Parviz Owlia

Department of Microbiology, School of Medicine, and Molecular Microbiology Research Center, Shahed University, Tehran, Iran

[ 1 ] - Immunoprotectivity of Salmonella enterica serovar Enteritidis virulence protein, InvH, against Salmonella typhi

Objective(s):Typhoid fever is a dreadful disease of a major threat to public health in developing countries. Vaccination with bacterial immunodominant components such as surface proteins may prove as a potent alternative to live attenuated vaccines. InvH, an important part of needle complex in type three secretion system (TTSS) plays important role in efficient bacterial adherence and entry int...

[ 2 ] - مقایسه اثر ضدمیکروبی آمیکاسین به فرم آزاد و لیپوزومی بر پسودوموناس آئروژینوزا

زمینه و اهداف: پسودوموناس آئروژینوزا از عوامل مهم بیماریزای فرصت طلب است که با داشتن فاکتورهای بیماریزایی متعدد قادر است طیف وسیعی از عفونت ها را ایجاد کند. سیستم های حامل دارویی موجب کاهش سمیت داروها شده و شاخص های درمانی را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش می دهند. استفاده از لیپوزوم ها برای این منظور بسیار مفید است. لیپوزوم ها گویچه های کلوئیدی هستند که قطر آنها از کمتر از چند نانومتر تا چندین...

[ 3 ] - اثر اسانس بابونه بر تولید بیوفیلم در سودوموناس آئروژینوزا

زمینه و اهداف: سودوموناس آئروژینوزا یکی از باکتری های بیماریزای فرصت طلب بسیار مهم می باشد. سویه های موکوئیدی سودوموناس آئروژینوزا تولید مواد بسیار موکوئیدی می کنند که از آلژینات تشکیل شده است و مهمترین نقش را در تشکیل بیوفیلم دارد. در این مطالعه اثر اسانس بابونه بر تشکیل بیوفیلم در سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: از سودوموناس آئروژینوزا 8821M به عنوان سویه استاندارد...

[ 4 ] - اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا

پسودوموناس آئروجینوزا (Pseudomonas aeruoginosa) یکی از بیماری‌زاهای فرصت‌طلب و مهم می‌باشد. این باکتری عوامل بیماری‌زایی متعددی تولید می‌کند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های ممانعت‌کننده از رشد (sub-MIC) بر تولید آلژینات، تشکیل بیوفیلم، سوئیمینگ، توئیچینگ و اتصال در پسودوموناس آئروجینوزا می‌باشد. گیاهان آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.)، مورد (Myrtus ...

[ 5 ] - نقش عصاره آبی سیر در کاهش دفع مدفوعی سالمونلا تیفی‌موریوم در خرگوشهای آلوده به باکتری

سالمونلوز یکی از شایع‌ترین بیماریهای عفونی در کشورهای در حال توسعه است که برای درمان آن از آنتی‌بیوتیکها استفاده می‌گردد. استفاده از آنتی‌بیوتیک می‌تواند منجر به عوارض خطرناک ناشی از دارو و مقاومت دارویی گردد. از این‌رو، از مدتها قبل برای درمان بسیاری از بیماریهای عفونی از گیاهان دارویی استفاده شده که یکی از این گیاهان سیر است که دارای اثرات متنوعی از جمله، اثرات ضد باکتریایی می‌باشد. در مورد ا...

[ 6 ] - اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی

ویروس هرپس‌سیمپلکس1 عامل عفونتهای مختلفی چون تبخال، انسفالیت، کراتوکونژ نکتیویت و بسیاری از عفونتهای دیگر است که در مواردی می‌تواند سبب مرگ بیمار شود و از طرفی گیاه مورد (Myrtus communis L.) سالهاست که در طب سنتی کاربرد دارد.در این مطالعه اثر غلظت‌های مختلف اسانس مورد  بر عفونت ویروس هرپس‌سیمپلکس 1 در موش آزمایشگاهی مورد آزمایش قرارداده شد. برای انجام این تحقیق، ویروس HSV-1 را در کشت سلولی تکثی...

[ 7 ] - اثر ضد میکروبی عصاره‌های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه گیاه سداب L.) (Ruta graveolens بر استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از باکتریهای شایع در عفونتهای انسانی است. افزایش روزافزون مقاومت آنتی‌بیوتیکی در این باکتری سبب شده است که مصرف آنتی‌بیوتیکها روز به روز افزایش یابد و داروهای جدیدی به بازار عرضه شود. از طرفی استفاده از گیاهان دارویی با اثر ضد میکروبی جایگاه خاص خود را در طب سنتی پیدا کرده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه سداب (Rut...

[ 8 ] - اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس اورئوس یکی از باکتریهای بیماریزای مهم می‎باشد که طیف وسیعی از عفونتها را ایجاد می‏کند. مصرف روزافزون آنتی‏بیوتیک‏ها علیه عفونت ناشی از این باکتری سبب افزایش مقاومت دارویی در این باکتری شده است و همین امر سبب گردیده تا مطالعات وسیعی بر روی داروهای ضدمیکربی جدید با اثر بخشی بیشتر صورت گیرد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر ضدمیکربی عصارة هیدروالکلی آویشن شیرازی بر سویة استاندارد ا...

[ 9 ] - مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا

پسودوموناس آئروجینوزا از عوامل مهم بیماریزای فرصت طلب می باشد که با داشتن فاکتورهای بیماریزایی متعدد قادر است طیف وسیعی از عفونت ها را ایجاد کند. پیدایش و گسترش سویه های جدید مقاوم به آنتی بیوتیک ها نیز درمان این عفونت ها را با مشکل مواجه کرده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرضد میکروبی عصاره Ruta graveolens   بر سویه استاندارد پسودوموناس آئروجینوزا  ATCC27853 بوده است. برای این منظور، ضمن...

[ 10 ] - بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوش‏های آلوده به سالمونلاتیفی موریوم

مقدمه و هدف: از جمله عفونتهای  روده‏ای شایع عفونتهای سالمونلایی می‏باشد که منجر به تغییرات التهابی در مخاط روده باریک می‏گردد.  بدیهی است درمان ضدمیکروبی مناسب می‏تواند منجر به کاهش تغییرات هیستولوژیکی در مخاط روده گردد.  برهمین اساس دراین مطالعه تأثیر عصاره آبی سیر بر کاهش تغییرات التهابی در مخاط روده باریک مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش‏ها : دراین مطالعه 3 گروه 20 تایی خرگوش نژاد Dutch-pol...