت درآمده در وب سایت باشگاه های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000n=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 مورد بررسی قرار-گرفتند...

متن کامل

اولویت بندی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل هواداران عضو وب سایت باشگاه های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000n=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 بررسی شدند. از جامعۀ یادشده 325 نف...

متن کامل

شناسایی مولفه های تعاملی موثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

وب سایت یک ابزار ارتباطی مهم در سازمان های ورزشی از جمله باشگاه های فوتبال است و یکی از مسائل اساسی پیش روی سازمان های ورزشی، سطح تعامل در وب سایت سازمان می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های تعاملی موثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی بود که جمع آوری اطلاعات به ص...

15 صفحه اول

انگیزه‌های حمایت هواداران باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران

رقابت‌های فوتبال در ایران هر هفته گروه زیادی از هواداران را به ورزشگاه‌ها و محل برگزاری مسابقات می‌کشاند؛ از این‌رو هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسۀ خرده‌مقیاس‌های انگیزۀ حمایتی هواداران لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعۀ آماری را کلیۀ هواداران فوتبال لیگ برتر تشکیل می‌دادند که به‌علت محدودیت تحقیق از میان 18 تیم لیگ برتر و بر اساس توزیع منطقه‌ی جغراف...

متن کامل

بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان‌شناختی

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان‌شناختی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور 394 نفر از هواداران چهار تیم پرطرفدار لیگ برتر فوتبال (استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و سپاهان) به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ فانک (2008) بود. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 31

صفحات  71- 88

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023