لیلا حیدری

کارشناس‌ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

[ 1 ] - اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف اولویت‌بندی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت اینترنتی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل هواداران عضو وب‌سایت باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 بررسی شدند. از جامعۀ یادشده 325 نف...

[ 2 ] - شناسایی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب‌سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب-سایت باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود که جمع‌آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل هواداران به عضویت درآمده در وب‌سایت باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 مورد بررسی قرار-گرفتند...

[ 3 ] - مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه‌های فوتبال ایران، انگلستان و یونان

ورزش و اقتصاد دولتی مشکلات زیادی برای کشور به همراه داشته است. یکی از راه‌های برون­ رفت از چنین وضعیتی توجه به بازاریابی است. بازاریابی ورزشی از جمله مسائل چالش برانگیز باشگاه‌های ورزشی در عصر حاضر است کههنوز مضامین واقعی آن برای جامعۀ ورزش ایران کاملاً شناخته شده نیست. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی بازاریابی تحت وب در شش باشگاه سپاهان، استقلال، ذوب آهن، پرسپولیس، صبا باطری و تراکتورسازی ...

نویسندگان همکار