چرا استرات‍ژی‌ها در عمل با شکست مواجه می‌شوند؟ مطالعه‌ای کیفی در نظام ورزش ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

یکی از دغدغه‌های اصلی استراتژیست‌ها و مدیران عالی سازمان‌ها، پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌های تدوین‌شده است. به‌گونه‌ای که بیگر (2001) بیان می‌کند، 90 درصد استراتژی‌های تدوین‌شده در زمان معین خود پیاده‌سازی نمی‌شوند. در نظام ورزش ایران نیز وضعیت به همین منوال است. در دهه‌ی گذشته، برنامه‌های استراتژیک متعددی در سطح ورزش کشور تدوین شده‌است، ولی مطالعه‌ی وضع موجود،  حاکی از عدم اجرای کامل و دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار آنهاست. در پژوهش حاضر با کاربرد یک مطالعه‌ی کیفی و به روش گرندد تئوری به شناسایی موانع پیش‌روی پیاده‌سازی مؤثر استراتژی‌ها در نظام ورزش ایران پرداخته‌شد. به این منظور، پس از مطالعه‌ی مبانی نظری و پیشینه‌ی موضوع، به مصاحبه‌های کیفی با صاحب‌نظران (n=28) پرداخته‌شد. یافته‌های حاصل از مصاحبه‌های کیفی به‌صورت کد‌بندی باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل متنی قرار گرفتند. نتایج حاکی از شناسایی 24 مانع اصلی در برابر پیاده‌سازی استراتژی‌ها در نظام ورزش ایران بود. این موانع در قالب 4 مؤلفه با عناوین 1. موانع زیربنایی (6 مانع)، 2. موانع مرحله‌ی تدوین استراتژی‌ها (6 مانع)، 3. موانع مرحله‌ی انتقال استراتژی‌ها به عمل (5 مانع)، و 4. موانع مرحله‌ی اجرای استراتژی‌ها (7 مانع) دسته‌بندی شدند. بدیهی است به‌منظور اجرای بهینه‌ی برنامه‌های استراتژیک در نظام ورزش ایران، باید در مرحله‌ی اول موانع موجود را از پیش رو برداشت. بنابراین موانع شناسایی‌شده در پژوهش حاضر می‌تواند به تدوین‌کنندگان و مدیران عالی ورزش ایران قبل، در حین و بعد از تدوین برنامه‌های استراتژیک کمک شایانی داشته‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چرا استرات‍ژی ها در عمل با شکست مواجه می شوند؟ مطالعه ای کیفی در نظام ورزش ایران

یکی از دغدغه های اصلی استراتژیست ها و مدیران عالی سازمان ها، پیاده سازی مؤثر استراتژی های تدوین شده است. به گونه ای که بیگر (2001) بیان می کند، 90 درصد استراتژی های تدوین شده در زمان معین خود پیاده سازی نمی شوند. در نظام ورزش ایران نیز وضعیت به همین منوال است. در دهه ی گذشته، برنامه های استراتژیک متعددی در سطح ورزش کشور تدوین شده است، ولی مطالعه ی وضع موجود،  حاکی از عدم اجرای کامل و دستیابی به...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

موانع پیش روی پیاده سازی موثر استراتژیها در نظام ورزش ایران

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی، اولویت بندی و تحلیل موانع پیاده سازی موثر استراتژی ها در نظام ورزش ایران بود. راهبرد انجام این پژوهش به روش طرح های پژوهش آمیخته اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در ابتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه مرتبط با موضوع پژوهش، 36 مانع پیاده سازی استراتژی ها استخراج گردید و در قالب 5 مولفه موانع برنامه ریزی (تدوین و انتقال استراتژی)، موانع فرهنگ ساز...

تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران

برگزاری بسیاری از رویدادهای مهم ورزشی و بقای بسیاری از سازمان ها در حیطه ورزش بستگی به حضور داوطلبان دارد. بسیاری از کشورها برای توسعه برنامه های بنیادی و رسمی خود و بسیاری از سازمان های ورزشی برای برگزاری رویدادهایی مثل المپیک و بازی های جهانی به داوطلبان وابسته اند. از این رو، هدف از انجام این مقاله، تدوین الگوی نظام مدیریت داوطلبی ورزش ایران بود. بدین منظور روش تحقیق کیفی از طریق فرایند مصاح...

متن کامل

ارزیابی میزان آسیب پذیری ایران در مواجه با تغییر اقلیم

تغییر اقلیم، به هر گونه تغییر واضح و مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت آب و هوایی، که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ دهد را گویند. این تغییرات به دلیل رخ دادهای غیر عادی در وضعیت آب و هوای زمین به‌وجود می‌آیند. ایران نیز همانند بسیاری از کشور‌ها در معرض پدیده‌های اقلیمی قرار دارد که این امر به نوبه خود باعث تشدید بحران‌ آب و خشکسالی خواهد شد. در این پژوهش جهت برآور...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  35- 52

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023